ล็อคอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

รายการจองห้องประชุม

ปฏิทินการจัดห้องประชุม

 

รายการ การขอจองห้องประชุมประจำวันที่    << 08-08-2563 >>

จากวันที่จอง ถึง  

ลำดับ วันที่ เวลา ประชุม ห้องประชุม ผู้จอง กลุ่มงาน เวลาบันทึก
1 04-09-2563 08:00:00 17:00:00 ประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-08-07 19:15:44
2 20-08-2563 08:00:00 12:00:00 ประชุมยาเสพติด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-08-07 17:37:41
3 02-09-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ CBTX (ยาเสพติด) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-08-07 16:44:32
4 01-09-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ CBTX (ยาเสพติด) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-08-07 16:42:51
5 30-09-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-08-07 10:49:08
6 23-09-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-08-07 10:47:50
7 16-09-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-08-07 10:46:15
8 09-09-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-08-07 10:44:00
9 02-09-2563 09:00:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-08-07 10:41:57
10 26-08-2563 08:30:00 17:00:00 IoT ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-08-07 10:00:57
11 25-08-2563 08:30:00 17:00:00 IoT ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-08-07 10:00:10
12 24-08-2563 08:30:00 17:00:00 IoT ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-08-07 09:59:29
13 29-09-2563 08:30:00 11:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-07 08:39:34
14 17-08-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์เพื่อบรรจุแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-07 08:36:54
15 11-08-2563 13:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-08-06 11:33:14
16 13-08-2563 13:00:00 16:30:00 พนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-06 11:22:43
17 20-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมทีมตรวจประเมินอนามัยโรงเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-08-06 11:08:10
18 26-08-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงการสมัครและการประกวด TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-08-06 10:20:05
19 25-08-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมชี้แจงการรับสมัครและเกณฑ์การประกวด TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-08-06 10:17:18
20 15-09-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานพยาบาล แต่ละระดับ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-08-06 09:35:58
21 09-09-2563 08:30:00 16:30:00 คณะกรรมการอาหารจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-08-06 09:08:41
22 10-08-2563 08:30:00 12:00:00 รับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-06 08:10:21
23 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-06 08:08:36
24 11-08-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองตามพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุปราณี สิงหพีระกุล คุ้มครองฯ 2020-08-05 15:42:02
25 06-08-2563 15:00:00 17:00:00 สรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยาากรบุคคล 2020-08-05 12:27:02
26 02-02-2564 13:00:00 14:00:00 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 11:26:13
27 22-12-2563 13:00:00 14:00:00 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 11:25:18
28 10-11-2563 13:00:00 14:00:00 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 11:24:23
29 06-08-2563 09:00:00 16:00:00 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-08-05 10:59:57
30 01-09-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ CFO เขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภาวิณี ล้ำเลิศ ประกันสุขภาพ 2020-08-05 10:15:29
31 11-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 08:33:59
32 06-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครแพทย์แผนไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 08:29:33
33 05-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัหมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-05 08:25:05
34 28-08-2563 08:30:00 16:30:00 เรียกเก็บและงานต่างด้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-08-04 16:14:03
35 27-08-2563 08:30:00 18:30:00 วางแผน Panfin ปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-08-04 16:03:12
36 14-08-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-04 15:32:19
37 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 พัฒนางานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง รัตนาภรณ์ แสงมาศ ทันตสาธารณสุข 2020-08-04 13:17:34
38 04-08-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-04 12:26:14
39 25-08-2563 13:00:00 17:00:00 เปรียบเทียบปรับสถานพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-08-04 09:17:24
40 03-09-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-08-04 09:00:26
41 17-08-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-04 08:36:19
42 24-08-2563 08:30:00 16:30:00 ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล NCD 2020-08-03 16:38:12
43 08-09-2563 08:30:00 16:30:00 การจัดการทำแผน Panfin ปี 64 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-08-03 15:10:36
44 20-08-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conf. ครั้งที่ 9/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-08-03 15:05:46
45 11-08-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมสรุปตรวจคุณภาพงาน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-08-03 13:49:49
46 04-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมทางไกล เพื่อทบทวนตอบโต้ COVId-19 และจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการรับการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2020-08-03 13:37:02
47 04-08-2563 08:00:00 17:00:00 วัคซีนใจ ต้านภัยโควิด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2020-08-03 13:17:45
48 03-08-2563 09:00:00 15:30:00 งานเสวนา "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง บนโลกออนไลน์" ห้องประชุมวชิรปราการ นาย ทวี ดวงจันทร์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-08-03 08:45:02
49 10-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเข้ารับการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-03 08:43:52
50 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเข้ารับราขการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-03 08:40:37
51 06-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ํธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-03 08:38:50
52 05-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ํธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-03 08:36:36
53 14-08-2563 08:30:00 12:00:00 คกก.พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-08-03 08:32:13
54 07-08-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตาเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-31 17:42:33
55 24-08-2563 08:30:00 16:30:00 รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-31 14:11:43
56 03-08-2563 13:30:00 16:30:00 การประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2020-07-31 11:07:58
57 27-08-2563 12:00:00 16:30:00 คืนข้อมูลกลางปี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร 2020-07-31 10:47:35
58 18-08-2563 08:30:00 16:30:00 QOF64 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-30 17:23:28
59 03-09-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบบัญชีรายการยาระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-07-30 15:13:39
60 11-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 14:56:53
61 10-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 14:53:56
62 04-08-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวชิรปราการ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-07-30 14:52:59
63 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 14:51:55
64 06-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุุบุคคลเข้ารับราชการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ธนพร มัฆมาน บรืหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 14:46:07
65 04-08-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-07-30 14:42:42
66 28-08-2563 08:30:00 16:30:00 บรรจุแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 14:27:45
67 17-08-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 13:54:19
68 17-08-2563 08:30:00 16:30:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 13:51:15
69 05-08-2563 08:30:00 16:30:00 รับสมััครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 13:42:03
70 04-08-2563 15:30:00 16:30:00 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-30 13:36:15
71 04-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนา Central Booking ทีมหมอครอบครัวในระบบปฐมภูมิ ตามแนวทาง Health Service Guideline เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-07-30 10:52:57
72 18-08-2563 09:00:00 16:00:00 วางแผนการทำงานเอดส์ ร่วมกับ FHI ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-07-29 15:10:50
73 14-08-2563 09:00:00 16:00:00 SIME คณะทำงานเอดส์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-07-29 15:05:30
74 25-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขต 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-07-29 14:13:55
75 05-08-2563 09:00:00 16:30:00 พิจารณาแผนงบค่าเสื่อมปี 2564 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2020-07-29 10:44:26
76 04-08-2563 13:00:00 15:30:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-07-29 10:18:43
77 20-08-2563 12:00:00 16:30:00 อนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-07-24 16:04:14
78 04-09-2563 12:00:00 16:30:00 MCH Board ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-07-24 14:35:22
79 14-08-2563 13:30:00 15:30:00 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2020-07-24 14:26:05
80 11-08-2563 08:30:00 16:30:00 พิธีผูกข้อมือรับขวัญข้าราชการบรรจุใหม่ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-24 10:29:07
81 11-08-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุม sp สาขามะเร็ง โรงพยาบาลแม่ข่าย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2020-07-24 09:41:38
82 29-07-2563 13:00:00 16:30:00 จัดประชุม Video Conference ติดตาม อสม. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-23 17:26:08
83 29-07-2563 13:00:00 16:30:00 จัดประชุม Video Conference อสม. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-23 17:25:08
84 24-08-2563 13:00:00 16:30:00 MCH Board จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-07-23 16:32:33
85 27-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมต่างด้าว/เรียกเก็บ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-07-23 11:14:12
86 25-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมต่างด้าว/เรียกเก็บ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-07-23 09:46:17
87 23-07-2563 13:00:00 16:30:00 Web Conference IT chonburi ครั้งที่ 8/63 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-22 10:31:27
88 22-07-2563 09:00:00 16:30:00 conference alternative quarantine ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2020-07-21 17:29:45
89 11-08-2563 08:30:00 16:30:00 การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-07-21 08:55:36
90 18-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแผนคำขอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2020-07-20 16:14:57
91 17-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแผนคำขอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2020-07-20 16:09:09
92 11-08-2563 08:00:00 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ เตรียมประกวดผลงานจังหวัด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-07-20 14:26:29
93 24-07-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม Video conference การจัดหาคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย สุพัฒน์ ศรีสรรค์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-20 13:58:05
94 21-07-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมทางไกล (Video Conference) พัฒนาระบบติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2020-07-20 13:17:00
95 23-07-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการ service plan สาขาสุขภาพช่องปาก ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2020-07-20 11:49:19
96 03-08-2563 13:00:00 15:30:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารงานทั่วไป 2020-07-20 11:06:50
97 24-08-2563 08:30:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-20 10:52:08
98 03-08-2563 08:30:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-20 10:49:09
99 14-08-2563 08:30:00 17:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล HDC (กลุ่มย่อยที่ 2) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-17 14:13:34
100 13-08-2563 08:30:00 17:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล HDC (กลุ่มย่อยที่ 2) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-17 14:12:36
101 14-08-2563 08:30:00 17:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล HDC (กลุ่มย่อยที่ 1) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-17 14:11:26
102 13-08-2563 08:30:00 17:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล HDC (กลุ่มย่อยที่ 1) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-17 14:10:25
103 31-07-2563 13:30:00 16:30:00 คณพทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-07-17 14:09:10
104 21-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมต่างด้าว ครั้งที่ 2/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-07-17 11:38:34
105 14-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมต่างด้าว ครั้งที่ 2/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-07-17 11:36:55
106 10-08-2563 09:00:00 12:00:00 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคสรัช สีเขียว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-16 15:23:23
107 30-07-2563 13:30:00 16:30:00 คณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-07-16 10:23:28
108 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 กรรมการลงพื้นที่ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-07-16 09:57:38
109 16-07-2563 12:00:00 16:45:00 ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ ปี 2563 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-07-15 14:59:37
110 17-07-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมวางมาตรการมารดาตาย จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละเอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-07-15 07:54:19
111 03-08-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ MCH ฺBoard ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุพัตรา พรหมดำ CHPPO 2020-07-14 15:53:00
112 03-08-2563 08:30:00 12:00:00 นักศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-14 15:09:31
113 14-08-2563 13:00:00 16:30:00 โครงการ save mom (VDO Conference) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ละเอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-07-14 15:04:44
114 14-07-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานลงทะเบียน พอสว. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-07-13 16:31:29
115 03-08-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-07-10 10:42:57
116 03-08-2563 08:00:00 08:00:00 ประชุมคณะกรรมการ S-TOP ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-10 10:21:48
117 13-07-2563 08:00:00 16:30:00 big data นวดไทย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-07-10 09:36:31
118 21-07-2563 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ รพ.บ่อทอง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-07-09 17:26:00
119 13-07-2563 08:00:00 16:30:00 Big data นวดไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-07-09 15:30:58
120 13-08-2563 08:00:00 08:00:00 Caregiver ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-09 13:14:12
121 10-08-2563 08:00:00 08:00:00 Caregiver ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-09 13:12:16
122 17-07-2563 13:00:00 16:30:00 หารือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุปราณี สิงหพีระกุล คุ้มครองฯ 2020-07-09 11:54:33
123 13-07-2563 13:00:00 16:00:00 ประชุมกลุ่มงาน NCD ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-07-08 17:20:00
124 13-07-2563 13:00:00 16:00:00 ประชุมกลุ่มงาน ncd ห้องประชุมวชิรปราการ นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-07-08 17:17:16
125 09-07-2563 13:00:00 16:30:00 กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Video Conference) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-07-08 14:13:03
126 31-07-2563 08:30:00 16:30:00 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ปี 2563 ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-08 10:49:39
127 30-07-2563 08:30:00 16:30:00 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ปี 2563 ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-08 10:49:01
128 29-07-2563 08:30:00 16:30:00 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ปี 2563 ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-07-08 10:44:56
129 13-07-2563 08:00:00 08:00:00 Big data นวดไทย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2020-07-08 09:27:15
130 10-08-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี 6 รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-07-03 17:07:39
131 19-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-03 13:57:14
132 18-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ 2020-07-03 13:55:17
133 17-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-03 13:52:53
134 13-07-2563 13:00:00 16:00:00 จัดประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.รับเสด็จ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-07-03 09:22:58
135 09-07-2563 13:00:00 16:00:00 จัดประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ พอ.สว. รับเสด็จ 19 ก.ค.63 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-07-03 09:21:26
136 24-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-02 14:29:22
137 24-07-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเอดส์ ระดับจังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-07-02 11:56:59
138 04-09-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-02 10:36:19
139 26-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2020-07-02 10:34:13
140 28-08-2563 08:30:00 16:30:00 ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน/โรงเรียนสุขบัญญัติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ 2020-07-02 10:27:25
141 27-08-2563 08:30:00 16:30:00 ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน/โรงเรียนสุขบัญญัติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-02 10:24:47
142 03-09-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-02 10:19:49
143 25-08-2563 08:00:00 16:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-07-02 10:17:41
144 09-07-2563 13:00:00 16:30:00 GPP ร้านยา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2020-07-01 08:31:29
145 02-07-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 6 (อ.ก.พ.เขต6) ครั้งที่ 8/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-30 17:27:23
146 13-07-2563 08:30:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-06-30 15:18:58
147 30-06-2563 14:00:00 16:30:00 วางแผนและประเมินผลด้านข้อมูล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร ยุทธศาสตร์ 2020-06-30 13:42:20
148 03-07-2563 09:00:00 12:00:00 sentinel ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นวพล มิติภัทร CD 2020-06-30 10:55:16
149 01-07-2563 10:00:00 04:30:00 ประชุม conference covid ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2020-06-30 10:38:52
150 02-07-2563 08:00:00 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-06-30 10:12:26
151 02-07-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม case conference มารดาตาย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละเอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-30 08:39:47
152 02-07-2563 08:00:00 16:00:00 เตรียมความพร้อมรับเสด็จ พอ.สว. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิพานัน เมธวัน NCD 2020-06-29 13:15:40
153 08-07-2563 09:00:00 16:00:00 จัดทำสมาร์ท กพ.7 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-26 12:50:46
154 03-07-2563 09:00:00 16:00:00 จัดทำสมาร์ท กพ.7 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-26 12:48:21
155 02-07-2563 09:00:00 16:00:00 จัดทำสมาร์ท กพ.7 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-26 12:45:36
156 05-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ชินนันทน์ บุญสนอง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-06-26 10:28:58
157 08-07-2563 13:00:00 16:30:00 RCA มารดาตาย รพ.บ้านบึง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-26 08:58:59
158 20-07-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) จำนวน 118 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-06-26 08:32:52
159 13-07-2563 08:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-06-25 15:48:50
160 03-07-2563 08:00:00 15:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม MOU (TO BE NUMBER ONE) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2020-06-25 15:46:42
161 29-06-2563 08:30:00 16:30:00 รวบรวมแผน PPA และจัดทำแผน BCP ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2020-06-25 10:42:11
162 29-06-2563 09:00:00 15:00:00 คัดเลือกคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เขต ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-06-24 14:52:37
163 26-06-2563 13:00:00 16:30:00 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-23 14:39:33
164 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน เขต 6 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-23 14:28:30
165 25-06-2563 13:00:00 16:30:00 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-23 14:24:15
166 24-06-2563 13:00:00 16:30:00 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-23 14:21:06
167 23-06-2563 08:30:00 12:00:00 บรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-22 16:37:57
168 14-07-2563 08:30:00 16:30:00 โครงการ save mom ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละเอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-22 15:27:02
169 01-07-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ 2 รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-06-22 15:13:17
170 04-08-2563 08:30:00 16:30:00 วัคซีนใจ เสริมพลังต้านภัยโควิด-19 (นำร่อง) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-06-22 14:12:47
171 29-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส นิติการ 2020-06-19 15:52:33
172 21-07-2563 13:00:00 16:30:00 อบรมสื่อสารนโยบาลเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย ออนไลน์ระบบ ZOOM ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วนิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-19 10:07:17
173 08-07-2563 13:00:00 16:30:00 อบรมสื่อสารนโยบาลเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย ออนไลน์ระบบ ZOOM ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-19 10:05:02
174 23-06-2563 13:00:00 16:30:00 อบรมสื่อสารนโยบาลเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย ออนไลน์ระบบ ZOOM ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-19 10:02:22
175 23-06-2563 13:00:00 16:30:00 การชี้แจงการใช้งานระบบ และประสานงานในการจัดเก็บข้อมูลด้านการนวดไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-06-18 09:58:48
176 29-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน. 2020-06-17 15:47:09
177 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมวางแผนการดำเนิงานด้านเอชไอวี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-06-17 15:46:39
178 18-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference พิจารณาจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-17 15:36:05
179 18-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference พิจารณาจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-17 10:19:54
180 24-06-2563 09:00:00 16:30:00 ตรวจรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) 100 เครื่อง ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-06-17 09:47:58
181 25-06-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-06-17 08:09:26
182 30-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน. 2020-06-16 14:45:58
183 26-06-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-16 11:42:58
184 24-06-2563 13:00:00 16:30:00 video conference อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-16 11:38:29
185 18-06-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-16 10:06:42
186 17-06-2563 10:30:00 15:00:00 VDO Conference การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-06-15 17:56:12
187 16-06-2563 12:30:00 16:30:00 ติดตั้งระบบ VDO Conference เตรียมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย เดชา รักจรรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-06-15 15:39:08
188 16-06-2563 12:00:00 16:30:00 การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-06-15 13:38:33
189 16-06-2563 10:00:00 16:00:00 เตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ covid19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-06-15 11:46:42
190 25-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านเอชไอวี ห้องประชุมวชิรปราการ นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-06-15 10:47:52
191 23-07-2563 13:00:00 16:00:00 คณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ประกันสุขภาพ 2020-06-12 17:32:22
192 07-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุพัตรา พรหมดำ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 2020-06-12 15:04:09
193 06-08-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุพัตรา พรหมดำ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 2020-06-12 14:49:00
194 19-06-2563 13:00:00 16:30:15 ประชุม Service Plan สาขาโรคหัวใจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2020-06-12 13:28:39
195 29-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมปัญหาและแนวทางการแก้ไขการส่งภาพเข้า Data Center จากระบบ PACS ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-06-12 12:57:58
196 18-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:57:31
197 18-06-2563 07:30:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:56:39
198 17-06-2563 07:30:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:55:42
199 17-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:54:40
200 17-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:53:47
201 16-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:46:51
202 16-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:45:45
203 16-06-2563 07:00:00 18:00:00 คัดเลือกข้าราชการกรณีพิเศษ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-12 09:44:28
204 29-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม Conference ประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-06-12 09:32:40
205 23-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม vdo conference เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-11 14:05:59
206 23-06-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม vdo conference เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นางละอองทิพย์ โบราณินทร์ ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-11 13:57:04
207 29-06-2563 08:30:00 16:30:00 จัดทำประวัติข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติงาน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-11 11:59:44
208 15-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-11 11:03:02
209 15-06-2563 08:30:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-11 11:02:04
210 22-06-2563 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-11 10:17:23
211 23-06-2563 12:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมสถานศึกษาเปิดเรียนช่วงโควิด-19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-11 10:03:56
212 12-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำค่ากลางของเขต ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-06-10 13:41:31
213 16-06-2563 10:00:00 16:30:00 การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-06-10 10:00:01
214 10-06-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมคืนข้อมูลผลการจัดสรรตามผลงานบริการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-06-09 15:30:21
215 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 โควตาเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-06-08 14:14:12
216 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแพทย์ผู้สมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 โควตาเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-06-08 14:13:44
217 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-08 13:18:23
218 25-06-2563 13:00:00 16:30:00 ห้องพักคอยฟังผลพิจารณาคดีสำหรับผู้กระทำผิด ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัาย 2020-06-08 09:24:53
219 11-06-2563 08:00:00 16:30:00 VDO Conferance ทบทวนปฏิบัติการเตรียมรับการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-06-08 09:08:57
220 11-06-2563 09:00:00 16:30:00 องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ จ.ชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร 2020-06-08 09:03:35
221 12-06-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานฯ5x5 ระดับเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-06-08 09:02:45
222 25-06-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาผู้สมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี 64 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-05 14:02:40
223 25-06-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาผู้สมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี 64 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-05 14:01:39
224 08-06-2563 13:30:00 16:30:00 การดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และหรือเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-05 10:41:31
225 08-06-2563 13:30:00 16:30:00 การดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และหรือเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-05 10:40:32
226 11-06-2563 13:00:00 16:00:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-06-05 09:39:56
227 15-06-2563 08:30:00 16:30:00 ทดสอบระบบ Video Conference รับตรวจราชการ รอบ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-06-05 09:37:30
228 16-06-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-06-05 09:08:16
229 10-06-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปสั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Season 2 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นิษฐเนตร์ อุปวงศ์ CIO 2020-06-04 17:28:52
230 10-06-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปสั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Season 2 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นิษฐเนตร์ อุปวงศ์ CIO 2020-06-04 15:41:56
231 08-06-2563 13:00:00 16:30:00 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-06-04 10:41:57
232 23-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2020-06-04 09:45:04
233 13-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 63 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 2020-06-04 08:30:09
234 10-06-2563 14:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ.ก.พ.) เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 5/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-02 12:48:40
235 20-07-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-06-02 11:01:48
236 09-06-2563 09:30:00 12:00:00 ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานงบบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-06-02 10:54:58
237 02-07-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-06-02 10:45:27
238 02-08-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-06-02 10:41:01
239 25-06-2563 13:30:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-06-02 10:20:43
240 26-08-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาตร์ 2020-06-01 17:35:04
241 19-08-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:33:37
242 13-08-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:32:23
243 05-08-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:30:34
244 29-07-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:28:22
245 22-07-2563 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:27:10
246 15-07-2563 08:00:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 17:24:38
247 10-06-2563 09:00:00 12:00:00 Teleconference ก้าวท้าใจ Season 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-06-01 16:08:37
248 22-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม Conference ประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-06-01 10:25:13
249 02-06-2563 13:30:00 16:30:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-06-01 08:49:17
250 29-05-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพนักงานขับรถราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ศักดิ์นเรศ กลิ่นกุหลาบทอง บริหารทั่วไป 2020-05-28 13:52:23
251 28-05-2563 13:00:00 16:30:00 หารือการพัฒนาโปรแกรมด้านการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-05-27 15:51:46
252 02-06-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม คณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทั่วไป 2020-05-27 09:38:30
253 27-05-2563 13:00:00 16:30:00 เรื่องจัดทำค่ากลาง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-05-27 09:05:12
254 28-05-2563 12:00:00 16:00:00 อสม.เคาะประตูบ้าน Vedio Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-05-26 16:26:27
255 27-05-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาจริยธรรมงานวิจัย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยการบุคคล 2020-05-26 15:02:40
256 27-05-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาจริยธรรมงานวิจัย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-05-26 14:57:58
257 29-05-2563 08:30:00 12:00:00 รับมอบเครื่องช่วยหายใจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2020-05-26 14:51:02
258 01-06-2563 08:30:00 12:00:00 การใช้โปรแกรม COVID-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-26 13:11:56
259 27-05-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการด้านงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้คอนเทรนเนอร์) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-05-26 09:30:30
260 26-05-2563 08:30:00 16:30:00 รับมอบของ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2020-05-25 19:22:40
261 28-05-2563 10:00:00 12:00:00 พิจารณาขยายเวลาตรวจรับพัสดุ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2020-05-25 17:26:08
262 27-05-2563 10:00:00 10:00:00 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 8 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-05-25 16:51:36
263 18-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ รอบ 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-25 15:47:46
264 13-07-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-05-25 10:59:08
265 25-05-2563 08:30:00 16:30:00 QOF ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-25 08:36:40
266 22-05-2563 01:30:00 04:00:00 การแพทย์ฉุกเฉิน stage quarantine ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-05-22 12:11:06
267 25-05-2563 14:00:00 16:30:00 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-05-22 11:07:15
268 27-05-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) จำนวน 8 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-05-22 09:15:39
269 18-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-22 09:07:07
270 18-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-22 09:06:13
271 27-05-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 8 หลัง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-05-22 09:05:50
272 18-06-2563 08:00:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-22 09:04:15
273 04-06-2563 09:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-22 09:01:35
274 05-06-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการรังสีวิทยา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ 2020-05-21 10:48:39
275 05-06-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการรังสีวิทยา ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ 2020-05-21 10:35:08
276 27-05-2563 09:00:00 12:30:00 เรื่องจัดทำค่ากลาง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2020-05-20 14:42:44
277 22-05-2563 08:30:00 16:00:00 ชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (COVID-19) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2020-05-19 10:39:36
278 21-05-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference Eoc การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธสาสตร์และสารสนเทศ 2020-05-19 10:38:07
279 21-05-2563 09:30:00 12:30:00 ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-05-19 10:35:16
280 20-05-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-05-19 10:29:55
281 19-05-2563 13:00:00 16:30:00 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 8 หลัง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-05-18 16:48:00
282 20-05-2563 08:00:00 16:30:00 คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนพ.สสจ. รพศ. รพท. ปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-05-18 14:57:18
283 22-05-2563 08:30:00 16:30:00 ชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ โรคติดเชื้อ (COVID-19) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2020-05-18 08:45:35
284 23-05-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 2020-05-18 08:03:50
285 15-05-2563 13:00:00 16:00:00 Web Conference การเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ COVID-19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จุฑามาส มีกุล กลุ่มงาน NCD 2020-05-15 09:55:55
286 18-05-2563 13:00:00 16:30:00 การตรวจร้านยา GPP ช่วง โควิด-19 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย นายพงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-05-14 16:54:35
287 15-05-2563 09:00:00 13:30:00 ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามและกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางระบบ webex ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ศิรประภา อุทัย คุ้มครองผู้บริโภค 2020-05-14 09:43:19
288 15-05-2563 09:00:00 16:30:00 การดำเนินงาน State Quarantine COVID-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สรินยา จันทรเสนา CIO 2020-05-14 09:07:22
289 19-05-2563 09:00:00 16:30:00 แผนการดำเนินงาน Covid-19 Sentinel Surveillance ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-05-13 15:57:55
290 24-05-2563 08:30:00 17:30:00 โปรแกรม COVID-19 สระแก้ว VDO-conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-13 15:47:11
291 23-05-2563 08:30:00 17:30:00 โปรแกรม COVID-19 สระแก้ว VDO-conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-13 15:46:15
292 22-05-2563 08:30:00 17:30:00 โปรแกรม COVID-19 สระแก้ว VDO-conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-13 15:45:15
293 20-05-2563 08:30:00 16:30:00 สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ยุวดี ผิวอ่อนดี บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-05-12 15:56:29
294 26-05-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมทางไกล VDO Conference การดำเนินงานคณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH Board เขตสุขภาพที่ ๖ กรณีเฉพาะกิจสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมารดาตายเขตสุขภาพที่ 6 (RCA) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-05-12 15:05:51
295 14-05-2563 08:30:00 13:00:00 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-05-10 07:53:12
296 24-05-2563 08:30:00 19:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-08 15:17:15
297 23-05-2563 08:30:00 19:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-08 15:16:15
298 22-05-2563 08:30:00 19:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-08 15:15:45
299 21-05-2563 08:30:00 19:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-08 15:15:17
300 08-05-2563 08:00:00 16:30:00 สอบเภสัชกร ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-05-07 14:01:40
301 21-05-2563 08:30:00 12:00:00 ระบบ X-ray On Cloud ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-07 11:49:22
302 08-05-2563 08:30:00 12:00:00 สปสช. ชี้แจงตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-05-07 11:07:44
303 08-05-2563 08:30:00 12:00:00 สรุปคำรับรองรอบ 6 เดือนและตัวชี้วัดแก้ไข(VDO conference) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2020-05-07 09:54:18
304 19-05-2563 09:00:00 12:00:00 ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินราคาพัสดุชำรุดประจปี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จารุณี บุญเลิศ บริหารทั่วไป 2020-05-05 10:30:46
305 08-05-2563 09:00:00 12:00:00 สรุปคำรับรองรอบ 6 เดือนและตัวชี้วัดแก้ไข(VDO conference) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-05-05 09:14:14
306 28-05-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานวางแผนและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-01 17:19:36
307 20-05-2563 08:30:00 19:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-01 17:12:38
308 13-05-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-05-01 15:23:24
309 05-05-2563 09:30:00 11:30:00 รับฟังการชี้แจง"โครงการยกระดับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ" ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-05-01 14:46:57
310 05-05-2563 08:00:00 12:00:00 จับฉลากแพทย์ทุนรัฐบาล ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-05-01 11:13:02
311 07-05-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-30 19:45:47
312 07-05-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-30 19:42:59
313 21-05-2563 09:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-04-30 16:22:24
314 24-06-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:22:16
315 24-06-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:20:33
316 08-07-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc 13:30:00 16:30:00 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:18:34
317 08-07-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:17:08
318 01-07-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:14:43
319 01-07-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:13:13
320 17-06-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:03:52
321 17-06-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:02:16
322 10-06-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc 13:30:00 16:30:00 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 19:00:05
323 10-06-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 18:58:19
324 03-06-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 18:55:08
325 03-06-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-29 18:53:16
326 01-05-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์จัดสรรโควตา ลาศึกษาอบรมแพทย์ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-04-29 16:38:10
327 05-05-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 / 2563 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-04-29 11:04:26
328 05-05-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 / 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-04-29 11:03:09
329 29-04-2563 09:00:00 16:30:00 อบรมเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร 2020-04-29 09:09:14
330 29-04-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-04-28 16:53:30
331 08-05-2563 08:30:00 16:30:00 เภสัชกร ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-04-28 16:12:55
332 29-04-2563 08:30:00 16:30:00 เครือข่าย อสม. ร่วมตัดเย็บผ้าเพื่อทำหน้ากากผ้า ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-04-28 09:58:07
333 01-05-2563 10:00:00 12:00:00 คัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคสรัช สีเขียว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-04-28 09:45:04
334 28-04-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference ประชุมย้ายหมุนเวียนและจัดสรรพื้นที่สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-04-28 09:13:32
335 27-04-2563 13:00:00 16:30:00 สคร.6 ประสานข้อมูลอาชีวอนามัย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-04-27 11:41:16
336 29-04-2563 08:30:00 12:30:00 ต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-04-27 11:28:30
337 29-04-2563 09:00:00 13:00:00 มาตรการและบริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ผู้ลี้ภัย และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-04-27 10:55:55
338 27-04-2563 10:00:00 12:00:00 การเตรียมความพร้อมเปิดล็อกดาวน์ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2020-04-27 09:28:27
339 28-04-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมเปรียบเทียบปรับ อย. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย จิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2020-04-27 09:08:24
340 28-04-2563 10:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-04-26 17:43:25
341 05-05-2563 13:30:00 16:00:00 สรุปผลคำรับรองฯรอบ 6 เดือนและปรับตัวชี้วัด(VDO con รพ. สสอ.) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-04-24 13:57:07
342 24-04-2563 08:30:00 12:00:00 Video Conference เรื่อง การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-04-23 16:36:39
343 18-05-2563 08:00:00 16:00:00 รับรายงานตัวแพทย์ทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-04-23 09:22:00
344 27-04-2563 13:00:00 16:30:00 ประพัฒนาระบบEMS เขตอ.บางละมุง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-04-22 15:27:25
345 27-04-2563 13:00:00 16:30:00 สรุปผลคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-04-22 12:40:48
346 27-04-2563 13:00:00 16:30:00 สรุปผลคำรับรองฯ 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-04-22 12:27:48
347 23-04-2563 08:30:00 16:30:00 Conference ครั้งที่ 6/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-04-22 11:08:08
348 28-04-2563 08:00:00 12:30:00 การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเขต อ.บางละมุง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-04-21 16:55:22
349 22-04-2563 08:30:00 12:00:00 ปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง ธารญา สิงหสุริยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2020-04-21 16:13:25
350 24-04-2563 12:00:00 16:30:00 vdo conference กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อสม.หมอประจำบ้าน ต้านโควิด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-04-21 10:39:37
351 24-04-2563 08:30:00 16:30:00 การใช้งานโปรแกรม Sat Code ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-04-21 09:55:21
352 12-05-2563 10:00:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2020-04-21 09:36:45
353 12-05-2563 10:00:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2020-04-21 09:30:03
354 21-04-2563 08:30:00 16:30:00 QOF ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-04-21 08:33:05
355 20-04-2563 13:30:00 16:30:00 บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ SMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-04-17 13:03:30
356 24-04-2563 13:00:00 16:30:00 Conference ชี้แจงการบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยฯ 2020-04-16 16:39:14
357 21-04-2563 09:00:00 16:00:00 ตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่าย งปม. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2020-04-16 11:30:38
358 28-04-2563 13:00:00 16:30:00 MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-04-15 09:10:25
359 15-04-2563 09:00:00 15:00:00 พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2020-04-14 14:46:17
360 16-04-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-04-14 12:54:41
361 16-04-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ครั้งที่1 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-04-14 12:47:54
362 16-04-2563 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-04-14 10:09:17
363 16-04-2563 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-04-14 09:39:26
364 14-04-2563 08:30:00 17:00:00 ชมรม อสม.ตัดเย็บผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-04-13 15:28:47
365 16-04-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการฯ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2020-04-13 15:02:06
366 14-04-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-04-13 14:58:50
367 16-04-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-04-13 14:44:30
368 17-04-2563 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-04-13 11:32:36
369 29-04-2563 13:00:00 16:30:00 VDC conferene mch bord เขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-04-13 10:42:39
370 13-04-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงโควิด 19 สปสช. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-04-13 08:39:59
371 13-04-2563 13:00:00 16:30:00 การประชุมหารือประเด็นอัตรากำลังแพทย์แผนไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-04-10 14:48:28
372 01-05-2563 08:30:00 10:00:00 รายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษาปี 63 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-04-09 15:05:25
373 10-04-2563 08:30:00 16:30:00 เรียกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-04-09 09:34:59
374 27-05-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:40:49
375 27-05-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:39:08
376 20-05-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:37:27
377 20-05-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:35:52
378 13-05-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:32:49
379 13-05-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:30:59
380 06-05-2563 13:30:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:29:03
381 06-05-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:27:16
382 29-04-2563 13:30:00 16:30:00 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:17:03
383 29-04-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:15:00
384 22-04-2563 13:30:00 16:30:00 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:12:57
385 22-04-2563 09:30:00 12:00:00 คณะทำงานการดำเนินการงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-08 19:09:11
386 17-04-2563 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป พัสดุ 2020-04-08 16:15:14
387 18-04-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 ของสอ.สธ.ชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 2020-04-08 09:01:09
388 17-04-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-04-07 13:28:04
389 08-04-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 6 เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 เมษายน 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-04-07 09:48:58
390 08-04-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รพ.พนัสนิคม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-04-07 09:43:03
391 15-04-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-03 11:05:11
392 15-04-2563 09:00:00 12:30:00 คณะทำงาน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-03 11:03:19
393 08-04-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธสาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-03 10:59:39
394 08-04-2563 09:00:00 12:30:00 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-04-03 10:53:27
395 09-04-2563 09:30:00 12:00:00 ประชุม VDO Conference นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปี2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง สุขสม พรหมสาลี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2020-04-02 09:00:58
396 02-04-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-04-01 18:58:57
397 01-04-2563 08:30:00 09:30:00 ประชุม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2020-03-31 12:39:02
398 31-03-2563 14:00:00 16:30:00 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2020-03-31 11:39:36
399 01-04-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-03-30 16:52:31
400 03-04-2563 09:00:00 12:00:00 Vedeo Conference นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง สุขสม พรหมสาลี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2020-03-30 08:32:12
401 31-03-2563 12:30:00 16:30:00 ประชุม Video conf เรื่องการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-03-28 11:23:37
402 25-03-2563 01:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-25 09:09:42
403 27-03-2563 08:30:00 16:30:00 Conference Audit Data กับ รพ.เมืองพัทยา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-03-24 15:22:30
404 26-03-2563 13:00:00 17:00:00 ประชุมเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ คร 2020-03-24 11:02:15
405 24-04-2563 13:00:00 16:30:00 Web Conference คณะทำงาน MCH Board ครั้งที่ 2/63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-03-24 10:22:23
406 25-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน IT กับ สปสช. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-03-24 10:21:59
407 24-03-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมโควิด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2020-03-23 10:20:54
408 20-03-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ COVID ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-20 11:12:24
409 20-03-2563 13:00:00 16:30:00 วางแผนการดำเนินงาน COVID-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-20 09:41:24
410 24-03-2563 12:30:00 16:30:00 ขึ้นทะเบียน สปสช ร้านยา ลดแออัด ห้องประชุมวชิรปราการ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-03-20 08:33:54
411 19-03-2563 08:30:00 12:00:00 Covid-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-18 18:14:14
412 19-03-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference เรื่อง เตรียมความพร้อมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-03-18 13:02:30
413 24-03-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference เรื่อง การบริหารตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-18 11:04:25
414 26-03-2563 10:00:00 12:00:00 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2020-03-17 14:59:57
415 18-03-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน และกำกับติดตาม โครงการยกระดับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทยครบวงจร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-03-17 14:27:40
416 17-03-2563 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการโรคติดต่อ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-16 21:38:11
417 18-03-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-03-16 18:23:01
418 24-03-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รพ.พนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารงานทั่วไป 2020-03-16 16:19:25
419 16-03-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2020-03-16 09:18:24
420 20-05-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:09:47
421 13-05-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:08:56
422 29-04-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:06:46
423 22-04-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:05:47
424 08-04-2563 08:30:00 16:00:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:04:51
425 01-04-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:03:58
426 25-03-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 14:02:58
427 18-03-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 13:57:02
428 16-03-2563 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2020-03-13 13:19:57
429 16-03-2563 13:00:00 16:30:00 การจัดทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-13 08:48:13
430 21-03-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน สอ.สธ.ชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สอ.สธ.ชลบุรี 2020-03-12 12:34:34
431 24-04-2563 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี รุ่นที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-03-12 10:43:03
432 23-04-2563 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-03-12 10:41:50
433 30-03-2563 08:00:00 16:30:00 อบรมโปรแกรม Save Mom ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-03-11 15:13:55
434 13-03-2563 09:00:00 12:00:00 คัดเลือกการประกวดคลิปสั้นไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-03-11 09:32:20
435 18-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-03-11 08:48:43
436 08-04-2563 08:00:00 13:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2020-03-10 10:18:31
437 11-03-2563 13:00:00 16:30:00 วีดีโอคอนฯ แรงงานต่างด้าว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-03-09 16:05:00
438 27-03-2563 08:30:00 16:30:00 Service Plan ปฐมภูมิ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-03-09 11:24:02
439 11-03-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-03-09 09:08:10
440 10-03-2563 09:00:00 12:00:00 พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสสอ.บางละมุง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-03-08 20:54:05
441 06-03-2563 14:00:00 16:30:00 ประชุมเรื่องการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบ Web EOC ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ธารญา สิงหสุริยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-03-06 11:52:42
442 06-03-2563 13:00:00 16:30:00 แนวทางการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-06 11:52:20
443 25-03-2563 09:00:00 16:00:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-03-06 10:41:35
444 24-03-2563 08:30:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ การประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-03-06 10:33:59
445 10-03-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-03-05 17:29:33
446 11-03-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมกลุ่มงานฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2020-03-05 15:42:11
447 11-03-2563 08:30:00 17:00:00 ทำค่ากลางเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-03-05 10:29:01
448 11-03-2563 13:30:00 16:30:00 ทำค่ากลางเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-03-05 10:05:05
449 11-03-2563 13:30:00 16:30:00 ทำค่ากลางเขต ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-03-05 10:03:20
450 09-03-2563 10:00:00 12:00:00 พิจารณาผลการประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-03-04 11:27:12
451 23-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2020-03-04 11:14:05
452 18-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบอาหารปลอดภัย ห้องประชุมวชิรปราการ นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครอง 2020-03-03 16:31:19
453 19-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบอาหารปลอดภัย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครอง 2020-03-03 16:28:50
454 18-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบอาหารปลอดภัย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครอง 2020-03-03 16:27:24
455 17-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบอาหารปลอดภัย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครอง 2020-03-03 16:26:14
456 03-03-2563 13:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมCOVID-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ คร 2020-03-03 13:16:33
457 03-03-2563 14:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-03-03 11:40:42
458 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:52:11
459 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:51:32
460 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:51:32
461 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:51:32
462 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:51:31
463 13-03-2563 08:30:00 17:00:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-03-03 09:45:40
464 03-03-2563 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทาง COVID-19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-03-02 19:46:14
465 18-03-2563 13:00:00 16:00:00 พิจารณาผลการประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๕ หลัง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-03-02 15:50:22
466 10-03-2563 12:30:00 16:30:00 แนวทางการตรวจ GPP 63 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-03-02 09:14:55
467 02-03-2563 08:30:00 12:30:00 VDO conferent EOC กสธ. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-02-28 18:13:41
468 04-03-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-28 14:14:10
469 17-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2020-02-27 09:47:40
470 02-03-2563 08:30:00 12:00:00 1. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 อ.บ่อทอง 2 หลัง 2. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พนัสนิคม 1 หลัง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2020-02-27 09:04:02
471 19-03-2563 08:30:00 16:00:00 พัฒนาศักยภาพอสม.ในความรู้เรื่องโรคจิตเวช และการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ปีงบ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-02-26 15:22:48
472 13-03-2563 08:00:00 17:30:00 คนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-02-26 11:40:08
473 12-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-02-26 09:09:10
474 26-02-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม EOC COVID-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-02-26 08:25:58
475 11-03-2563 08:30:00 16:00:00 อบรมอพม.ใหม่ ปีงบ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-02-24 15:58:43
476 02-03-2563 13:00:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2020-02-24 15:50:52
477 18-05-2563 09:00:00 16:00:00 รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งแพทย์ทุนรัฐบาล ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-24 14:12:40
478 18-05-2563 09:00:00 16:00:00 รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งแพทย์ทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-24 14:10:24
479 09-03-2563 12:30:00 16:00:00 หา GAP งานจิตเวช ปีงบ 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-02-24 09:33:16
480 09-02-2563 12:30:00 16:00:00 หา GAP งานจิตเวชระดับจังหวัด ปีงบ 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-02-24 09:31:31
481 24-02-2563 13:30:00 16:30:00 Video conf การบริหารจัดการโรค COVID-19ของเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-02-23 21:49:06
482 24-02-2563 09:30:00 12:00:00 คกก.บริหารทรัพย์ เขต6(อกพ.เขต) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริการทรัพย์ 2020-02-23 11:18:49
483 11-03-2563 08:30:00 16:00:00 โครงการอบรม อพม.ใหม่ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล NCD 2020-02-21 10:35:51
484 21-02-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมงานวิ่งก้าวคนละก้าว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-02-20 15:23:41
485 26-02-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-20 09:47:27
486 20-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ของเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-02-20 09:45:05
487 03-03-2563 13:00:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอสัตหีบ, อำเภอศรีราชา,อำเภอหนองใหญ่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2020-02-19 16:30:47
488 02-03-2563 01:30:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม , อำเภอบ้านบึง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2020-02-19 16:29:01
489 27-02-2563 10:30:00 12:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอบางละมุง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2020-02-19 16:25:56
490 03-03-2563 01:30:00 01:30:00 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-02-19 16:13:44
491 02-03-2563 01:30:00 01:00:00 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖(๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2020-02-19 16:12:29
492 20-02-2563 09:00:00 16:30:00 สรุปผลการดำเนินงาน EOC กรณีไวรัสโคโรนา ๑๙ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว สรินยา จันทรเสนา ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-02-19 16:03:58
493 28-02-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ จำนวน ๑ หลัง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-02-19 15:18:26
494 17-03-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมเตรียมเทศกาลสงกรานต์ 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-02-19 11:04:38
495 27-02-2563 10:30:00 10:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ งานพัสดุ 2020-02-18 17:03:23
496 26-02-2563 08:30:00 16:30:00 X ray on cloud ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-02-18 15:27:06
497 10-03-2563 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์ศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษื บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-17 10:58:36
498 27-02-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการ สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-02-17 10:29:45
499 27-02-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการ สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-02-17 10:12:29
500 18-02-2563 08:30:00 12:00:00 ความต้องการเภสัชกร ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 2020-02-17 09:13:52
501 19-02-2563 08:30:00 12:00:00 พิจารณาอบรม ผบต.ผบก.ปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-14 10:40:01
502 25-02-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-02-14 10:39:03
503 20-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ของเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2020-02-14 09:23:03
504 17-02-2563 14:30:00 16:00:00 พิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคสรัช สีเขียว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-13 14:33:18
505 03-04-2563 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชี ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 6 รุ่นที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-02-12 16:57:09
506 02-04-2563 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชี ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 6 รุ่นที่ 1 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2020-02-12 16:56:14
507 28-02-2563 09:00:00 12:00:00 คณะกรรมการงานวิ่งก้าวคนละก้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-02-12 14:43:34
508 25-03-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-02-12 14:13:27
509 21-02-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เด็กแรกเกิด รพ.วัดญาณสังวราราม 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด พัสดุ 2020-02-12 14:03:18
510 27-02-2563 13:30:00 16:30:00 พิจารณาเอกสาร e-bidding ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด พัสดุ 2020-02-12 09:43:16
511 25-02-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conf. ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-02-12 09:22:46
512 14-02-2563 13:30:00 16:30:00 ประชุมหารือการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านหนองไทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-02-12 09:19:44
513 19-03-2563 08:30:00 17:00:00 หลักการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ทำลายพระสุเมรุ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-02-11 12:04:19
514 18-03-2563 08:00:00 13:00:00 ลดแออัด ลดรอคอย เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-02-11 10:28:10
515 13-03-2563 08:00:00 13:00:00 ลดแออัด ลดรอคอย เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-02-11 09:30:36
516 14-02-2563 12:30:00 16:30:00 การบังคับใช้กฎหมาย ยา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2020-02-07 09:36:11
517 10-03-2563 08:30:00 12:00:00 เก็บข้อมูลวิจัยคุณภาพ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:18:21
518 10-03-2563 08:30:00 12:00:00 เก็บข้อมูลวิจัยคุณภาพ ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:17:08
519 10-03-2563 08:30:00 12:00:00 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:15:42
520 09-03-2563 08:30:00 16:30:00 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานทันตสาธารณสุข ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:11:21
521 09-03-2563 08:30:00 16:30:00 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานทันตสาธารณสุข ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:09:04
522 09-03-2563 08:30:00 16:30:00 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานทันตสาธารณสุข ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-02-06 16:06:21
523 12-02-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-02-06 13:30:12
524 05-02-2563 15:00:00 16:30:00 ชี้แจงการดำเนินงาน Big Cleaning Week และการคัดแยกขยะ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย สิทธิกร จารุการ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2020-02-05 14:29:59
525 06-03-2563 08:30:00 16:00:00 เรียกเก็บบริการทางการแพทย์และแรงงานต่างด้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2020-02-05 13:45:59
526 13-02-2563 08:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2020-02-05 13:14:32
527 25-02-2563 08:30:00 16:00:00 พัฒนาศักยภาพการคัดกรองด้วย teda4i จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2020-02-05 09:59:31
528 06-02-2563 15:00:00 16:30:00 ชี้แจงการดำเนินงาน Big Clean Week และรายงานขยะ สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2020-02-05 09:45:19
529 18-02-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมงานเดินวิ่งการกุศล (ตูน บอดี้สแลม) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-02-04 15:17:40
530 28-02-2563 08:30:00 16:30:00 อบรมการบันทึกการดูแลผ่านโปรแกรม LTC ผ่าน กรมอนามัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-02-04 11:52:10
531 19-02-2563 09:00:00 16:00:00 วางแผนยุติปัญหาเอดส์ ปี 63 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2020-02-03 16:23:19
532 03-02-2563 13:00:00 16:30:00 VDO Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-02-03 09:55:18
533 05-02-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-31 10:48:14
534 07-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมตรวจสอบงบการเงิน บช 11 ของหน่วยบริการ กับระบบ GFMIS ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2020-01-31 09:01:40
535 05-03-2563 13:00:00 16:30:00 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2020-01-30 14:54:17
536 03-02-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนา Central Booking ทีมหมอครอบครัวในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-01-30 14:09:45
537 20-02-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2020-01-29 10:41:19
538 29-01-2563 13:00:00 01:30:00 พิจารณาย้ายข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-29 10:28:19
539 29-01-2563 12:00:00 16:30:00 ประชุมกวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2020-01-28 13:30:04
540 12-02-2563 08:00:00 17:00:00 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-01-28 09:11:55
541 31-01-2563 09:00:00 16:30:00 ตรวจสุขภาพ จนท.สสจ. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-27 16:23:51
542 03-02-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมการรณรงค์ป้องกันสมองเสื่อมและหกล้ม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-27 14:56:25
543 05-02-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมการรณรงค์ป้องกันสมองเสื่อมและหกล้ม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-27 10:52:44
544 13-02-2563 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-27 09:52:51
545 13-02-2563 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-27 09:51:41
546 28-01-2563 08:30:00 16:30:00 Refer ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-01-24 16:48:00
547 28-01-2563 08:30:00 16:30:00 PMQA ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-24 13:31:00
548 21-02-2563 08:30:00 16:30:00 การคัดกรองส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วันทนีย์ ปานเพชร ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-24 10:28:49
549 29-01-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2020-01-23 17:42:29
550 29-01-2563 08:30:00 12:00:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-23 15:08:06
551 11-02-2563 12:00:00 16:30:00 นิสิตแพทย์ปีที่ 5 คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-23 15:03:46
552 20-02-2563 08:30:00 16:30:00 แผนอัตรากำลัง ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุธาศินี ธนสงวนพงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-23 10:38:39
553 28-01-2563 08:00:00 17:00:00 ปฏิบัติป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบ/สงสัยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2020-01-23 09:03:20
554 01-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี 2020-01-23 08:27:04
555 23-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุม VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง cio 2020-01-22 20:19:05
556 27-01-2563 08:30:00 16:30:00 PMQA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-22 17:18:15
557 28-01-2563 13:00:00 16:30:00 PMQA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-22 17:17:00
558 27-01-2563 08:30:00 16:30:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-22 17:15:55
559 11-02-2563 08:30:00 12:30:00 คกก เขต 2/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สนข.6 2020-01-22 14:50:20
560 04-02-2563 13:30:00 16:30:00 ่ประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนงาน Area based ประเด็น Obesity War ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ CHPPO 2020-01-21 14:23:27
561 27-01-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุม SMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2020-01-21 11:57:09
562 11-02-2563 08:30:00 16:30:00 ตรวจเอกสารผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-21 10:55:52
563 04-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนารายได้ - ค่าใช้จ่าย ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ บริหารการเงินและการคลัง 2020-01-21 09:39:50
564 18-02-2563 08:00:00 16:30:00 พิจารณาเกณฑ์การตรวจมาตรฐานงานแผนไทย ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2020-01-21 09:01:54
565 22-01-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม EOC ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย รัก ธนะไพบูลย์ ยุทธศาสตร์ 2020-01-21 09:00:55
566 28-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สอ.สธ.ชลบุรี 2020-01-21 08:57:38
567 13-02-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-20 13:19:43
568 23-01-2563 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-01-20 10:10:16
569 21-01-2563 10:00:00 12:00:00 ประชุมจัดทำสเปคและราคากลาง งบลงทุนปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-01-20 10:07:39
570 23-01-2563 09:00:00 16:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2020-01-20 09:54:07
571 28-01-2563 09:00:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2020-01-20 09:52:59
572 23-01-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2020-01-20 09:03:38
573 07-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2020-01-17 14:26:42
574 06-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2020-01-17 14:25:53
575 25-02-2563 08:30:00 16:30:00 ขี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 63 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-17 10:24:56
576 25-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ fm ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-17 08:48:52
577 25-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ fm ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง จันทณา วังคะออม การบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-17 08:47:30
578 22-01-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-17 08:45:53
579 22-01-2563 08:30:00 16:30:00 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-17 08:45:02
580 17-01-2563 13:00:00 16:30:00 จัดทำ PMQA จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-17 08:33:57
581 21-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจง ฌกส. อสม. จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-16 10:31:18
582 16-01-2563 13:00:00 17:00:00 ประชุม ก้าวท้าใจ season 1 (ศูนย์อนามัยที่ 6) ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-15 12:18:03
583 15-01-2563 13:00:00 16:30:00 รับตรวจราชการ คณะ 3 (งานคน) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-15 11:53:50
584 15-01-2563 11:00:00 13:00:00 RTI ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-01-15 11:22:12
585 04-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-15 10:20:32
586 30-01-2563 13:30:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 รายการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2020-01-15 09:40:25
587 16-01-2563 13:00:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2020-01-14 16:29:53
588 03-02-2563 08:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2020-01-14 12:02:03
589 27-01-2563 13:00:00 16:30:00 พิจารณาใช้ตำแหน่งว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-14 10:20:04
590 30-01-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by IT chonburi ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2020-01-14 10:14:55
591 17-01-2563 13:30:00 15:30:00 ประชุมทางไกล Video Conference การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ HealthKPI ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2020-01-14 09:07:23
592 30-01-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมราชทัณฑ์ปันสุข ทันตกรรม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-01-13 16:57:20
593 19-03-2563 08:30:00 16:30:00 Service Plan มะเร็ง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCDs 2020-01-09 16:11:06
594 24-01-2563 08:30:00 12:00:00 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-01-09 14:23:19
595 07-02-2563 08:30:00 16:30:00 รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพฯ 2020-01-09 11:24:56
596 10-01-2563 08:30:00 16:30:00 งบประมาณไปราชการ ปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-09 09:43:46
597 10-01-2563 13:30:00 16:30:00 PMQA ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-09 08:59:18
598 23-01-2563 13:00:00 16:30:00 การพัฒนา Booking PCC ในจังหวัดนำร่องเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO 2020-01-08 12:15:24
599 24-01-2563 08:30:00 16:30:00 รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาำและรูปแบบบริการ 2020-01-08 12:07:20
600 26-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เข้าสู่การรับรอง ตำบล/ชุมชน ที่ขับเคลื่อนงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-08 11:50:14
601 19-06-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เข้าสู่การรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านประเมินเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-08 11:46:42
602 05-02-2563 13:00:00 16:30:00 คกก.อนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-08 11:20:07
603 22-01-2563 09:00:00 09:00:00 คณะทำงานพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ (พ.บ.ส.) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2020-01-07 15:22:04
604 27-01-2563 08:30:00 16:30:00 รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-07 13:28:45
605 24-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุม รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2020-01-07 13:27:48
606 07-01-2563 12:00:00 15:00:00 ซ้อมการแสดงปีใหม่ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2020-01-07 10:10:57
607 07-01-2563 15:00:00 18:30:00 การแสดงปีใหม่สุดอลังการงานสร้าง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองผู้บริโภค 2020-01-07 09:08:48
608 06-01-2563 15:00:00 16:30:00 ลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-06 14:26:26
609 06-01-2563 15:00:00 16:30:00 ประชุมฟุตบอล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2020-01-06 13:29:09
610 27-01-2563 08:30:00 16:30:00 ระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วันทนีย์ ปานเพชร ส่งเสริมสุขภาพ 2020-01-06 09:51:38
611 14-01-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-06 08:45:40
612 14-01-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-06 08:44:29
613 28-01-2563 09:00:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-01-03 16:25:54
614 04-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางทันตสาธารณสุข ปี 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สมพิศ ทองสุก ทันตสาธารณสุข 2020-01-03 16:22:55
615 07-01-2563 14:30:00 16:30:00 เตรียมข้อมูลรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2020-01-03 16:01:05
616 07-01-2563 09:00:00 14:00:00 ประชุมทบทวนแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2020-01-02 10:58:09
617 15-01-2562 13:00:00 16:30:00 รับตรวจราชการ งานคุณภาพ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-12-27 12:24:15
618 07-01-2563 13:00:00 16:30:00 ทบทวนแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 (Blueprint of Health Service and Human Resource) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2019-12-27 11:57:12
619 03-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 (Blueprint of Health Service and Human Resource) ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2019-12-27 10:39:11
620 21-01-2563 13:00:00 16:30:00 MCH Board ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-12-26 15:30:01
621 20-01-2563 09:00:00 16:30:00 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข (Happy MOPH) เขตสุขภาพที่ ๖ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-26 11:44:07
622 17-01-2563 13:00:00 15:30:00 VDO Conferenc ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ HealthKPI ประจำปี2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-12-26 10:21:13
623 13-01-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย นพดล บุญเปล่ง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-26 08:53:13
624 03-01-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุพัตรา พรหมดำ CHPPO 2019-12-25 15:05:56
625 14-01-2563 13:00:00 04:30:00 การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-25 14:05:14
626 27-12-2562 10:00:00 12:00:00 ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง-พัสดุ 3 ชั้น ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2019-12-25 13:52:51
627 25-12-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-12-24 15:01:01
628 03-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการราชทัณปัณสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-12-24 13:40:21
629 17-01-2563 08:00:00 12:00:00 เตรียมสรุปตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-12-23 14:14:44
630 15-01-2563 13:00:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-12-23 14:06:35
631 03-01-2563 13:00:00 16:30:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-12-23 13:48:16
632 25-12-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงพัฒนาระบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง พรพจนี จำรัสธนสาร พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-12-23 09:31:46
633 24-12-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทั่วไป 2019-12-23 09:17:41
634 24-12-2562 14:00:00 16:00:00 เตรียมอยู่เวร ปีใหม่ 63 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2019-12-20 12:14:20
635 17-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน 5x5 ระดับเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-12-19 13:33:22
636 23-01-2563 08:30:00 16:30:00 เครือข่ายพยาบาลจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วริช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-12-19 10:24:47
637 03-01-2563 08:30:00 16:00:00 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-12-19 10:20:14
638 11-02-2563 08:30:00 16:30:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLN จังหวัดชลบุรี (HA) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง Aimooranut KIATTISAKVANICH พัฒนาคุณภาพฯ 2019-12-19 10:17:22
639 03-12-2563 08:30:00 16:00:00 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง Aimooranut KIATTISAKVANICH พัฒนาคุณภาพฯ 2019-12-19 10:14:02
640 19-12-2562 09:30:00 12:00:00 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-12-19 08:49:14
641 23-07-2563 08:30:00 16:00:00 การติดตามและรายงานผลการรักษา และอาการไม่พึงประสงค์ (16 ตำรับ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-12-18 16:29:16
642 21-05-2563 08:30:00 16:00:00 หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (16ตำรับ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-12-18 16:27:48
643 19-03-2563 08:30:00 16:00:00 หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-12-18 16:24:09
644 23-12-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Video Conference คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันความปลอดภัยทางถนน เขตสุขภาพที่ 6 (EOC) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO สนข 6 2019-12-18 11:40:55
645 20-12-2562 09:00:00 16:30:00 ทดสอบประชุม Video Conference คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันความปลอดภัยทางถนน เขตสุขภาพที่ 6 (EOC) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO สนข 6 2019-12-18 11:38:58
646 13-01-2563 08:30:00 16:30:00 การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย นพดล บุญเปล่ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-18 10:59:11
647 24-12-2562 13:00:00 16:30:00 การจัดทำลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นายนพดล บุญเปล่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-18 10:48:08
648 13-01-2563 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการบริหารงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-12-18 09:55:40
649 13-01-2563 08:30:00 16:30:00 คณะกรรมการบริหารงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-12-18 09:53:18
650 13-01-2562 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการบริหารงานประกันสังคมจังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-12-18 09:48:46
651 20-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี 1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-12-17 15:57:42
652 16-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน 5x5 ระดับเขต ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-12-17 14:27:02
653 27-12-2562 13:00:00 16:30:00 VDO conference by IT chonburi ครั้งที่ 2/63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-17 13:44:06
654 14-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-12-17 11:30:24
655 02-01-2563 09:00:00 16:00:00 รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-17 09:16:53
656 20-08-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 10/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:32:37
657 23-07-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 9/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:31:22
658 25-06-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 8/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:29:43
659 21-05-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:28:12
660 23-04-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 6/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:26:38
661 26-03-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 5/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:22:40
662 20-02-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 4/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-12-16 16:21:20
663 23-01-2563 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonbuir ครั้งที่ 3/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-12-16 16:19:55
664 18-12-2562 14:00:00 16:30:00 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารและระบบบริหารจัดการพลังงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-12-13 09:23:07
665 27-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเ่ชิงปฏิบัติชี้แจง ร่วมวางแผน และคิดรูปแบบกิจกรรมเพือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-12-13 08:58:39
666 18-12-2562 13:00:00 16:00:00 ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิรประภา อุทัย คุ้มครองฯ 2019-12-12 15:05:15
667 18-12-2562 13:00:00 16:00:00 ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิรประภา อุทัย คุ้มครองฯ 2019-12-12 15:04:53
668 24-12-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2019-12-12 13:32:31
669 05-02-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดผลการดำเนินจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2019-12-12 11:06:24
670 18-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-11 13:48:25
671 24-12-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ประกันสุขภาพ 2019-12-11 09:34:07
672 13-12-2562 09:30:00 16:30:00 Tele Conference แรงงานต่างด้าว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-12-11 09:09:15
673 16-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-10 15:02:30
674 19-12-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการกำหนดกรอบบัญชีรายการยาระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-12-09 15:43:30
675 23-12-2562 13:00:00 16:00:00 VDO Conference ประชุมเปิดศูนย์ EOC เขตบริการสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2019-12-09 13:46:15
676 26-12-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2019-12-06 15:41:18
677 06-12-2562 10:00:00 12:00:00 นำเสนอนักศึกษาฝึกงาน ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-12-06 08:41:45
678 13-01-2563 09:00:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2019-12-04 11:06:12
679 11-12-2562 09:00:00 16:30:00 สรุปสถานการณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2019-12-04 10:42:18
680 18-12-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกข้าราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ธนพร มัฆมาน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-03 16:38:15
681 19-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายพยาบาลจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-12-03 16:21:14
682 11-12-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-02 09:11:34
683 11-12-2562 08:30:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-02 09:09:22
684 11-12-2562 08:30:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-02 09:08:33
685 11-12-2562 08:30:00 12:00:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-12-02 09:07:32
686 06-12-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-12-02 09:04:40
687 03-01-2563 08:30:00 18:00:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-28 14:10:33
688 02-01-2563 08:30:00 18:00:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-28 14:09:39
689 02-01-2563 08:30:00 18:00:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-28 14:09:37
690 03-12-2563 08:30:00 18:00:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-28 14:06:50
691 02-12-2563 08:30:00 18:00:00 PMQA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-28 14:04:33
692 03-12-2562 08:30:00 12:00:00 พิจารณาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-11-28 10:51:37
693 03-12-2562 08:30:00 12:00:00 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 2019-11-28 08:52:39
694 02-12-2562 08:30:00 12:00:00 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 2019-11-28 08:46:08
695 19-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-27 15:29:21
696 18-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-27 15:27:59
697 17-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-27 15:26:48
698 14-01-2563 08:30:00 16:30:00 สัมภาาณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-27 15:22:02
699 16-12-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-27 15:20:04
700 20-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม ชี้แจงแนวทาง การทำงานปี 63 และ ตรวจสอบ งบการเงิน ของ รพช ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหาร 2019-11-27 14:07:20
701 23-12-2562 13:00:00 16:00:00 ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ครั้งที่ 2) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2019-11-27 11:34:41
702 17-01-2563 08:30:00 12:00:00 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบ 1-62 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-27 10:50:41
703 28-11-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบบัญชี โครงการฯ เอดส์ /TB ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหาร 2019-11-27 10:44:45
704 28-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-11-27 10:25:42
705 28-11-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบลงทุน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ cso 2019-11-27 10:23:34
706 27-11-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบข้อมูลการเงินกองทุนโรค ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-27 08:47:44
707 02-12-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูด้วย HPV testing ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2019-11-26 15:32:58
708 27-11-2562 10:30:00 12:00:00 ประชุมปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจำปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-11-26 15:13:16
709 29-11-2562 09:00:00 12:00:00 คำรับรอง ปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-26 15:05:52
710 12-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นภกานต์ ประสาททอง NCD 2019-11-26 14:55:38
711 27-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-11-26 14:31:58
712 19-12-2562 08:30:00 12:00:00 คัดเลือกประธาน อสม. จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-26 11:37:11
713 28-11-2562 09:00:00 12:00:00 ชี้แจงแนวทางจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-11-26 11:17:49
714 27-11-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการ cfo ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-11-25 16:25:01
715 18-12-2562 09:00:00 16:00:00 คณะทำงานการพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-11-25 14:47:24
716 06-12-2562 08:00:00 16:00:00 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการบริหารจัดการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-25 13:09:03
717 25-11-2562 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานลดความแออัดในโรงพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2019-11-25 12:32:37
718 13-12-2562 12:30:00 16:30:00 service plan สุขภาพจิต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จุฑามาส มีกุล NCD 2019-11-25 10:02:43
719 25-11-2562 08:30:00 13:00:00 ประชุมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ eec ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-11-25 09:18:15
720 13-12-2562 08:00:00 16:30:00 คัดเลือกประธาน อสม. ระดับจังหวัด ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-22 15:14:53
721 27-11-2562 13:00:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน ครั้งที่ 3/62 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2019-11-22 14:12:49
722 16-12-2562 08:00:00 16:30:00 การคัดเลือก ประธาน อสม. ระดับจังหวัด ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-22 11:56:54
723 26-12-2562 08:00:00 16:30:00 การคัดเลือกประธาน อสม.ระดับจังหวัด ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-22 11:51:30
724 20-12-2562 09:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานพยาบาลแต่ละระดับจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-11-22 10:11:03
725 27-11-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 2019-11-22 09:15:55
726 18-12-2562 16:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-22 08:57:31
727 18-12-2562 08:30:00 16:30:00 สอบสัมภาษณ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ธนพร มัฆมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-22 08:53:15
728 26-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุปราณี สิงหพีระกุล คุ้มครองฯ 2019-11-21 20:09:54
729 22-11-2562 13:30:00 15:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรใการแพทย์แผนไทยระดับภาค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-11-21 09:59:16
730 25-11-2562 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานลดความแออัด พื้นที่บางละมุง ห้องประชุมวชิรปราการ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2019-11-21 09:23:09
731 28-11-2562 08:00:00 16:30:00 ตรวจสอบงบประมาณวัณโรค ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 15:17:02
732 27-11-2562 08:00:00 16:30:00 เข้าตรวจสอบรายงานเอดส์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นวพล มิติภัทร ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 15:13:37
733 29-11-2562 08:00:00 16:30:00 เข้าตรวจสอบบัญชี งานวัณโรค ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 15:08:14
734 26-11-2562 08:00:00 16:30:00 การเข้าตรวจสอบรายงานเอดส์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 15:06:22
735 21-11-2562 10:00:00 16:00:00 ทดสอบและแก้ไขปรับสัญญาณภาพและเสียงอุปกรณ์โสต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-11-20 14:05:53
736 28-11-2562 13:00:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส CHRO 2019-11-20 13:48:48
737 21-11-2562 13:30:00 16:30:00 คณะทำงานอาหารและน้ำดื่มวิ่งราชวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย จิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-11-20 10:56:31
738 03-12-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกคณะกรรมการปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย พันณรงค์ วังคะฮาต CSO 2019-11-20 10:20:22
739 28-11-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบลงทุนปี 2564 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-11-20 10:04:08
740 28-11-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบลงทุนปี 2564 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-11-20 10:00:28
741 21-11-2562 14:00:00 16:30:00 งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-11-20 09:26:04
742 28-11-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบบัญชี โครงการกองทุนโลกด้าน TB ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 09:20:24
743 25-11-2562 08:30:00 16:30:00 เข้าตรวจสอบบัญชี โครงการกองทุนโลกด้าน HIV ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นวพล มิติภัทร ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-20 09:18:57
744 21-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-19 14:36:37
745 29-11-2562 08:00:00 16:30:00 -ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2563 -ติวเตอร์ อสม.ดีเด่นจังหวัดชลบุรี 12 สาขา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-19 09:12:55
746 13-01-2563 13:00:00 16:30:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:20:44
747 03-01-2563 09:00:00 12:00:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:19:14
748 25-12-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:17:19
749 16-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:14:48
750 16-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:13:42
751 16-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:12:43
752 15-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:11:20
753 15-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:10:17
754 15-01-2563 13:00:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:06:55
755 15-01-2563 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-11-18 15:03:46
756 03-12-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-11-18 14:28:26
757 03-12-2562 09:00:00 16:30:00 คณะกรรมการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-11-18 14:13:27
758 21-11-2562 09:00:00 16:00:00 อสม. ประกวดระดับเขต ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-11-18 13:49:00
759 02-12-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการพัฒนาตำบลส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-11-18 11:56:12
760 19-11-2562 09:00:00 12:00:00 พิจารณาลาศึกษาฝึกอบรม ปี 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-18 11:54:37
761 19-11-2562 09:00:00 12:00:00 พิจารณาลาศึกษาฝึกอบรมปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-18 11:52:03
762 19-11-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาลาศึกษาปี63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-15 14:32:45
763 03-12-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการพัฒนาตำบลส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-11-14 14:06:10
764 04-12-2562 08:30:00 16:30:00 การจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ปฐมภูมิ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-12 16:58:33
765 22-11-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-11-12 16:23:11
766 25-11-2562 09:00:00 13:00:00 การประเมินผลกระทบพื้นที่ EEC ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อม 2019-11-12 10:02:38
767 15-11-2562 09:30:00 16:30:00 ประชุม Conference การพัฒนาระบบ Centricity Cardio Enterprise เชื่อมโยงระบบ PACS โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO สนข 6 2019-11-11 16:23:00
768 28-11-2562 08:00:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2019-11-11 14:57:19
769 16-12-2562 08:00:00 16:30:00 meeting TB ระดับเขต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-11 09:47:03
770 26-11-2562 08:00:00 16:30:00 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภราดร ศรีปะโค ncd 2019-11-08 09:58:03
771 19-11-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-11-07 16:23:38
772 18-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะพิธีการงานวิ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-11-07 15:55:22
773 14-11-2562 12:00:00 16:30:00 VDO conference ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-11-06 16:58:31
774 19-11-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อฝึกอบรมและเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ปี 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-06 14:38:18
775 28-11-2562 13:30:00 16:30:00 ชี้แจงกิจกรรมมูลนิธิกาญจนบารมี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-11-06 11:19:06
776 16-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนอุบัติเหตุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2019-11-06 11:15:16
777 13-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนอุบัติเหตุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2019-11-06 11:02:19
778 09-12-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนอุบัติเหตุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NDC 2019-11-06 11:01:16
779 11-11-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2019-11-05 14:20:26
780 11-11-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2019-11-05 13:04:02
781 08-11-2562 09:00:00 14:00:00 ประชุม Conference ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2019-11-04 10:00:16
782 01-11-2562 14:30:00 16:30:00 กิจกรรมวิ่งราชวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ส่งเสริม 2019-11-01 14:37:00
783 05-11-2562 09:00:00 16:00:00 การสนับสนุนงบบริการการป้องกันเอชไอวี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร 2019-11-01 10:36:06
784 05-11-2562 09:00:00 16:30:00 หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 63 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-11-01 10:32:44
785 13-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน (HRM) เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-11-01 09:44:20
786 06-11-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมปรึกษาหารือโครงการลดความแออัดรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2019-10-31 13:59:38
787 31-10-2562 13:00:00 16:30:00 สัมภาษณ์เภสัชกร ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-10-31 11:46:06
788 19-11-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการพัฒนาตำบลส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-31 10:06:03
789 23-12-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-31 09:36:25
790 06-11-2562 08:30:00 16:30:00 ประเมินผลงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่งไป 2019-10-31 09:15:39
791 05-11-2562 09:00:00 13:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ สนข.6 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-10-30 13:48:38
792 08-11-2562 13:00:00 16:30:00 พิจรณาผลการประกวดราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ปุณมณัส ทรัพย์ทวีศิริกกุล พัสดุ 2019-10-30 11:18:22
793 06-12-2562 08:30:00 16:30:00 คณะงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-29 10:00:53
794 13-11-2562 09:00:00 12:00:00 พิจารณาบำเหน็ดความชอบกรณีพิเศษ (ยาเสพติด) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ NCD 2019-10-28 13:40:07
795 29-10-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมระบบ refer ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2019-10-28 13:25:31
796 15-11-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 9/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ อำนวยการ 2019-10-28 10:18:22
797 05-11-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ สนข.6 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-10-28 09:41:04
798 23-10-2562 13:00:00 16:30:00 MCH ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-25 15:55:50
799 05-11-2562 13:00:00 16:30:00 จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2019-10-25 13:38:11
800 29-10-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ video conference ในเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO สนข.6 2019-10-24 14:42:56
801 28-10-2562 13:00:00 16:30:00 ทดสอบระบบ Video conference ในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้ง 8 จังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์พันธ์ สมแพง CIO สนข.6 2019-10-24 14:36:38
802 07-11-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม sky doctor ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2019-10-24 13:55:59
803 28-10-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมสหกรณ์ ห้องประชุมวชิรปราการ นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ ตรวจสอบภายใน 2019-10-24 10:13:21
804 28-10-2562 14:00:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ โรคพิษตะกั่วฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-10-24 09:45:06
805 24-10-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมการคัดสรรกรรมการสมัชชาภาคเอกชน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จรรยา สันติม้ัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-21 16:32:37
806 25-10-2562 08:00:00 16:30:00 คัดสรรกรรมการสมัชชาภาคเอกชน ระดับ เขต ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-21 16:30:44
807 24-10-2562 09:00:00 16:30:00 เตรียมการคัดสรรกรรมการ สช. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-21 16:28:26
808 22-10-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-10-21 16:18:37
809 06-12-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมวสุขภาพ 2019-10-21 13:43:47
810 22-10-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2019-10-21 13:25:17
811 22-10-2562 13:00:00 16:30:00 VDO CONFERENCE เรื่อง แนวทางการจัดทำคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2019-10-18 19:00:00
812 31-10-2562 08:30:00 16:30:00 งานข้อมูลเอดส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-10-18 16:39:38
813 18-10-2562 09:00:00 16:30:00 งานข้อมูลเอดส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-10-18 09:52:00
814 24-10-2562 08:30:00 16:30:00 ปรับปรุงระบบสัญญาณภาพห้องประชุม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-10-18 09:03:39
815 07-11-2562 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นวก.คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-17 11:22:56
816 24-10-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาใช้ตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-17 09:01:31
817 17-10-2562 08:30:00 16:00:00 การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์ ในสถานบริการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร 2019-10-15 08:59:13
818 15-10-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุม vdo conference ฌกส. ของกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทั่วไป 2019-10-11 11:05:03
819 15-10-2562 13:30:00 16:30:00 การจัดทำปรับลดกรอบอัตรากำลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-11 10:43:59
820 18-10-2562 13:30:00 16:30:00 การจัดทำปรับลดกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-11 10:04:30
821 08-11-2562 13:00:00 16:30:00 การจัดทำปรับลดกรอบอัตรากำลัง รพ.สต. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคค 2019-10-11 09:53:03
822 17-10-2562 08:30:00 16:30:00 การให้ข้อมูลการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิพานัน เมธวัน NCD 2019-10-11 09:11:23
823 21-10-2562 09:00:00 14:00:00 เชิญประชุม VDO Conference ชี้แจงการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-09 16:00:09
824 22-10-2562 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานเดินวิ่ง ราชวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-08 10:21:45
825 22-10-2562 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานเดินวิ่งราชวิทยาลัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-08 09:06:42
826 10-10-2562 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการวิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย มานพ เชื่อมทอง อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ 2019-10-08 08:50:06
827 08-11-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการงานเดิน วิ่ง ราชวิทยาลัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-10-04 14:59:34
828 11-10-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมสรุปผลโรคจากการประกอบอาชีพ พิษสารตะกั่วฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-10-04 11:08:34
829 08-10-2562 09:00:00 12:30:00 ประชุมขับขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นิฐษเนตร์ อุปวงศ์ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2019-10-04 10:51:47
830 28-12-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:20:35
831 30-11-2563 08:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:19:13
832 30-10-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:18:08
833 30-09-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:17:02
834 31-08-2563 08:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:13:52
835 31-07-2563 08:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:12:40
836 30-06-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:11:04
837 29-05-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:09:39
838 30-04-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:08:00
839 31-03-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:06:32
840 28-02-2562 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:03:30
841 31-01-2563 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 09:01:54
842 26-12-2562 08:30:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 08:52:59
843 29-11-2562 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 08:51:52
844 29-10-2562 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 08:49:36
845 31-10-2562 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 08:36:56
846 25-10-2562 08:30:00 16:30:00 คัดสรรกรรมการสมัชชาองค์กรภาคเอกชน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-10-04 08:34:34
847 14-11-2562 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ประจำปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-03 09:18:15
848 14-11-2562 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ประจำปี 2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-03 09:04:34
849 14-11-2562 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ประจำปี 2563 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-03 09:03:10
850 14-11-2562 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ประจำปี 2563 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-03 09:02:24
851 14-11-2562 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ประจำปี 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-03 09:01:30
852 07-10-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเรือนจำ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-02 16:47:12
853 07-10-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมเรือนจำ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-10-02 16:17:59
854 17-10-2562 13:30:00 16:00:00 พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-02 14:35:50
855 10-10-2562 08:30:00 16:30:00 . ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-10-02 14:27:34
856 31-10-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1 ต.ค. 62 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-01 11:32:22
857 17-10-2562 09:00:00 12:00:00 พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษ ณ 1 ต.ค. 62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-01 11:28:08
858 03-10-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมสรรหาคณะกรรมสมัชชาแห่งชาติ(Video Conference) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา ีรักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-10-01 10:45:03
859 08-10-2562 13:00:00 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรรจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-10-01 09:58:10
860 02-10-2562 09:00:00 16:30:00 รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-09-30 17:23:31
861 08-10-2562 13:00:00 14:00:00 สรุปผลการจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งและประชุมวิชาการกระทรวงฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ เขตสุขภาพที่6 2019-09-26 15:57:24
862 25-09-2562 12:00:00 16:30:00 ประชุมกลุ่มงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ NCD 2019-09-25 09:24:37
863 08-10-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ เขตสุขภาพที่ 6 2019-09-24 15:11:44
864 25-09-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณางบลงทุน เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง สุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล เขตสุขภาพที่ 6 2019-09-23 15:05:12
865 24-09-2562 08:30:00 12:00:00 ทดสอบระบบ video conference ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทศาสตร์ 2019-09-23 11:50:06
866 07-10-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินการให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยา แผนปัจจุบัน ข.ย.1 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นาย พงษ์ณุวัฒน์ คุ้มครองฯ 2019-09-23 09:46:15
867 24-09-2562 08:30:00 16:30:00 แผนปฏิบัติการ 63 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-09-20 18:05:44
868 24-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมบันทึกผลการดำเนินงาน ในระบบ SMS (ครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัตืการ 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-09-19 14:08:23
869 23-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมบันทึกผลการดำเเนินงานในระบบ SMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-09-19 14:06:06
870 16-10-2562 13:00:00 16:30:00 ปรึกษาหารือโรคพิษตะกั่วในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-09-19 11:11:03
871 19-09-2562 10:30:00 12:00:00 ประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-09-18 16:53:11
872 20-09-2562 08:30:00 16:30:00 ทดสอบระบบ Video Conference โรงพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-09-18 15:44:36
873 19-09-2562 08:30:00 16:30:00 ทดสอบระบบ Video Conference โรงพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-09-18 15:43:02
874 23-09-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการจังหวัด ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง สุรีย์พร กระแสร์ชล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-09-18 11:46:41
875 19-09-2562 09:00:00 12:00:00 ตรวจรับงาน งวด 2 อาคารซ่อมบำรุง - พัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2019-09-18 10:34:26
876 25-09-2562 13:00:00 16:30:00 คัดเลือกโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คู้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-09-17 11:43:47
877 01-10-2562 08:30:00 16:30:00 หารือแนวทางการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุน UC ปี 2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-09-17 11:34:58
878 18-09-2562 13:00:00 16:30:00 เยี่ยมเสริมพลังของเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ ปี2562 ในระดับพื้นที่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-09-16 10:35:32
879 17-09-2562 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานลดควมแออัดในโรงพยาบาล ประจำจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2019-09-15 10:25:18
880 18-09-2562 08:30:00 12:30:00 เรียงลำดับ งบลงทุน ปี 2564 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-09-13 14:15:53
881 17-09-2562 08:30:00 12:30:00 จัดเก็บสายระบบ Video Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-09-13 13:13:10
882 04-10-2562 13:00:00 16:30:00 เดิน วิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-09-12 09:41:44
883 16-09-2562 08:30:00 16:30:00 รับการศึกษาดูงานเรื่องการควบคุมภายใน ห้องประชุมวชิรปราการ นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ บริหารทั่วไป 2019-09-12 09:33:57
884 12-09-2562 13:00:00 16:00:00 ประชุมสาวเหลือน้อยร่วมกับเทศบาลเมือง ห้องประชุมวชิรปราการ นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ ส่งเสริมสุขภาพ 2019-09-11 11:36:44
885 12-09-2562 13:30:00 16:30:00 ตรวจสอบเอกสารจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สสจ.ชลบุรี ปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-09-07 19:03:10
886 06-09-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุมคณะต้อนรับ งานประชุมวิชาการกระทรวง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-09-06 09:21:29
887 06-09-2562 08:30:00 16:30:00 คณะอาหารและที่พัก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2019-09-06 08:40:18
888 20-09-2562 08:30:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2019-09-05 15:40:43
889 23-09-2562 08:30:00 16:30:00 จัดทำแผนยุติปัญหาเอดส์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-09-05 14:56:49
890 20-09-2562 08:30:00 16:00:00 ประชุม Maintanance เส้น ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พันณรงค์ วังคะฮาต CSO เขต 2019-09-05 10:24:57
891 23-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม CFO เขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-09-04 15:59:13
892 20-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดและพิจารณาตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยุทธศาสตร์ 2019-09-04 15:28:45
893 13-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมนำเสนอและพิจารณาตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-09-04 15:26:45
894 05-09-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน ที่พักและอาหาร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-09-04 14:22:45
895 25-09-2562 08:30:00 16:30:00 การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-09-04 10:15:41
896 23-09-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลบริการด้านเอชไอวี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-09-03 15:44:17
897 18-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ CFO ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-09-03 13:27:32
898 04-09-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมสุ่สังคมผู้สูงอายุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2019-09-03 10:56:05
899 03-09-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมกรรมการออกข้อสอบกัญชา ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-09-03 10:47:54
900 11-09-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม คณะทำงาน 5x5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นางสาวโชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-09-03 10:43:43
901 19-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-09-02 15:28:58
902 19-09-2562 08:30:00 16:30:00 CFO เขต ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2019-09-02 14:13:08
903 12-09-2562 08:00:00 16:30:00 สมัชชาสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภราดร ศรีปะโค NCD 2019-09-02 09:49:26
904 10-10-2562 08:30:00 16:30:00 GPP ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-09-02 09:01:43
905 04-09-2562 12:30:00 16:30:00 เตรียมแผนการดำเนินงาน ปี 63 กลุ่มงาน NCD ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ธิดารัตน์ สกุลวลีธร NCD 2019-08-30 16:26:09
906 05-09-2562 12:30:00 16:30:00 VDO conference เตรียมพร้อมวิชาการกระทรวง 62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-30 14:56:00
907 30-08-2562 13:30:00 16:30:00 เตรียมการประชุมวิชาการสาธารณสุข และหมอชวนวิ่ง คณะทำงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-08-29 16:39:06
908 30-08-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมกัญชา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-29 09:50:29
909 27-09-2562 08:00:00 18:00:00 อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยรุ่น 2-3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-08-28 19:10:14
910 30-08-2562 09:00:00 13:00:00 VDO con ความพร้อมจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-27 14:22:56
911 13-09-2562 13:00:00 16:00:00 จัดเก็บสายสัญญาณวีดิโอและสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-08-26 15:37:54
912 16-09-2562 08:00:00 16:30:00 โครงการวัณโรค ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-08-23 13:49:47
913 03-09-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-23 09:22:39
914 02-09-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-23 09:20:00
915 26-09-2562 07:00:00 19:00:00 อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่น 3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-22 15:44:27
916 25-09-2562 07:00:00 19:00:00 อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่น 2 - 3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-22 15:41:43
917 22-08-2562 08:30:00 12:00:00 ไข้เลือดออก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-08-21 12:12:36
918 25-09-2562 08:00:00 12:00:00 นิสิตแพทย์จุฬาปีที่ 5 /รพ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพฯ 2019-08-20 15:20:19
919 25-09-2562 08:00:00 12:00:00 นิสิตแพทย์ปีืที่ 5 จุฬาฯ/รพชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพฯ 2019-08-20 15:15:55
920 11-02-2563 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จุฬาฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพฯ 2019-08-20 10:24:11
921 11-02-2563 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-20 10:22:49
922 06-09-2562 13:30:00 16:30:00 สิทธิประโยชน์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-08-19 11:49:12
923 28-08-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-19 09:19:45
924 28-08-2562 08:30:00 16:30:00 " กลยุทธ์ Index Testing สู่ U=U (Undetectable=Untransmittable) " ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-08-19 09:00:49
925 22-08-2562 13:00:00 16:30:00 การบังคับใช้กฎหมาย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมพงษ์ สุรินทร์ นิติการ 2019-08-16 16:00:14
926 02-09-2562 09:00:00 16:30:00 รายงานตัวบรรจุฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-16 15:34:11
927 29-08-2562 09:00:00 16:00:00 การเรียกผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-16 15:19:55
928 29-08-2562 09:00:00 12:00:00 VDO Conferen วิชาการกระทรวงฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-08-16 11:10:01
929 28-08-2562 08:30:00 16:30:00 ทำทะเบียนประวัติ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคศรัณ ร่วมวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-16 10:25:57
930 23-08-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุน ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-16 09:59:44
931 23-08-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุน ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-16 09:58:44
932 21-08-2562 08:30:00 16:30:00 จัดสรรทันตแพทย์ประจำบ้านปี 2563 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-15 10:36:13
933 05-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงหัด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-08-15 09:55:09
934 21-08-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะสนับสนุนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-08-15 08:14:15
935 20-08-2562 08:30:00 16:30:00 จัดสรรทันตแพทย์ประจำบ้านปี 2563 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-14 20:00:34
936 28-08-2562 08:30:00 17:00:00 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 (รอบที่ 1) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-08-14 10:43:37
937 28-08-2562 08:30:00 16:00:00 การเรียกผู้ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวเลือกสถานที่บรรจุเข้ารับราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-13 16:57:16
938 21-08-2562 08:30:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกัน 2019-08-13 13:05:04
939 19-08-2562 09:00:00 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง พรพจนี จำรัสธนสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2019-08-13 11:10:20
940 23-08-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-13 10:53:36
941 26-08-2562 13:00:00 16:00:00 คณะกรรมการสนับสนุนยานพาหนะ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-08-13 10:44:54
942 23-08-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-13 10:39:20
943 15-08-2562 08:30:00 16:30:00 คณะทำงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ บริหารทั่วไป 2019-08-13 09:07:26
944 17-09-2562 13:00:00 16:30:00 สรุปตรวจราชการ รอบ2/62 (VDO Conferenc) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-08-09 14:31:55
945 04-09-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-08-09 09:54:19
946 13-08-2562 12:00:00 16:30:00 การเงินและบัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-08-09 08:39:22
947 26-08-2562 09:00:00 12:00:00 ความพร้อมจัดประชุมวิชาการกระทรวงฯ 62 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-08 18:46:24
948 28-08-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ (พ.บ.ส.) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-08-08 10:42:47
949 08-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในพื้นที่สถานการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นิษฐา พรหมสาลี NCD 2019-08-07 15:56:35
950 16-08-2562 09:00:00 12:00:00 อ่านผลงานวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-07 15:55:43
951 14-08-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโสตฯวิชาการกระทรวง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-08-07 11:22:27
952 20-08-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการกระทรวง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-06 18:32:32
953 29-08-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศํกยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-08-06 17:14:52
954 20-08-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการกระทรวง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-06 17:03:09
955 23-08-2562 13:00:00 16:30:00 จัดทำสัญญานักเรียนทุน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-06 15:34:39
956 20-08-2562 08:00:00 12:00:00 จัดทำ base line data ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ eec ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-08-06 11:59:21
957 13-08-2562 14:00:00 16:30:00 ติดตามความก้าวหน้าหมอชวนวิ่ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-08-05 16:37:41
958 26-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-08-05 15:40:44
959 07-08-2562 13:00:00 16:30:00 ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-08-05 09:29:43
960 21-08-2562 09:00:00 12:00:00 สรุปผลการประเมินตามคำรับรองฯ ปี 62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-05 09:20:31
961 06-08-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานประสานการจัดประชุมวิชาการกระทรวง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-08-02 16:00:36
962 13-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและตรวจสอบระบบบัญชี ของหน่วยบริการในจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว กฤษฎาภรณ์ ดั้นดั้น บริหารทั่วไป 2019-08-02 15:48:59
963 06-08-2562 13:30:00 16:00:00 ประชุมคณะทำงานประสานการจัดประชุมวิชาการกระทรวง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-01 15:50:32
964 16-08-2562 10:00:00 14:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการ สธ.-คณะทำงานประสาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-01 11:45:40
965 05-08-2562 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการกระทรวง กลุ่มภารกิจที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-08-01 11:43:15
966 09-08-2562 08:30:00 16:00:00 การจัดทำแผนHR Blueprint ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-08-01 10:10:24
967 13-08-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-08-01 09:38:53
968 01-08-2562 13:30:00 15:00:00 ประชุมผ่านระบบทางไกลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย รัก ธนะไพบูลย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-07-31 16:06:53
969 14-08-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุม คณะทำงานฯ 5x5 ระดับเขต ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-07-31 14:15:09
970 02-08-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง-พัสดุ 3 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2019-07-31 11:05:31
971 08-08-2562 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพร้านยาจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาย จิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต คุ้มครองผู้บริโภค 2019-07-31 11:04:07
972 02-08-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมการประชุมแพทยสมาคม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-07-30 16:22:36
973 03-09-2562 13:00:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2019-07-30 14:16:41
974 31-07-2562 12:00:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-07-30 10:56:51
975 27-08-2562 08:30:00 16:00:00 การให้การปรึกษา OSCC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-07-26 11:04:17
976 26-08-2562 08:30:00 16:00:00 ประชุมสนับสนุนและติดตาม ศูนย์บริการชุมชน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-07-24 15:10:06
977 06-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-07-24 13:51:12
978 06-08-2562 08:30:00 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-07-24 13:49:36
979 16-08-2562 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-24 09:41:10
980 02-08-2562 14:00:00 16:30:00 พิจารณาใช้ตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-23 16:11:18
981 23-08-2562 08:30:00 16:00:00 ติดตาม สนับสนุนเพื่อขยายการดำเนินงาน เอชไอวี ชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-07-23 16:07:44
982 15-08-2562 08:30:00 16:00:00 ลงบันทึกโปรแกรมศูนย์พึ่งได้ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-07-23 13:37:52
983 20-08-2562 08:30:00 16:00:00 ทักษะการให้คำปรึกษากับการช่วยเหลือ เด็ก สตรี และคนในครอบครัว ศูนย์พึ่งได้ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-07-23 12:07:32
984 15-08-2562 08:30:00 16:00:00 โปรมแกรมบันทึกงานศูนย์พึ่งได้ OSCC ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-07-23 10:29:45
985 01-08-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมอ่าน อวช. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-22 16:05:09
986 21-08-2562 08:00:00 17:00:00 palliative care ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:19:07
987 23-08-2562 08:00:00 16:30:00 palliative care ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:17:16
988 22-08-2562 08:00:00 16:30:00 palliative care ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:16:01
989 16-08-2562 08:00:00 16:30:00 palliative care ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:06:51
990 15-08-2562 08:00:00 16:30:00 palliative care ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:05:49
991 27-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นายภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2019-07-22 15:03:45
992 14-08-2562 08:00:00 16:30:00 palliative care ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร NCD 2019-07-22 15:03:40
993 01-08-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-07-21 15:06:11
994 19-08-2562 13:00:00 16:30:00 เอชไอวี ปี 62 ครั้งที่ 2 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-07-19 13:53:45
995 20-08-2562 08:30:00 12:30:00 วิเคราะห์ข้อมูล เอชไอวี กลุ่มkps จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-07-19 13:50:41
996 19-08-2562 08:30:00 12:30:00 กลยุทธ์ index testing ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-07-19 13:47:35
997 23-07-2562 13:00:00 16:30:00 VDO conference คณะกรรมการนักยุทธศาสตร์ 62 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-07-18 16:25:13
998 19-08-2562 09:00:00 12:00:00 สรุปผลการตรวจสถานพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-07-12 14:19:04
999 23-07-2562 08:30:00 16:30:00 สรุปการประเมินติดดาว 2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-07-11 09:23:58
1000 26-08-2562 13:30:00 16:30:00 เปรียบเทียบปรับสถานพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-07-10 10:24:13
1001 19-08-2562 13:30:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-07-10 10:23:02
1002 19-07-2562 13:30:00 16:30:00 เปรียบเทียบปรับอย. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย จิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต คุ้มครอง 2019-07-10 10:21:38
1003 19-08-2562 13:30:00 13:30:00 คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-07-10 10:20:38
1004 10-07-2562 13:00:00 16:30:00 รับตรวจจาก สป.สธ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-10 09:23:49
1005 21-08-2562 13:00:00 13:00:00 ร้านขายยา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-07-09 11:59:21
1006 19-07-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม TB เขต ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-07-09 10:04:36
1007 13-08-2562 08:00:00 16:30:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU-AMR sharing day เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-07-08 14:16:48
1008 30-07-2562 13:00:00 16:00:00 ประชุมจริยธรรมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-07-08 10:01:25
1009 22-07-2562 08:30:00 16:30:00 ITA ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-07-08 09:34:23
1010 22-07-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมทางไกลเพื่อรณรงค์รับสมัครสมาชิก ฌกส. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-07-05 10:10:53
1011 08-08-2562 08:30:00 16:30:00 ต้อนรับ สสจ.เพชรบูร ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-07-04 10:08:17
1012 20-08-2562 09:00:00 09:00:00 สรุปผลการประเมินคำรับรอง ปี 62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-07-03 15:31:09
1013 01-08-2562 08:30:00 12:00:00 นักศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-03 14:32:26
1014 05-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นายภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2019-07-03 10:33:13
1015 24-07-2562 08:30:00 12:00:00 สัมภาษณ์พนักงาราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-02 15:40:38
1016 04-07-2562 13:00:00 16:30:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-02 15:34:28
1017 08-07-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-07-02 10:25:18
1018 08-07-2562 08:30:00 16:00:00 ประชุมVDO conference เรื่อง การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกวลีกมล รัตนแสง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-07-02 09:42:39
1019 15-07-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมรายงานการจัดหาคอมฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-07-02 08:59:16
1020 15-07-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-07-02 08:57:56
1021 11-07-2562 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ จาก สป.สธ. ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-01 15:33:51
1022 11-07-2562 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการจาก สป.สธ. ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-01 15:29:34
1023 10-07-2562 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการจาก สป.สธ. ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-07-01 15:28:31
1024 03-07-2562 09:30:00 12:00:00 พิจารณางบค่าเสื่อมปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-07-01 08:50:25
1025 01-07-2562 13:00:00 16:30:00 ติดตามเหตุการณ์อาหารเป็นพิษกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-06-30 10:31:29
1026 01-07-2562 13:00:00 16:30:00 ติดตามเหตุการณ์อาหารเป็นพิษกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-06-30 10:30:31
1027 23-07-2562 08:30:00 16:00:00 เครือข่ายงานพัสดุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-06-28 14:24:52
1028 22-07-2562 09:00:00 16:00:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-28 11:21:50
1029 22-07-2562 08:30:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-28 11:20:53
1030 22-07-2562 08:00:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-28 11:19:44
1031 02-07-2562 08:30:00 12:00:00 อัพเดตงานโครงการ เนื่องจากมีการปรับแผนการทำงานเอดส์ ในจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-06-27 11:26:29
1032 09-08-2562 09:00:00 16:00:00 คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดชลบุรี (ภาครัฐ+ภาคเอกชน) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-27 10:17:30
1033 24-12-2562 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ชั้นปี5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ ทรัพย์ 2019-06-27 10:13:29
1034 12-11-2562 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ชั้นปี5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ ทรัพย์ 2019-06-27 10:10:54
1035 01-10-2562 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ชั้นปี5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ ทรัพย์ 2019-06-27 10:03:51
1036 20-08-2562 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ชั้นปี5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ ทรัพย์ 2019-06-27 10:01:23
1037 09-07-2562 13:00:00 15:00:00 นิสิตแพทย์จุฬาชั้นปี5 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ ทรัพย์ 2019-06-27 09:58:28
1038 03-07-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมประเมินคำรับรองฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-06-26 11:08:22
1039 06-08-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหา Best practice (CKD/NCD) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิพานัน เมธวัน NCD 2019-06-26 09:34:14
1040 05-07-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจง งานการเงินและบัญชี รพช+รพท+รพศ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2019-06-26 08:46:11
1041 18-07-2562 08:30:00 16:00:00 พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล Ncd 2019-06-25 20:22:02
1042 02-07-2562 13:00:00 17:00:00 ประชุมพิจารณาค่าเสื่อม ปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-06-25 15:53:34
1043 05-07-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับเขต 10% ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-06-25 14:24:02
1044 11-07-2562 08:30:00 16:30:00 เลิกบุหรี่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค NCD 2019-06-25 14:22:09
1045 19-07-2562 08:30:00 16:30:00 ช่วยเลิกบุหรี่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค ncd 2019-06-25 12:06:26
1046 19-07-2562 08:30:00 16:30:00 ช่วยเลิกบุหรี่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค ncd 2019-06-25 12:04:33
1047 10-07-2562 08:30:00 16:30:00 เลิกบุหรี่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค ncd 2019-06-25 12:00:56
1048 10-07-2562 09:00:00 12:30:00 แผนค่าเสื่อม ปี 63 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-06-25 10:27:45
1049 27-06-2562 09:00:00 12:00:00 VDO Conference เตรียมการจัดงาน โครงการ"ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-06-25 10:27:34
1050 05-07-2562 09:00:00 12:30:00 แผนค่าเสื่อม ปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-06-25 10:25:56
1051 02-08-2562 08:30:00 16:30:00 แรงงานต่างด้าว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-06-25 10:20:13
1052 19-07-2562 08:00:00 16:30:00 เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-06-25 10:18:45
1053 10-07-2562 09:30:00 12:30:00 ม. 41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2019-06-25 08:37:30
1054 08-07-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย กฤษพล ขันธะกาด คุ้มครองผู้บริโภค 2019-06-24 15:51:31
1055 02-08-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมรับรองตำบลบูรณาการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-06-24 15:17:24
1056 27-06-2562 08:00:00 12:00:00 ประชุม VDO Conference (Polycom) เตรียมการจัดงาน โครงการ"ใต้ร่มพระบรมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วันทนีย์ ปานเพชร ส่งเสริมสุขภาพ 2019-06-24 11:56:49
1057 08-07-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-06-24 11:37:41
1058 24-06-2562 08:30:00 12:00:00 VDO coference อาหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-06-21 13:35:43
1059 05-07-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-06-20 14:18:58
1060 05-07-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-06-20 11:02:51
1061 05-07-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-06-20 11:01:22
1062 21-06-2562 13:30:00 16:30:00 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา อุตะมะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-06-19 14:25:35
1063 27-07-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ COACH TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-19 08:52:53
1064 26-07-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ COACH TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-19 08:52:05
1065 25-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมทางไกล VDO Conference สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-06-18 15:24:32
1066 02-07-2562 08:30:00 16:30:00 สอบพนักงานราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-18 10:49:32
1067 24-07-2562 08:30:00 15:00:00 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-17 16:37:20
1068 24-07-2562 08:30:00 16:30:00 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-17 16:33:03
1069 24-07-2562 08:30:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-06-17 16:32:07
1070 28-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-06-17 15:00:19
1071 20-06-2562 08:30:00 16:30:00 VDO Conference ต่างด้าว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-06-17 11:13:31
1072 21-06-2562 13:30:00 16:30:00 พิจารณาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย เดขา ีรักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-06-17 10:19:12
1073 21-06-2562 13:30:00 16:30:00 พิจารณาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ห้องประชุมวชิรปราการ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-06-17 10:17:16
1074 11-07-2562 08:30:00 12:00:00 รับรองคณะดูงานจากกลุ่มงานบริหารฯ สสจ.เพชรบูรณ์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารฯ 2019-06-14 16:57:41
1075 28-06-2562 08:00:00 16:30:00 งบกองทุนโรคเรื้อรัง DM / HT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-06-14 15:53:24
1076 21-06-2562 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์พนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-14 09:54:54
1077 14-06-2562 13:00:00 16:30:00 ซ้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-06-13 16:12:08
1078 20-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-06-13 16:03:41
1079 02-07-2562 08:30:00 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-06-13 09:56:22
1080 17-06-2562 13:00:00 16:30:00 รับตรวจคณะ 3 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-06-12 16:53:56
1081 17-06-2562 13:30:00 16:30:00 รับตรวจ คณะ 3 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-06-12 16:52:04
1082 28-06-2562 08:30:00 16:30:00 พชอ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุจ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-06-12 14:48:28
1083 11-07-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบบัญชีรายการวัสดุทันตกรรมระดับจังหวัดและจัดซื้อ-จัดหาวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับจังหวัด ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-06-12 14:44:43
1084 13-06-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-06-12 14:19:56
1085 26-06-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณาทุนแพทย์ประจำบ้านปี 63 ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-12 13:58:14
1086 26-06-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณาทุนแพทย์ประจำบ้านปี 63 ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-12 13:56:32
1087 04-07-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะสิทธิประโยชน์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง อัจฉรา เกตุรัตนกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2019-06-11 14:17:46
1088 26-06-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณาแพทย์ประจำบ้านปี 63 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-11 13:44:25
1089 11-06-2562 13:00:00 16:00:00 กิจกรรมวิ่งกระทรวงฯ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-06-11 10:55:05
1090 11-06-2562 13:00:00 17:00:00 การลดใช้พลังงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ปุณมณัส ทรัพย์ทวีศิริกุล บริหาร 2019-06-11 08:18:54
1091 01-07-2562 08:30:00 16:30:00 พชอ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพแลพรูปแบบบริการ 2019-06-10 15:14:11
1092 12-06-2562 10:00:00 13:00:00 นำเสนอผลการฝึกงาน ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-06-07 16:10:54
1093 11-06-2562 12:30:00 16:30:00 งบประมาณวัณโรค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-06-07 15:30:32
1094 18-06-2562 08:30:00 16:30:00 รับตรวจคณะ 3 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-06-07 13:02:06
1095 13-06-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-07 11:09:56
1096 12-06-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-07 08:42:27
1097 14-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม จนท.เขตฯ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-06-06 13:51:10
1098 10-06-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบข้อมูลกรอบอัตรากำลัง หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-06 09:19:46
1099 07-06-2562 08:00:00 16:30:00 ตรวจสอบข้อมูลกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-05 15:47:50
1100 08-06-2562 07:00:00 16:30:00 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-05 10:11:52
1101 20-06-2562 08:30:00 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-05 10:10:13
1102 06-06-2562 13:00:00 16:30:00 ตำแหน่งว่าง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-04 16:01:52
1103 07-06-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุม LTC IMC palliative care ร่วมกับ ผอ.รพ.มะเร็ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-06-04 10:15:47
1104 06-06-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าข้อมูลรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-06-04 09:00:47
1105 11-06-2562 08:30:00 12:00:00 นิเทศงานนิสิตฝึกงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-05-30 15:16:53
1106 03-07-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมฟื้นฟูการทำแผล ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-05-30 14:56:04
1107 13-06-2562 13:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพร้านขายยา ห้องประชุมวชิรปราการ นาย เก่ง คุ้มครอง คุ้มครองผู้บริโภค 2019-05-30 11:31:45
1108 13-06-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-30 10:30:37
1109 06-06-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-05-30 09:35:59
1110 31-05-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-05-30 09:19:24
1111 26-06-2562 08:30:00 16:30:00 43 แฟ้ม งานAIDS ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นิราศ คร. 2019-05-29 13:51:46
1112 30-05-2562 08:30:00 14:00:00 ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-05-27 16:36:23
1113 12-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-05-24 10:27:32
1114 31-05-2562 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน สสอ.บางละมุง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-05-23 10:11:09
1115 23-05-2562 13:00:00 16:30:00 Web Conference ครั้งที่ 7/2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-05-23 09:13:00
1116 30-05-2562 08:30:00 16:30:00 ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการกสธ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-05-22 15:50:31
1117 04-06-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-05-22 11:47:41
1118 30-05-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-05-22 11:03:10
1119 28-05-2562 08:30:00 16:30:00 ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการ กสธ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ ศรีปะโค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-05-22 09:37:07
1120 12-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-22 09:07:13
1121 13-06-2562 08:30:00 16:30:00 รับนิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรค สคร 6 ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วัชธรี ทองอ่อน ควบคุมโรคติดต่อ 2019-05-21 15:57:37
1122 31-05-2562 13:00:00 16:30:00 รายงานตัวบรรจุพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ ทรัพยากรบุคคล 2019-05-21 11:42:40
1123 23-05-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมประชุมวิการกระทรวง(โสตสารสนเทศ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-05-21 09:38:51
1124 04-06-2562 09:00:00 12:00:00 ปช.กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารงานทั่วไป 2019-05-18 18:00:32
1125 24-05-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อม ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-05-17 17:03:04
1126 04-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามตวามก้าวหน้าวิชาการกระทรวง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-17 16:44:51
1127 24-06-2562 10:00:00 12:00:00 นิสิตแพทย์จุฬ/ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ บริหารทรัพย์ 2019-05-17 15:06:16
1128 22-05-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการกระทรวง คณะประสานจัดการประชุม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร ์ 2019-05-15 14:17:28
1129 22-05-2562 08:30:00 16:30:00 พัฒนาทีมหมอครอบครัวเรื่องแผลกดทับ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-05-15 14:14:10
1130 17-05-2562 12:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานวิชาการกระทรวง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-05-15 14:04:29
1131 06-06-2562 13:30:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-05-15 09:05:55
1132 27-06-2562 08:30:00 16:30:00 ศูนย์พึ่งได้ OSCC พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-05-14 13:18:49
1133 17-05-2562 09:30:00 16:30:00 สรุปตรวจสอบภายใน เขตฯ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-05-14 10:41:20
1134 22-05-2562 12:00:00 16:30:00 บันทึกผลการดำเนินงาน ในระบบ SMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ สสจ.ชบ. 2019-05-14 09:07:06
1135 06-06-2562 08:30:00 16:30:00 ITA ระดับเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-05-13 15:40:13
1136 14-05-2562 09:00:00 12:00:00 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ขอเข้าพบนพ.สสจ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-05-13 13:37:32
1137 17-06-2562 13:00:00 16:30:00 รับตรวจคณะ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-10 17:11:49
1138 18-06-2562 13:00:00 16:30:00 รับตรวจคณะ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-10 17:00:18
1139 14-06-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาจริยธรรมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-10 15:08:56
1140 17-05-2562 08:30:00 17:00:00 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี สนข.6 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-05-10 14:32:54
1141 17-05-2562 08:30:00 17:00:00 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี สนข.6 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-05-10 14:27:48
1142 22-05-2562 08:30:00 12:00:00 การพัฒนาระบบการคัดกรองและการส่งต่อมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2019-05-10 13:43:39
1143 31-05-2562 08:30:00 12:00:00 จับฉลากพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 2 (เล็ก) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-10 09:06:04
1144 31-05-2562 08:30:00 12:00:00 จับฉลากพยาบาล ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-10 09:05:01
1145 15-05-2562 08:30:00 16:30:00 เตรียมเอกสารที่เบิกจ่ายของเขตฯ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว พรทิพา วรเวช กลุ่มงานเขต 2019-05-10 08:56:19
1146 21-05-2562 08:30:00 16:30:00 Dot Meeting เขต6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-05-08 16:13:41
1147 15-05-2562 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการด้านภาระกิจด้านการจัดประชุมวิชาการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-05-08 15:48:02
1148 14-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-05-08 15:13:16
1149 13-05-2562 13:00:00 16:30:00 เตรียมจัดบูสจริยธรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-05-08 11:55:06
1150 10-05-2562 13:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ ลัมเบอับดุล NCD 2019-05-08 11:29:39
1151 21-05-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:53:05
1152 17-05-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:52:07
1153 16-05-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:51:05
1154 15-05-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:49:23
1155 14-05-2562 08:30:00 16:30:00 รับสมัครคัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมอาคารชมพู 1 (ใหญ่) นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:45:44
1156 27-05-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกบรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:40:46
1157 24-05-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:15:40
1158 24-05-2562 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุ ห้องประชุมวชิรปราการ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-08 10:13:32
1159 10-05-2562 13:30:00 16:30:00 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปาริชาติ ลัมเบอับดุล NCD 2019-05-08 09:52:01
1160 17-05-2562 08:00:00 12:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-05-08 09:08:40
1161 29-05-2562 08:30:00 16:30:00 HA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-05-07 17:33:07
1162 24-05-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-07 16:47:02
1163 30-05-2562 13:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-05-07 16:34:08
1164 18-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศํกยภาพผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ คุ้มครองผู้บริโภค 2019-05-07 15:52:24
1165 08-05-2562 14:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิมล อนันตกูล บริหารทั่วไป 2019-05-07 14:38:30
1166 11-06-2562 08:30:00 16:00:00 ชี้แจงเกณฑ์การจัดสรรเงินสปสช.(แพทย์แผนไทย) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ชินนันทน์ บุญสนอง แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-05-07 14:38:20
1167 13-05-2562 10:00:00 12:00:00 Activate EOC ไข้เลือดออก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-05-07 13:30:15
1168 10-05-2562 09:00:00 11:00:00 ประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ชินนันทน์ บุญสนอง แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-05-07 13:12:12
1169 08-05-2562 09:00:00 16:30:00 อ่านผลงานวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-07 10:57:44
1170 08-05-2562 10:00:00 12:00:00 ประขุมการควบคุมโรคไข้เลือดออก ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-05-07 10:25:16
1171 08-05-2562 10:00:00 12:00:00 ประชุมแบบรูปอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง รพ.บ้านบึง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป 2019-05-07 10:11:49
1172 08-05-2562 13:00:00 16:30:00 สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญพื้นที่ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภราดร ศรีปะโค NCD 2019-05-07 10:07:44
1173 05-07-2562 08:30:00 17:30:00 GA ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-05-06 10:36:20
1174 31-05-2562 09:00:00 16:00:00 รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-03 13:40:30
1175 16-05-2562 08:30:00 16:30:00 Digital Transformation ห้องประชุมวชิรปราการ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-05-02 13:15:25
1176 04-06-2562 13:00:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-05-02 12:57:23
1177 03-06-2562 13:30:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-05-02 12:44:34
1178 03-05-2562 11:00:00 12:00:00 กัญชา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-05-02 12:41:48
1179 03-05-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการกระทรวงฯ 62 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-05-02 09:55:54
1180 14-06-2562 08:30:00 16:30:00 HA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-05-01 11:52:24
1181 13-06-2562 08:30:00 16:30:00 HA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-05-01 11:50:43
1182 12-06-2562 08:30:00 16:30:00 HA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-05-01 11:48:24
1183 11-06-2562 08:30:00 16:30:00 HA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัมนาคุณภาพ 2019-05-01 11:46:17
1184 21-05-2562 08:30:00 16:00:00 รายงานตัวทันตแพทย์/เภสัชกร ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-05-01 11:32:08
1185 17-05-2562 12:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-05-01 10:42:38
1186 23-05-2562 08:00:00 17:00:00 การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ชินนันทน์ บุญสนอง แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-05-01 09:52:02
1187 03-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม Core team it chonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-04-30 15:57:16
1188 02-05-2562 13:00:00 16:30:00 ติดตามความก้าวหน้าจัดกิจกรรมพิเศษงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-04-30 15:33:45
1189 16-05-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหาร 2019-04-30 14:36:20
1190 15-05-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-04-30 14:33:26
1191 14-05-2562 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-04-30 14:31:39
1192 14-05-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมคนดีศรีสาธารณสุข ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-04-30 14:09:50
1193 10-06-2562 08:30:00 16:30:00 Clear & Clean BasicData (Person,Chronic) + HDC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-04-30 09:52:52
1194 03-05-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพบริการในโรงพยาบาลด้านทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง รัตนาภรณ์ แสงมาศ ทันตสาธารณสุข 2019-04-29 11:42:32
1195 02-05-2562 08:30:00 16:30:00 ทดสอบระบบ Video Conference ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย เดชา รักจรรยาบรรณ กลุ่มงานพัฒยุทธศาสตร์ฯ 2019-04-29 11:05:08
1196 13-05-2562 08:30:00 16:30:00 COC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-04-26 20:06:18
1197 13-05-2562 08:30:00 16:30:00 COC ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-04-26 19:53:30
1198 07-05-2562 08:30:00 15:00:00 โครงการสาสุขเคลื่อนที่เยี่ยวยาจิตใจผู้ป่วยจิตเวช ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-04-26 09:19:28
1199 02-05-2562 09:00:00 12:00:00 VDO Conference แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับคลินิกหมอครอบครัว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุรภาพและรูปแบบบบริการ 2019-04-25 15:49:28
1200 30-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:53:01
1201 29-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:52:19
1202 28-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:51:31
1203 27-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:50:50
1204 26-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:49:53
1205 25-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-24 11:48:22
1206 24-06-2562 08:00:00 19:00:00 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) หลักสูตร 40 ชม. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา ์NCD 2019-04-24 11:43:57
1207 17-05-2562 13:30:00 16:30:00 ชมรมข้าราชการบำนาญฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง จันทณา วังคะออม ์บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-24 11:13:40
1208 23-05-2562 13:00:00 16:00:00 แพทย์รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-24 10:24:43
1209 23-05-2562 08:00:00 12:00:00 แพทย์รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-24 10:19:18
1210 25-04-2562 13:00:00 16:30:00 จัดสรรแพทย์ผู้รับสัญญาชดใช้ทุนปี2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-23 14:15:49
1211 30-09-2562 09:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:27:45
1212 30-08-2562 09:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:26:27
1213 31-07-2562 09:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:25:14
1214 28-06-2562 09:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:21:01
1215 31-05-2562 09:00:00 13:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:19:28
1216 30-04-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-04-23 10:16:15
1217 24-04-2562 10:00:00 10:00:00 ประชุมผังบริเวณอาคารซ่อมบำรุง-พัสดุ 3 ชั้น ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2019-04-22 15:53:27
1218 23-05-2562 09:00:00 12:00:00 มาตรา 41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2019-04-22 15:30:10
1219 14-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมกายภาพ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศิริลักษณ์ โคสุวรรณ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-04-22 15:25:52
1220 14-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคนดีศรีสาธารณสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-04-22 10:20:29
1221 02-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-04-22 10:18:37
1222 21-06-2562 08:00:00 16:30:00 อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-04-19 09:24:56
1223 20-06-2562 08:00:00 17:00:00 อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-04-19 09:22:20
1224 10-05-2562 08:30:00 12:00:00 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย สิทธิพร ทรัพย์แสนดี - 2019-04-18 13:56:47
1225 19-12-2562 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-17 14:57:00
1226 26-09-2562 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-17 14:55:26
1227 20-06-2562 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์จุฬา ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-17 14:53:58
1228 01-05-2562 09:30:00 16:30:00 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-04-11 15:13:47
1229 02-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม คณะกรรมการ CFO ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-04-11 13:42:40
1230 03-05-2562 09:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาง ธารญา สิงหสุริยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-04-11 09:10:22
1231 08-05-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย มานพ เชื่อมทอง ส่งเสริมสุขภาพ 2019-04-05 15:01:18
1232 09-04-2562 12:30:00 16:30:00 ประชุมชี่แจงปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการร่วมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-04-05 11:44:43
1233 08-05-2562 13:00:00 16:30:00 VDO conference สรุปตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-04-05 10:19:09
1234 11-04-2562 13:00:00 16:30:00 หารือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ธนัชชา วิเศษบุญลือ บริหารทั่วไป 2019-04-05 09:17:22
1235 10-04-2562 08:00:00 17:00:00 อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-04-05 08:34:36
1236 10-04-2562 08:00:00 12:00:00 อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO 2019-04-05 08:05:27
1237 28-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประกวดชมรม ผสว./ตำบล LTC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-04-04 14:21:53
1238 21-05-2562 13:00:00 16:30:00 เตรียมข้อมูลรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-04-04 13:35:12
1239 04-06-2562 08:30:00 16:30:00 รับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย นายภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2019-04-02 16:31:56
1240 30-04-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมแหล่งฝึกพยาบาลเวชปฏิบัติ/fammed ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-02 15:18:06
1241 17-05-2562 08:30:00 16:30:00 ประกวดชมรม/ตำบล LTC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-04-02 14:27:22
1242 21-05-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือก CM CG ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริม 2019-04-02 14:21:05
1243 19-04-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมวิชาการ สธ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-04-02 10:29:24
1244 12-06-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-04-02 09:41:33
1245 05-06-2562 09:00:00 12:00:00 เตรียมพร้อมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-04-02 09:40:29
1246 03-04-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาจัดสรรพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-04-02 09:29:46
1247 29-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม IT Chonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-04-02 08:31:16
1248 02-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม EHA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย สิทธิกร จารุการ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2019-04-01 15:48:22
1249 03-04-2562 09:00:00 12:00:00 ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2019-03-30 15:15:25
1250 03-05-2562 08:30:00 16:30:00 ไข้เลือดออก ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-29 16:36:54
1251 02-05-2562 08:30:00 16:30:00 Dead case conference ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-29 16:34:06
1252 04-04-2562 13:30:00 16:30:00 พิจารณางานก่อสร้างบ้านหนองเกตุใหญ่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว รุจิพัทธ์ ปิ่นเพชรเดชาพัฒน์ บริหารทั่วไป 2019-03-29 15:59:41
1253 04-04-2562 13:30:00 16:00:00 เชิญประชุม VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-03-29 15:09:05
1254 14-05-2562 08:30:00 16:00:00 ประชุม HA มาตรฐานใหม่จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-03-29 12:07:08
1255 10-05-2562 08:30:00 16:00:00 เชิงปฏิบัติการ HA จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณํฐ เกียรติศักิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-03-29 11:28:27
1256 01-04-2562 13:00:00 13:00:00 พิจารณาแพทย์ประจำบ้าน+บรรจุ 3 สายงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-29 08:37:41
1257 24-04-2562 08:30:00 16:00:00 คัดเลือผลงาน CQI Nurse ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-03-28 14:05:06
1258 09-04-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-26 14:07:28
1259 09-04-2562 08:30:00 16:30:00 พิจารณาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-26 14:06:22
1260 04-04-2562 08:30:00 16:30:00 (ห้องที่ 2 ) ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่2 ปี 2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-26 12:52:02
1261 25-03-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องตรวจวัดเสียง (Sound Level Meter) และเครื่องตรวจวัดความเข้มแสง (Lux Meter) ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-03-22 15:06:07
1262 04-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่2 ปี 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-21 21:14:03
1263 11-04-2562 12:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-21 17:05:48
1264 10-04-2562 12:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่าย สช. ระดับจังหวัดครั้งที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-21 16:47:13
1265 05-04-2562 12:30:00 16:30:00 การประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (เชิญเครื่อข่าย สช.ระดับอำเภอ/ประธาน อสม.ระดับอำเภอ ระดับตำบล) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-21 11:30:45
1266 25-03-2562 08:30:00 16:30:00 การบันทึกข้อมูลฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-03-21 10:32:38
1267 10-04-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-20 14:41:21
1268 10-04-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-20 14:39:46
1269 03-04-2562 08:30:00 16:30:00 ต้อนรับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-03-20 09:58:59
1270 11-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-03-19 17:07:51
1271 21-03-2562 08:30:00 12:30:00 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วัคซีน ปี 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นันธิยา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-19 16:49:27
1272 26-03-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมสรุปผลงาน 5 เดือนกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-03-19 16:47:38
1273 26-03-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมสรุปผลงาน 5 เดือน กลุ่มบริหารบุคคล ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-03-19 16:45:52
1274 26-03-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมสรุปผลงาน 5 เดือน กลุ่มส่งเสริม/คุ้มครอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-03-19 16:44:23
1275 26-03-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมสรุปผลงาน 5 เดือนกลุ่ม 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-03-19 16:29:09
1276 26-03-2562 08:30:00 16:30:00 สรุปผลงาน 5 เดือน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ดารารัตน์ สัตบุต บริหารทั่วไป 2019-03-19 14:18:16
1277 22-03-2562 13:00:00 17:00:00 แผนงบลงทุน 5 ปี (64-68) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ 2019-03-19 13:41:43
1278 23-04-2562 13:00:00 15:00:00 คณะกรรมการการเปรียบเทียบปรับ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-03-19 11:48:15
1279 23-04-2562 13:00:00 17:00:00 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2019-03-19 11:45:34
1280 10-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประเมินคุณภาพบริการในโรงพยาบาล ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศิริลักษณ์ โคสุวรรณ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-19 10:04:26
1281 29-03-2562 08:00:00 16:30:00 ต้อนรับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-03-18 09:12:52
1282 18-03-2562 12:30:00 14:00:00 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-18 08:43:38
1283 02-05-2562 09:00:00 16:00:00 คณะกรรมการระบบบริการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-03-15 10:46:19
1284 27-03-2562 13:00:00 16:00:00 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ จังหวัดชลบุรี (ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย จิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-03-14 13:58:22
1285 28-03-2562 08:30:00 16:30:00 โครงการสวัสดิการสำหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการรับสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย สิทธิพร ทรัพย์แสนดี - 2019-03-13 14:39:35
1286 22-03-2562 10:00:00 12:00:00 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-12 16:42:08
1287 29-03-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-12 16:39:09
1288 01-05-2562 08:00:00 17:00:00 โปรแกรม COC ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-12 16:22:14
1289 10-04-2562 08:30:00 12:00:00 พิจารณาเรียงลำดับแพทย์ประจำบ้านปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-12 16:05:54
1290 10-04-2562 08:30:00 12:00:00 พิจารณาเรียงลำดับโควตาแพทย์ประจำบ้านปี 2563 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-12 16:04:07
1291 10-03-2562 08:30:00 12:00:00 พิจารณาเรียงลำดับโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-12 16:02:21
1292 14-03-2562 08:30:00 15:00:00 ติตดามการดำเนินงานชมรมผู้ติดเชื้อ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-12 11:01:51
1293 28-03-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน LTC ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-03-12 10:53:30
1294 19-04-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณาการ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-03-12 10:34:43
1295 19-04-2562 08:30:00 08:30:00 บูรณาการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-03-12 10:32:51
1296 19-04-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณาการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารงานทั่วไป 2019-03-12 10:29:30
1297 22-03-2562 13:00:00 16:30:00 ที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จยุพราช ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จารุณี บุญเลิศ บริหารทั่วไป 2019-03-12 10:27:46
1298 20-03-2562 08:30:00 16:30:00 บูรณการ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-03-12 10:07:15
1299 19-04-2562 08:30:00 16:30:00 พัสดุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-03-12 10:02:05
1300 20-03-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของหน่วยบริการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-03-12 09:40:53
1301 25-03-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาการเช่าที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จารุณี บุญเลิศ บริหารทั่วไป 2019-03-11 16:16:40
1302 22-03-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-03-11 16:14:37
1303 05-04-2562 13:00:00 16:30:00 ส้มภาษณ์พนักงานราชการ นวก.บัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริทรัพยากรบุคคล 2019-03-11 11:47:17
1304 19-03-2562 08:30:00 12:00:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-11 11:35:30
1305 22-03-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทั่วไป 2019-03-11 10:18:30
1306 19-03-2562 10:00:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2019-03-11 09:16:11
1307 11-03-2562 09:00:00 12:00:00 พิจารณาจัดหาคอมฯ web conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรนาบรรณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-03-09 08:34:42
1308 21-03-2562 13:00:00 06:30:00 ประชุมการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว นงนุช เมืองคำ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-03-08 15:34:09
1309 11-03-2562 13:30:00 16:00:00 ประชุมชี้แจงการติดตามเยี่ยมบ้านจิตเวช ตำรวจ สาธารณสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-03-08 13:03:14
1310 21-03-2562 08:30:00 16:00:00 ศูนย์พึ่งได้ oscc ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-03-08 12:56:08
1311 13-03-2562 08:30:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-03-08 11:10:45
1312 18-03-2562 12:00:00 14:00:00 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล(เขต6) 2019-03-07 11:46:09
1313 09-03-2562 08:00:00 12:00:00 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-07 11:44:38
1314 08-03-2562 13:00:00 16:30:00 ย้าย 3 สายงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-07 09:16:47
1315 26-04-2562 08:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-03-06 15:53:58
1316 11-03-2562 13:00:00 15:30:00 ชี้แจงการเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-03-06 15:17:01
1317 09-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม MCH เขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-03-06 09:25:50
1318 09-04-2562 07:00:00 17:00:00 อบรมโปรแกรมลูกหนี้ RCM ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ บริหารการเงินการคลัง(CFO) 2019-03-05 15:31:49
1319 21-03-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล hrd ห้องประชุมวชิรปราการ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-05 14:14:27
1320 18-03-2562 08:00:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานฯ 5x5 ระดับเขต ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ บริหารการเงินการคลัง (CFO) 2019-03-05 11:44:45
1321 07-03-2562 08:30:00 16:00:00 ทดสอบอุปกรณ์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-03-05 11:22:47
1322 18-03-2562 12:00:00 18:00:00 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2019-03-05 10:18:25
1323 22-03-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ HRD ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-03-05 09:44:50
1324 03-04-2562 08:30:00 16:30:00 ขอศึกษาดูงานเอชไอวี จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-04 16:21:02
1325 21-03-2562 08:30:00 16:30:00 RRTTR ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นวรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-04 16:18:04
1326 05-04-2562 08:30:00 12:00:00 ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-03-04 15:11:29
1327 03-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-03-04 15:07:53
1328 10-04-2562 13:00:00 16:30:00 ITA ร้านขายยา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร คุ้มครอง 2019-03-04 14:32:32
1329 11-03-2562 13:30:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบกลาง ปีงปม.2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-03-04 13:18:38
1330 06-03-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท Webconference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2019-03-01 15:52:05
1331 04-04-2562 08:30:00 16:30:00 Service Plan#2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-03-01 15:14:18
1332 19-03-2562 13:00:00 16:00:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบกลางปี 2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-03-01 15:04:51
1333 21-03-2562 08:00:00 16:30:00 EOC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-01 14:06:22
1334 04-03-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมงานวัยทำงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย มานพ เชื่อมทอง ส่งเสริมสุขภาพ 2019-03-01 12:49:41
1335 20-03-2562 08:00:00 16:30:00 EOC ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-01 11:46:30
1336 20-03-2562 08:00:00 16:30:00 EOC ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-03-01 10:10:18
1337 01-03-2562 14:00:00 16:30:00 การจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท งบกลาง ระยะเร่งด่วน ปี 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์ 2019-03-01 10:09:43
1338 02-04-2562 08:00:00 16:00:00 Health Literacy ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-02-28 14:10:10
1339 06-03-2562 08:30:00 13:00:00 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-28 10:05:56
1340 12-03-2562 09:00:00 16:00:00 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-27 15:36:07
1341 28-02-2562 13:00:00 15:00:00 ข้อตกลงการดำเนินงาน UC รพ.บางละมุง + รพ.วัดญาณฯ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง ศิริวรรณ มุลิ ประกันสุขภาพ 2019-02-27 13:43:50
1342 06-03-2562 08:30:00 13:00:00 CPR วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-27 11:30:56
1343 07-03-2562 08:30:00 13:00:00 CPR วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-27 11:28:53
1344 07-03-2562 08:30:00 13:00:00 CPR วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาและรูปแบบบริการ 2019-02-27 11:27:11
1345 19-03-2562 08:30:00 16:30:00 แผนพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและแผนงบลงทุน ระยะ 5 ปี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-02-27 10:25:38
1346 12-03-2562 08:30:00 12:00:00 เตรียมพร้อมสรุปผลงาน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-27 10:20:14
1347 18-03-2562 08:30:00 16:30:00 สุขศึกษา ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศิริลักษณ์ โคสุวรรณ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-27 08:45:00
1348 18-03-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-02-26 15:53:45
1349 11-03-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการคนดีศรีเมืองชล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-02-26 15:50:34
1350 25-04-2562 08:30:00 16:00:00 ประชุมเครื่อข่ายชมรมสร้างสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย มานพ เชื่อมทอง ส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-26 15:03:01
1351 07-03-2562 13:00:00 16:30:00 การพัฒนาระบบการคัดกรองและการส่งต่อมะเร็งในผู้สูงอายุ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2019-02-26 14:04:23
1352 26-04-2562 08:00:00 16:30:00 อบรม CDCU ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-02-26 09:50:37
1353 25-04-2562 08:00:00 16:30:00 อบรม CDCU ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-02-26 09:48:51
1354 24-04-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุม CDCU ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-02-26 09:46:20
1355 05-06-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการผลิต นำเข้า ส่งออกและจำหน่าย เครื่องสำอาง จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ คุ้มครองผู้บริโภค 2019-02-25 14:27:05
1356 15-03-2562 10:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 6 (Initiative Management) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-02-25 11:00:39
1357 04-03-2562 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย แลัตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-02-25 09:15:19
1358 07-03-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์งบกลาง ปี 2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-02-24 15:06:21
1359 06-03-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์งบกลาง ปี 2562 ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2019-02-24 15:04:35
1360 09-03-2562 07:00:00 12:00:00 สอบพนักงานราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-02-22 14:43:03
1361 28-02-2562 13:00:00 16:30:00 ข้อมูลการดำเนินงานวัณโรค ปี 2561 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-02-22 14:01:39
1362 15-03-2562 09:30:00 12:00:00 Teleconference โครงการนมฟลูออไรด์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2019-02-21 16:40:41
1363 15-03-2562 10:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 6 (Initiative Management) ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-02-21 11:13:21
1364 13-03-2562 08:30:00 16:00:00 พบาบาลชุมชน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-21 11:12:13
1365 19-03-2562 13:00:00 16:30:00 พิจารณษจริยธรรมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-20 16:04:44
1366 22-03-2562 10:00:00 15:00:00 ประชุมกำกับ ติดตามสรุปผลงาน 5 เดือน/คณะ 3 ห้องประชุมวชิรปราการ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-20 15:33:34
1367 22-03-2562 10:00:00 15:00:00 ประชุมกำกับติดตาม สรุปผลงาน 5 เดือน/คณะ 2 Service ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-20 15:32:33
1368 22-03-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมกำกับติดตามสรุปผลงาน 5 เดือน/คณะ 1 PP&P ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-02-20 15:30:04
1369 03-04-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายการแพทย์แผนไทย/การสำรวจตำรับตำราแพทย์แผนไทย/การจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วรรณิสา แก้วบ้านกรูด การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-02-20 15:03:05
1370 26-02-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุม กบ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-02-20 14:58:16
1371 25-02-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง เสมอ ทรงพุฒิ บริหารทัั่วไป 2019-02-20 13:59:29
1372 01-03-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 6 (Initiative Management) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขวัญเรือน ภูมิคอนสาร CSO 2019-02-20 09:44:58
1373 12-02-2562 08:30:00 16:00:00 พยาบาลชุมชน ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 09:31:03
1374 26-02-2562 13:30:00 16:30:00 VDO con คกก.นักยุทธ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยุศ. 2019-02-18 15:23:09
1375 28-03-2562 08:30:00 16:30:00 PCC ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ 2019-02-18 09:31:49
1376 22-03-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงาน พชอ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-15 11:36:20
1377 15-03-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงาน พชอ 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-15 11:27:26
1378 28-02-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web Conference ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-15 11:01:38
1379 11-03-2562 08:30:00 16:30:00 Core Team ITChonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-15 10:42:34
1380 22-03-2562 13:00:00 16:30:00 Web Conference ครั้งที่ 5/62 (งานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต งานข้อมูล ก.ยุทธศาสตร์ฯ 2019-02-15 09:51:23
1381 15-02-2562 13:00:00 14:30:00 VDO Con จัดซื้อจัดจ้าง โครง รพ.สต.เร่งด่วน ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร ยศ. 2019-02-14 14:24:57
1382 26-02-2562 08:30:00 16:30:00 รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-02-14 14:06:00
1383 27-03-2562 08:30:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-02-14 13:46:49
1384 20-02-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิพานัน เมธวัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-02-14 10:35:28
1385 25-07-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web conference ครั้งที่ 8/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-13 11:24:22
1386 20-06-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web conference ครั้งที่ 7/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-13 11:22:43
1387 23-05-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web conference ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-13 11:20:48
1388 25-04-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web conference ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-13 11:19:18
1389 21-03-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม Web conference ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-13 11:17:15
1390 14-02-2562 13:00:00 16:30:00 เก็บข้อมูลวิจัย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-13 09:37:50
1391 12-02-2562 13:00:00 16:30:00 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฐิติกา สิริโรจน์บริรักษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-02-12 10:00:52
1392 01-03-2562 08:30:00 16:30:00 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2019-02-12 09:29:17
1393 14-03-2562 08:30:00 13:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2019-02-11 11:47:00
1394 01-03-2562 08:30:00 13:30:00 ประชุมเพื่อศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2019-02-11 11:44:19
1395 01-03-2562 08:30:00 14:30:00 สอบคัดเลือกแพทย์Fm inservice ระดับเขต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จันทณา วังคะออม เขตสุขภาพที่ 6 2019-02-09 10:09:42
1396 15-02-2562 09:00:00 16:30:00 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง ธารญา สิงหสุริยะ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 2019-02-08 13:42:56
1397 20-02-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามกำกับผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อังคณา มากมาย ทันตสาธารณสุข 2019-02-07 15:56:01
1398 12-02-2562 09:30:00 12:00:00 กำหนดสเปคครุภัณฑ์งบกลางปี 2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2019-02-07 14:54:13
1399 01-03-2562 08:30:00 16:00:00 Core Team ITChonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2019-02-07 14:09:34
1400 21-02-2562 09:00:00 16:00:00 อบรม HIS Gateway ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-02-07 13:28:25
1401 20-02-2562 09:00:00 16:00:00 อบรม Queue Online ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-02-07 13:25:14
1402 14-02-2562 09:00:00 16:00:00 ประชุมแผน Smart Hospital ปี2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-02-07 13:17:14
1403 14-03-2562 09:00:00 16:00:00 คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2019-02-06 13:20:18
1404 18-02-2562 13:30:00 16:30:00 ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการพัฒนา Digital transformation และ Digital Information ของเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ ยุทธศาสตร์ 2019-02-05 16:22:13
1405 06-02-2562 09:00:00 12:00:00 ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2019-02-05 10:57:54
1406 13-03-2562 08:30:00 16:30:00 การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และภาคีเพื่อทำความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครู ก. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-02-05 09:44:24
1407 08-02-2562 12:00:00 17:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรููปแบบบริการ 2019-02-01 13:06:43
1408 20-02-2562 08:30:00 16:30:00 ติดตามผลการดำเนินงานด้านบัญชี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว พรทิพา วรเวช บริหารทั่วไป 2019-01-31 16:07:37
1409 14-02-2562 13:00:00 16:30:00 รพ.สต.ติดดาว ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-31 15:13:36
1410 07-02-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม จนท.ที่มีค่า BMI เกิน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2019-01-31 14:04:59
1411 11-02-2562 13:00:00 16:30:00 โครงการขอรับการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาย ปุณมนัส ทรัพย์ทวีศิริกุล บริหารทั่วไป 2019-01-30 15:10:51
1412 31-01-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุม TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวชิรปราการ นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-01-30 13:35:49
1413 31-01-2562 08:30:00 08:30:00 ฐานข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามงาน HIV ในกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่เป็น MSM/TG จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว นพรัตน์ นิราศ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-01-30 11:20:16
1414 27-03-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุม บสต. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-01-29 16:22:14
1415 07-02-2562 08:30:00 16:30:00 รับการตรวจเยีี่ยมเสริมพลังองค์คุณธรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทัั่วไป 2019-01-29 15:25:53
1416 01-02-2562 08:30:00 16:30:00 คณะทำงานจริยธรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทั่วไป 2019-01-29 14:59:16
1417 12-02-2562 08:00:00 12:00:00 AAR ช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นภกานต์ ประสาททอง ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-01-29 14:30:55
1418 15-02-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย นายภัทรพล พูลสวัสดิ์ บริหารทั่วไป 2019-01-29 11:51:00
1419 08-03-2562 08:30:00 16:30:00 บันทึกข้อมูลบสต. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-01-28 16:08:01
1420 07-03-2562 08:00:00 16:30:00 บันทึกข้อมูลบสต. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2019-01-28 16:07:04
1421 27-02-2562 08:30:00 16:30:00 พัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ชินนันทน์ บุญสนอง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-01-28 16:07:00
1422 01-02-2562 08:00:00 16:30:00 สมัชชาสุขภาพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค NCD 2019-01-28 16:06:07
1423 29-01-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองฯ ห้องประชุมวชิรปราการ นาง ดารารัตน์ สัตบุต บริหารทั่วไป 2019-01-28 15:59:01
1424 29-01-2562 13:00:00 16:30:00 ประชุม กลุ่มงานคุ้มครองฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2019-01-28 15:54:06
1425 15-03-2562 08:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้องช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-01-28 15:18:25
1426 12-03-2562 08:30:00 16:30:00 เตรรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุนิสา นิลดา NCD 2019-01-28 15:17:09
1427 06-02-2562 08:30:00 16:30:00 บันทึก SMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ดวงเดือน ธำรงคุณากร พัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ชบ. 2019-01-28 13:53:49
1428 11-02-2562 08:30:00 16:30:00 แลกเปลียนเรียนรู้งาน ITA ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-01-28 09:04:11
1429 01-02-2562 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมวชิรปราการ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-25 15:48:32
1430 27-02-2562 08:30:00 16:30:00 กระตุ้นพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี(ฝึกปฏิบัติ) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-01-25 11:50:14
1431 07-02-2562 13:00:00 16:00:00 นวัตกรรมจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-01-25 11:27:07
1432 08-02-2562 13:30:00 16:30:00 พิจารณาเรื่องเช่าที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จารุณี บุญเลิศ บริหารทั่วไป 2019-01-25 09:30:11
1433 31-01-2562 13:00:00 16:30:00 Web Conference ครั้งที่ 3/62 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-01-23 16:00:09
1434 25-01-2562 12:00:00 17:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.แห่งชาติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-23 11:12:57
1435 30-01-2562 09:00:00 12:00:00 VDO conference ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณฯ โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยระบบประชุมทางไกล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล - 2019-01-23 09:33:22
1436 28-01-2562 09:00:00 12:00:00 MOPH CIO Conference ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล - 2019-01-23 09:12:17
1437 22-02-2562 08:30:00 17:30:00 อบรม HDC for Admin ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2019-01-22 16:10:57
1438 13-02-2562 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจกลไกในการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ครู ก. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2019-01-21 15:50:58
1439 12-02-2562 08:30:00 16:30:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2019-01-21 13:36:23
1440 19-03-2562 08:30:00 16:00:00 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-01-21 10:36:46
1441 05-03-2562 08:30:00 16:00:00 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย SMI-V การคัดกรอง/ระบบการดูแล/ระบบการติดตามและส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-01-21 10:29:17
1442 04-03-2562 08:30:00 16:00:00 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2019-01-21 10:27:00
1443 29-01-2562 09:00:00 16:30:00 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภค 2019-01-21 10:08:53
1444 21-01-2562 13:00:00 16:30:00 TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ทิพานัน เมธวัน NCD 2019-01-21 10:03:33
1445 06-02-2562 08:30:00 16:30:00 Dead Case Conference ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ควบคุมโรคติดต่อ 2019-01-21 09:09:12
1446 06-02-2562 08:00:00 16:30:00 dead case conference ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2019-01-21 08:38:12
1447 29-01-2562 13:30:00 16:00:00 พิจารณาจริยธรรมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ยุทธศาสตร์ 2019-01-18 09:40:33
1448 30-01-2562 16:30:00 16:30:00 GIN Conference HA ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-01-17 14:57:48
1449 30-01-2562 08:30:00 16:30:00 GIN Conference HA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-01-17 14:55:21
1450 29-01-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุม GIN Conference HA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-01-17 14:50:58
1451 13-02-2562 08:30:00 16:30:00 อย.น้อย พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ คุ้มครองฯ 2019-01-16 10:25:15
1452 06-02-2562 08:30:00 16:30:00 อบรม EMR ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง อารีย์นุช ศิริวรรณ NCD 2019-01-16 10:24:56
1453 19-06-2562 08:30:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวชิรปราการ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ NCD 2019-01-16 09:03:44
1454 29-01-2562 08:30:00 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทั่วไป 2019-01-15 09:33:11
1455 14-01-2562 10:30:00 12:00:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ฝนทิพย์ สีสรรค์ ยุทธศาสตร์ 2019-01-14 09:40:34
1456 23-01-2562 09:00:00 16:00:00 lean ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2019-01-13 14:29:56
1457 23-01-2562 09:00:00 16:00:00 LEAN ระบบส่งต่อ (Initiative Management) ห้องประชุมวชิรปราการ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2019-01-13 14:26:04
1458 11-01-2562 15:00:00 17:00:00 ประชุมงานเลี้ยงปีใหม่ ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-10 16:22:40
1459 25-01-2562 08:30:00 12:00:00 สุขศึกษา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิริลักษณ์ โคสุวรรณ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-10 14:37:37
1460 05-02-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดดาว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2019-01-10 14:35:33
1461 18-01-2562 08:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐชลีณตร์ ศิลปวิฉัตร บริหารทั่วไป 2019-01-10 10:09:11
1462 10-01-2562 15:00:00 17:30:00 ประชุม CHRO ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคล 2019-01-10 08:22:43
1463 25-01-2562 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA ห้องประชุมขุนอืนทร์ 3 นางสาว วนิชา สุขพละ บริหารทั่วไป 2019-01-08 15:57:27
1464 21-02-2562 08:30:00 16:30:00 ผลประโยชน์ซับซ้อน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วนิชา สุขพละ