ข้อกำหนดสถานที่จะเข้าร่วม
    1. โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง
    2. สถานที่ที่รัฐกำหนด

ลักษณะของที่พัก
    1. เป็นห้องส่วนตัว
    2. มีห้องน้ำส่วนตัว
    3. มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง

ลักษณะของ Alternative State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้
    หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ
    หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)
    หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
    หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
    หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
    หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม


เอกสารดาวน์โหลด


  1. ขั้นตอนการสมัคร

Download

  2. แบบประเมินโรงแรม

Download

  3. เอกสารการตรวจประเมิน

Download