ล็อคอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้ระบบประชุมทางไกล เมื่อจองห้องประชุมเสร็จแล้วให้รอ Copy Link ได้ โดยคลิกที่เรื่องการประชุม
รายการจองห้องประชุม

ปฏิทินการจัดห้องประชุม

 

รายการ การขอจองห้องประชุมประจำวันที่    << 12-12-2566 >>

จากวันที่จอง ถึง  

ลำดับ วันที่ เวลา ประชุม ห้องประชุม ผู้จอง กลุ่มงาน เวลาบันทึก
1 11-01-2567 09:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-12-08 10:14:51
2 22-12-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ในระดับเขตสุขภาพที่ 6 และระดับภาคกลาง ปี 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-12-07 14:10:35
3 20-12-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ในระดับเขตสุขภาพที่ 6 และระดับภาคกลาง ปี 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-12-07 14:06:27
4 22-12-2566 08:30:00 16:30:00 รายงานตัวข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2023-12-07 09:43:40
5 25-12-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษรณ์พนักงานราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-12-06 15:00:14
6 14-12-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 Quick Win 100 วันแรก เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-12-06 09:39:52
7 21-12-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมกบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-12-06 09:24:55
8 06-12-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ (ภารกิจด้านควบคุมโรค) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กิตติมา บุญยืน ควบคุมโรคติดต่อ 2023-12-04 16:40:20
9 27-12-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-12-04 11:40:01
10 10-01-2567 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-12-04 11:26:01
11 05-01-2567 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการ MCH Board จังหวัด ครั้งที่ 1 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-12-04 11:21:41
12 13-12-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะรับสมัครและลงทะเบียน ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-12-04 11:13:37
13 06-12-2566 08:30:00 12:00:00 ผบก. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-12-04 10:30:18
14 19-12-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามและพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-12-04 09:12:03
15 20-12-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง 3 ชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-12-01 16:18:14
16 19-12-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละอองทิพย์ นวลภักดี พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-12-01 16:09:42
17 18-12-2566 08:30:00 16:30:00 ข้าราชการรายงานตัว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-12-01 14:14:20
18 15-12-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมสุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD (ภารกิจด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด) 2023-12-01 10:29:42
19 01-12-2566 12:00:00 16:30:00 การส่งข้อมูลเข้าระบบ Moph clam ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-11-30 16:24:31
20 30-11-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณากรอบ ร้อยละ15 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-30 09:13:53
21 29-11-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมหมอชวนวิ่ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-11-29 08:34:25
22 17-01-2567 08:30:00 16:30:00 โครงการพัฒนานักวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-28 15:29:16
23 14-12-2566 08:00:00 16:00:00 ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมพิธีมอบ Spinal board เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย กันตินันท์ ขุนทอง NCD 2023-11-28 10:09:17
24 04-12-2566 10:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามการดำเนินงาน Virtual run คณะรับสมัคร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-11-28 09:44:02
25 27-11-2566 08:30:00 12:00:00 Money MOPH ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-24 16:57:04
26 12-12-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์นายแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-24 10:27:10
27 24-11-2566 13:00:00 16:00:00 พิจารณาคำขอบ้านพัก สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2023-11-23 09:05:09
28 29-11-2566 13:00:00 16:30:00 การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ด้านภารกิจควบคุมโรค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-11-22 16:03:22
29 22-11-2566 14:00:00 16:30:00 ะชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มะเร็งครบวงจร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญาภัค ประทุมชมภู ควบคุมโรคติดต่อ 2023-11-22 13:09:07
30 23-11-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมหมอชวนวิ่ง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-11-22 11:38:11
31 22-11-2566 09:00:00 12:00:00 คณะทำงานวิ่ง v run ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยายา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-11-21 18:46:47
32 06-12-2566 12:00:00 16:30:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-21 13:47:18
33 06-12-2566 08:30:00 16:30:00 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-21 13:46:17
34 24-11-2566 08:00:00 16:30:00 อ่านผลงานวิชาการเภสัชกรชำนาญการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-21 13:13:07
35 01-12-2566 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกพยาบาล ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-21 11:16:52
36 23-11-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมงาน EMS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-11-17 09:34:21
37 22-11-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมหารือ แนวทางการขยายพื้นที่การทำงานวัณโรค ร่วมกับ AHF ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-11-16 13:45:54
38 14-12-2566 08:30:00 13:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-11-16 09:12:27
39 08-12-2566 08:30:00 13:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-11-16 09:05:56
40 17-11-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมหมอชวนวิ่ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-11-16 08:42:40
41 22-11-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุมหารือ แนวทางการขยายพื้นที่การทำงานวัณโรค ร่วมกับ AHF ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-11-15 15:31:27
42 17-11-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SP 19 สาขา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-11-15 12:53:16
43 23-11-2566 10:00:00 12:00:00 ประชุมตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานคุ้มครองฯ งวดที่ 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-11-14 10:00:46
44 14-11-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-11-14 09:28:53
45 14-11-2566 13:30:00 16:30:00 คณะทำงานลงทะเบียน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-14 09:28:15
46 15-11-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-11-14 08:56:57
47 13-11-2566 09:00:00 15:00:00 ประชุมชี้แจงนโยบายส่งเสริมการมีบุตร : ประธาน รองอธิบดีกรมอนามัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-11-10 14:48:23
48 10-11-2566 09:00:00 12:00:00 นพ.สสจ.เข้าร่วมเปิดโครงการ care d+ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-11-09 09:44:39
49 09-11-2566 13:00:00 16:30:00 การบริหารกรอบอัตรากำลัง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-08 14:26:39
50 24-11-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-11-08 11:32:28
51 07-12-2566 08:30:00 12:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนของจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ประกันสุขภาพ 2023-11-08 10:19:27
52 29-11-2566 08:30:00 12:30:00 ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วันเพ็ญ ขันเงิน ประกันสุขภาพ 2023-11-08 10:08:32
53 07-12-2566 13:00:00 16:30:00 เรื่อง โรคมะเร็ง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-11-07 15:08:33
54 30-01-2567 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-07 14:04:51
55 16-11-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมการบันข้อมูลออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภราดร ศรีปะโค NCD 2023-11-07 13:34:33
56 09-11-2566 13:00:00 18:00:00 ทำของกลางที่ได้จากการตรวจจับหมอเถื่อน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-11-07 09:26:48
57 09-11-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม หมอชวนวิ่ง 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-11-03 14:42:40
58 21-11-2566 08:00:00 12:00:00 ขออนุญาตเข้าพบผู้รับผิดชอบงานด้านวัณโรค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-11-02 16:41:53
59 14-11-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด ปี 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-11-02 11:07:52
60 15-11-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียม ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-02 09:17:54
61 23-01-2567 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:47:09
62 16-01-2567 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:46:01
63 09-01-2567 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:44:47
64 04-01-2567 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:43:29
65 26-12-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:40:53
66 19-12-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:39:42
67 12-12-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:38:31
68 06-12-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:37:12
69 27-11-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:35:52
70 28-11-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:33:00
71 21-11-2566 08:30:00 16:30:00 ผบก.3 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-11-01 17:30:09
72 25-12-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุม คกก. MCH Broad ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย มานพ เชื่อมทอง CHPPO 2023-11-01 10:00:48
73 21-11-2566 13:00:00 15:00:00 PMQA ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-11-01 09:08:14
74 16-11-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-11-01 09:04:02
75 15-11-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ละอองทิพย์ โบราณินทร์ พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-11-01 09:02:15
76 02-11-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-10-31 10:45:57
77 03-11-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมบันทึกข้อมูลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-10-30 15:31:50
78 28-11-2566 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-10-30 14:46:19
79 28-11-2566 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-10-30 14:45:39
80 28-11-2566 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-10-30 14:44:46
81 01-12-2566 08:30:00 16:00:00 สัมภาษณ์ข้าราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-30 12:08:21
82 01-12-2566 08:30:00 16:00:00 สัมภาษณ์ข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-30 12:07:12
83 27-11-2566 08:30:00 16:00:00 ตรวจสอบคุณสมบัติพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-30 12:03:47
84 06-11-2566 09:30:00 12:00:00 ประชุมงานปรับปรุงพื้นที่ทำงานกลุ่มงานคุ้มครองฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2023-10-30 10:03:40
85 31-10-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เขต 6 ระยอง ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-10-27 15:34:30
86 03-11-2566 09:00:00 16:00:00 กำหนดขอบเขตงานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อัญญารัตน์ จันทาพูน บริหารทั่วไป 2023-10-27 09:57:32
87 03-11-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-10-27 09:46:52
88 02-11-2566 09:30:00 12:00:00 ประชุมงานปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานคุ้มครองฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2023-10-25 15:48:11
89 31-10-2566 12:00:00 16:30:00 คณะทำงานกลไกประสานงาน PCM ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-10-25 14:00:16
90 01-11-2566 13:30:00 16:30:00 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ( มูลนิธิกาญจนบารมี) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-10-25 08:50:38
91 25-10-2566 13:30:00 16:30:00 เสนอ Planfin ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-10-24 10:56:43
92 30-10-2566 08:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ นวก.คอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหนาที่ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-20 10:14:12
93 20-10-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุม planfin ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-10-19 15:14:01
94 25-10-2566 08:30:00 16:30:00 โครงการพัฒนานักวิจัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-19 14:25:27
95 27-10-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สสจ.ชลบุรี ปี 2567 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-10-19 12:52:34
96 25-11-2566 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบและอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อิสริยา อัศววีระเดช คุ้มครองผู้บริโภค 2023-10-19 11:15:54
97 19-10-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ยุทธศาสตร์ 2023-10-19 09:13:12
98 24-10-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมรับฟังปัญหาหลังการถ่ายโอนฯ รพ.สต. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-10-17 15:45:44
99 24-11-2566 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพงานวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-17 13:05:02
100 23-11-2566 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพงานวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-17 13:04:10
101 30-10-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน สำรวจ รวบรวมและนำภูมิปัญญาฯ ไปใช้ประโยชน์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-10-16 15:11:20
102 26-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม คกบ.เขตฯ ครั้งที่ 14/66 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ สนข.6 2023-10-16 15:08:02
103 30-10-2566 12:00:00 16:30:00 การตรวจ GPP ขย2-3-4 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-10-16 10:09:04
104 20-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุม data collector ครั้งที่ 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-10-16 08:31:30
105 20-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอนฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-10-12 16:07:00
106 16-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ต้อนรับ เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-10-12 14:05:20
107 17-10-2566 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพงานวิจัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-12 13:57:09
108 12-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-10-12 08:40:00
109 18-10-2566 10:00:00 12:00:00 ประชุม Moph Chon Virtual Run For Health ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-10-11 16:43:48
110 16-10-2566 09:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวการต่ออายุ ข.ย.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทวี ดวงจันทร์ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-10-11 09:49:19
111 27-10-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-10-10 09:02:31
112 26-10-2566 08:30:00 15:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-10-09 08:53:53
113 05-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมทำแผน to be number one ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละเอียด ไชยวัตร ncd 2023-10-05 11:54:27
114 04-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมทางไกล ติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-10-04 11:37:00
115 11-10-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค สอบสวนโรค การติดตามผู้สัมผัสโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรายงานโรค โดยผู้แทนองค์การ อนามัยโลกประจำประเทศไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-10-03 10:54:15
116 05-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม คกบ.เขตฯ 6 ครั้งที่ 13/66 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-10-02 09:49:00
117 02-10-2566 08:30:00 16:30:00 พิจารณาความดีความชอบ รอบ ตค.66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-29 16:07:48
118 06-10-2566 08:30:00 12:00:00 จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ด้าน Digital Health จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นวพล มิติภัทร พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-09-29 11:54:39
119 04-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมปรึกษาข้อกฎหมายการจดสิทธบัตรนวตกรรมฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-09-28 16:41:03
120 05-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต (Dead Case Conference) จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-09-28 13:36:00
121 06-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2567 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อัญญิกา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2023-09-28 12:19:50
122 19-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี ครั้งที่ 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-28 11:55:16
123 12-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-28 11:52:12
124 17-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ (วงใหญ่) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-09-27 10:23:39
125 10-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ (วงเล็ก) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-09-27 10:15:35
126 27-09-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมมอบนโยบาย Smart Energy and Climate Action (SECA) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-09-27 08:59:17
127 28-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 "Quick Win 100 วันแรก" เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-25 17:07:27
128 08-12-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2023-09-25 14:25:36
129 03-10-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวิ่ง stroke 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-09-25 11:05:01
130 30-09-2566 08:00:00 17:00:00 ประชุมโครงการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เขมนิจ พวงนาค สหกรณ์ 2023-09-25 09:17:01
131 03-10-2566 08:30:00 13:00:00 ประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2568 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-25 08:31:03
132 28-09-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการถ่ายโอนฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-09-21 15:06:03
133 30-08-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:43:15
134 31-07-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:39:51
135 28-06-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:37:37
136 28-06-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:35:21
137 31-05-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:30:13
138 30-04-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:28:41
139 29-03-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:27:38
140 29-02-2567 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:26:05
141 31-01-2567 09:00:00 12:00:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-21 10:22:40
142 13-10-2566 08:30:00 12:00:00 จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อิสริยา อัศววีระเดช คุ้มครองผู้บริโภค 2023-09-20 13:59:29
143 06-10-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนวก.เงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-19 14:38:24
144 25-09-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนปี 68 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-09-19 12:04:16
145 22-09-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-09-19 09:04:07
146 26-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-09-18 15:20:28
147 20-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-09-18 15:17:43
148 27-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม คกบ.เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 13/2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-09-18 14:10:27
149 28-09-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-09-18 10:43:25
150 21-09-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-09-18 10:17:55
151 02-10-2566 09:00:00 16:00:00 รายงานตัวบรรจุฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-15 15:53:32
152 25-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางหลักสูตร บผก.รุ่นที่ 3 สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-14 17:00:04
153 18-09-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจ อวช. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-14 13:41:28
154 21-09-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนคำของบลงทุน ปี 68 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-09-12 10:16:13
155 21-09-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนงบลงทุนปี 68 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลยฺ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-09-12 10:14:48
156 14-09-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-11 16:01:33
157 22-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้า Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-09-11 13:28:27
158 14-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (อปสช.) เขต 6 ระยอง ครั้งที่4 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นวียา นามโพธิ์ เลขานุการ 2023-09-11 09:35:09
159 22-09-2566 08:30:00 16:30:00 การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ฌกส.อสม. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-09-08 11:27:52
160 20-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการ ฌกส.อสม. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-09-08 11:24:36
161 26-09-2566 08:30:00 16:30:00 การประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานยุติเอดส์และวัณโรคระดับจังหวัด (M&E unit) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อัญญิกา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2023-09-07 11:51:16
162 07-09-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร บริษัท ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-09-07 09:40:32
163 20-11-2566 08:30:00 16:30:00 (left)ประชุมเตรียมรับเสด็จ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-09-07 09:39:24
164 26-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-09-07 09:38:10
165 20-09-2566 08:30:00 16:30:00 กรมควบคุมโรคกล้องส่องม่านตา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-09-06 11:51:32
166 04-10-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมระบบรับ-ส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-09-06 09:38:43
167 19-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม ผบก.รุ่นที่ 3 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-05 14:55:50
168 20-09-2566 13:30:00 16:30:00 การใช้ระะบส่งต่อ EVER REFER ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2023-09-05 10:18:20
169 06-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน To Be Number One ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-09-05 08:23:25
170 21-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมศึกษาดูงานจากจังหวัดอยุธยา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-04 15:58:03
171 04-09-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุม EOC กรณีน้ำมันรั่ว ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-09-04 13:12:12
172 18-09-2566 08:30:00 16:30:00 รับดูงาน สนข.8 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-09-04 08:34:46
173 05-09-2566 13:30:00 16:30:00 งานปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2023-09-01 15:40:55
174 12-09-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นางสาวสุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-01 14:26:46
175 04-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-09-01 12:02:44
176 07-09-2566 15:00:00 16:30:00 คืนข้อมูลการสำราจลูกน้ำยุงลาย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-09-01 09:49:36
177 31-08-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมข้อมูลการถ่ายโอนฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-08-30 10:17:06
178 27-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมพรบ.สุขภาพจิต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-08-29 13:03:02
179 16-10-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase#1/2567 "การบ่มเพาะปัญหา" ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-29 12:58:28
180 21-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด 11 อำเภอ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-08-28 16:07:17
181 20-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด 11 อำเภอ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-08-28 16:06:35
182 19-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด 11 อำเภอ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-08-28 16:05:58
183 18-09-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด 11 อำเภอ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-08-28 16:04:48
184 31-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุธาศินี ธนสงวนพงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-28 12:08:38
185 14-09-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียมหลักสูตร ผบก. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-28 10:51:15
186 12-09-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียมหลักสูตร ผบก. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-28 10:48:11
187 05-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการจัดเตรียมหลักสูตร ผบก.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-28 10:44:52
188 15-09-2566 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนพงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-28 10:27:41
189 08-09-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการ คร้ังที่ 3/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย กันตินันท์ ขุนทอง NCD 2023-08-28 09:14:23
190 19-09-2566 08:00:00 16:30:00 สอบพนักงานราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-25 14:17:48
191 29-08-2566 14:00:00 16:30:00 ตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว อัญญารัตน์ จันทาพูน บริหารทั่วไป 2023-08-25 09:41:28
192 01-09-2566 08:30:00 16:30:00 ข้าราชการรายงานตัว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-23 17:49:36
193 12-09-2566 09:00:00 15:00:00 ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไตวายเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-08-23 11:54:59
194 13-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2023-08-23 08:57:32
195 16-09-2566 08:30:00 12:00:00 จัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อิสริยา อัศววีระเดช คุ้มครองผู้บริโภค 2023-08-22 16:51:08
196 11-09-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2023-08-22 15:49:21
197 11-09-2566 08:30:00 14:30:00 ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2023-08-22 15:46:22
198 22-08-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมตรวจรับครุภัฑ์เครื่องวัดความดัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-08-22 13:21:53
199 23-08-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง พรพจนี จำรัสธนสาร กลุ่มงานพัฒยายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-08-18 16:51:17
200 29-09-2566 08:30:00 16:30:00 บรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-18 15:25:59
201 26-09-2566 08:30:00 16:30:00 บรรจุข้าราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-18 15:25:10
202 12-09-2566 08:30:00 15:00:00 ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไตวายเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นภกานต์ ประสาททอง NCD 2023-08-17 12:57:40
203 28-08-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมพัสดุ บัญชี ถ่ายโอน รพ.สต. สถานีอนามัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤดี สุขอุดม บริหารทั่วไป 2023-08-17 11:44:47
204 23-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-08-17 08:36:01
205 23-08-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุม คกบ.เขตฯ ครั้งที่ 13/66 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-08-16 09:44:29
206 29-08-2566 09:00:00 12:30:00 Data collector ร่วมกับสภาเภสัชกรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2023-08-16 08:30:00
207 06-09-2566 09:00:00 12:00:00 จังหวัดชัยภูมิศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละเอียด ไชยวัฒน์ NCD 2023-08-15 17:11:06
208 29-08-2566 13:00:00 16:30:00 Data collector ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คบส. 2023-08-15 12:51:28
209 10-08-2566 11:00:00 12:00:00 ประชุม GISDA ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย สุพัฒน์ ศรีสรรค์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-08-10 09:02:37
210 29-08-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-08-09 12:11:43
211 10-08-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี คณะ 5,9 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-08-09 10:55:49
212 07-09-2566 09:00:00 16:00:00 ประชุมศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-08-08 13:03:28
213 05-09-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2023-08-08 09:55:49
214 11-08-2566 09:00:00 12:00:00 จัดหาคอมฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย สุพัฒน์ ศรีสรรค์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-08-08 08:49:07
215 18-08-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (สำหรับตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-08 00:29:15
216 15-08-2566 08:30:00 16:30:00 บริหารจัดการพัสดุ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล บริหารทั่วไป 2023-08-07 15:50:24
217 07-08-2566 15:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม ศึกษาระบบการให้บริการ รพ.สต. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-08-07 10:37:00
218 17-08-2566 08:30:00 16:30:00 นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด โครงการแข่งขันชิงรางวัล ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-08-07 09:44:08
219 21-08-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมขับเคลื่อนและชี้แจงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. จังหวัดชลบุรี ปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-08-04 16:41:40
220 17-08-2566 08:00:00 12:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE IDOL ระดับประเทศ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-08-03 13:45:47
221 04-08-2566 13:00:00 16:30:00 อ่านผลงานวิชาการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-08-03 10:37:18
222 09-08-2566 08:30:00 16:30:00 นวัตกรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-27 15:12:58
223 04-08-2566 09:00:00 12:00:00 การติดตั้ง Solar roof ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-27 09:58:22
224 10-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (G0vernment Easy Contact Center: GECC) จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภค 2023-07-26 14:49:56
225 03-08-2566 08:30:00 16:30:00 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ บริหารทั่วไป 2023-07-25 15:59:47
226 08-08-2566 08:30:00 16:30:00 นิสิตแพทย์(จุฬาฯชล)ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-25 13:46:14
227 27-07-2566 08:30:00 09:30:00 งานปรับปรุงพื้นที่กลถ่มงานค้มครองฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-07-25 13:35:37
228 19-08-2566 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบและอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภค ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อิสริยา อัศววีระเดช คุ้มครองฯ 2023-07-25 09:22:57
229 17-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE IDOL ระดับประเทศ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-07-25 09:14:12
230 25-07-2566 08:30:00 12:00:00 นำเสนอผลงานสอบสวนโรค FEMT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2023-07-24 15:02:54
231 24-07-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมงานวิชาการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-07-24 13:34:47
232 15-09-2566 08:30:00 16:30:00 สรุปตรวจราชการฯ รอบ2ปี2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-07-21 16:03:40
233 06-08-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วีรวัลย์ มะใบ สหกรณ์ ฯ 2023-07-21 11:59:06
234 05-08-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วีรวัลย์ มะใบ สหกรณ์ ฯ 2023-07-21 11:58:05
235 16-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-07-20 17:07:29
236 03-08-2566 08:30:00 12:00:00 คัดเลือกชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-20 14:39:13
237 23-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี และการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-07-20 14:01:10
238 23-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี และการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2023-07-20 13:59:04
239 26-07-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-07-20 13:44:16
240 18-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2023-07-20 09:29:17
241 21-07-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-07-20 08:59:26
242 08-08-2566 08:30:00 16:30:00 ถ่านโอน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-20 08:56:02
243 09-08-2566 08:30:00 16:30:00 JHCIS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-19 10:45:03
244 22-08-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จังหวัดชลบุรี (อย) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กนกอร ตระกูลไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-07-19 10:43:42
245 31-07-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมราชการคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (G0vernment Easy Contact Center: GECC) จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภค 2023-07-19 10:36:01
246 24-07-2566 09:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2023-07-19 08:45:34
247 15-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด และการดำเนินงาน Wellness plan ของผู้สูงอายุ จำนวน ๖ องค์ประกอบ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-07-18 14:26:47
248 05-09-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-18 11:41:12
249 26-07-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมการคืนข้อมูลตรวจสอบทำชุดความรู้การบริหารจัดการการควบคุมโรคการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด พื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-18 09:56:35
250 08-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม JHCIS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-17 15:37:06
251 25-07-2566 09:00:00 16:30:00 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ บริหารทั่วไป 2023-07-17 11:28:00
252 24-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม MCH board เขตสุขภาพที่ 6 และทบทวนมารดาเสียชีวิต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรรณิกา อดุลย์ผดุงศักดิ์ CHPPO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2023-07-17 09:17:47
253 17-07-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณารายการคำของบลงทุน ปิด GAP Service Plan ปี 2568 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-07-17 08:08:47
254 14-07-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวิ่ง stroke ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-07-14 11:12:40
255 16-07-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วีรวัลย์ มะใบ สหกรณ์ ฯ 2023-07-13 15:34:29
256 15-07-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วีรวัลย์ มะใบ สหกรณ์ ฯ 2023-07-13 15:33:16
257 24-07-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2023-07-13 10:19:39
258 27-07-2566 11:30:00 13:00:00 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นวียา นามโพธิ์ เลขานุการ 2023-07-13 08:51:00
259 06-09-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-12 14:38:14
260 17-07-2566 09:00:00 12:30:00 ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 9 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2023-07-12 09:25:57
261 29-08-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุทธิดา ประคองสาย คุ้มครองผู้บริโภค 2023-07-11 15:59:14
262 07-08-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุมราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับพ.ศ.2563 และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2023-07-11 15:12:51
263 04-08-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ทุนแพทย์ประจำบ้านระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 67 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-11 11:39:46
264 10-08-2566 08:30:00 16:30:00 การอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ การขออนุญาตด้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ และเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-07-10 09:31:26
265 11-07-2566 09:00:00 16:30:00 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ บริหารทั่วไป 2023-07-10 09:23:37
266 04-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการส่งต่อศูนย์สำรองเตียงเฉพาะด้านเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยและเด็กแรกเกิดที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-07-10 08:48:46
267 31-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมวิจัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-10 08:48:29
268 30-08-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมวิจัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-10 08:47:28
269 31-07-2566 09:00:00 16:00:00 ลงนาม กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-10 08:42:42
270 18-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมซ้อมแผน EOC จังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-10 08:41:43
271 26-07-2566 08:00:00 16:30:00 สัมภาษณ์ พรก. นักทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-10 08:36:50
272 11-08-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมติดตามผลของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-07-10 08:26:43
273 17-07-2566 12:30:00 16:30:00 แนวทางการตรวจ GPP ร้านยา ของ DATA collector สภาเภสัชกรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-07-10 08:24:15
274 10-07-2566 11:30:00 16:30:00 ประชุมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ (อบจ.ชลบุรี) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-07-06 08:47:55
275 10-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-05 16:52:56
276 09-10-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-05 16:52:06
277 11-07-2566 13:00:00 16:00:00 ลงนาม กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-05 16:12:57
278 07-07-2566 08:30:00 16:30:00 ถ่ายทำวีดีทัศน์นวัตกรรม ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-05 15:56:26
279 05-07-2566 08:30:00 12:00:00 ซ่อมแอร์ เปลี่ยนอะไหล่ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-07-04 16:30:55
280 07-07-2566 08:30:00 16:30:00 ถ่ายโอน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-07-04 14:36:13
281 06-07-2566 14:00:00 16:30:00 การกำกับ การตรวจ GPP ร้านยา จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-07-04 08:41:56
282 17-07-2566 08:00:00 12:00:00 ประชุมโครงการการประเมินผลการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-07-03 16:20:18
283 20-07-2566 08:30:00 16:30:00 ให้ข้อเสนอแนะมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่คัดเลือก ในภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-07-03 16:17:42
284 27-07-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-07-03 15:53:13
285 06-07-2566 08:30:00 12:00:00 หารือ เรื่อง พรบ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุทธิดา ประคองสาย คุ้มครองผู้บริโภค 2023-07-03 13:59:09
286 18-08-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภค 2023-07-03 13:57:53
287 30-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมวิชาการจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤดี สุขอุดม บริหารทั่วไป 2023-06-30 11:38:36
288 21-07-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-06-29 13:35:38
289 20-07-2566 08:30:00 16:30:00 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศิวภรณ์ สีทำมา พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-06-28 10:38:41
290 25-07-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุมติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ พัฒนาคุณภาพฯ 2023-06-28 09:43:58
291 27-07-2566 08:30:00 16:30:00 การดูแลเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-27 16:46:57
292 30-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมการขยายผลการให้บริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลของ สบส ไปให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด ผ่านระบบ Biz Protal ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2023-06-27 15:57:06
293 12-07-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญ รายการคำของบลงทุนปิด GAP Service Plan ปีงบประมาณ 2568 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-06-27 15:49:14
294 11-08-2566 09:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดชลบุรี (สถานพยาบาล) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2023-06-27 09:58:59
295 22-07-2566 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ครั้งที่ 6/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-06-26 14:19:53
296 21-07-2566 08:30:00 16:30:00 กพร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2023-06-26 10:43:55
297 18-07-2566 08:30:00 16:30:00 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-21 16:12:16
298 20-07-2566 08:00:00 16:30:00 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-06-21 15:27:44
299 27-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (อาเซ๊ยน) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-06-21 09:00:00
300 19-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านสาธารณสุขและเครือข่ายท้องถิ่นด้านกฎหมาย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-06-19 16:14:00
301 10-07-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมการวางแผนพัฒนาตนเอง IDP ในปี 2567 เขตุสขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-19 14:47:34
302 23-06-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายโอน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-06-19 11:40:09
303 28-06-2566 12:00:00 16:30:00 คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ 8-2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-06-16 15:02:45
304 10-08-2566 09:00:00 15:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นภกานต์ ประสาททอง NCD 2023-06-16 06:27:24
305 19-07-2566 09:00:00 14:00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นภกานต์ ประสาททอง NCD 2023-06-15 13:48:07
306 26-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมต่างด้าว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-06-15 13:26:44
307 28-06-2566 08:00:00 14:00:00 คณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพ 8/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-06-15 10:19:59
308 16-06-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมเรื่องการติดตามผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงก่อความรุนแรง(SMIV) จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-06-14 16:05:30
309 26-06-2566 08:30:00 16:30:00 อ่านผลงานวิชาการเภสัชกรชำนษญการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-14 09:26:10
310 20-06-2566 08:30:00 16:30:00 จัดมหกรรมชมรม TO BE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-06-13 20:46:43
311 20-06-2566 08:30:00 16:30:00 จัดมหกรรมชมรม TO BE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง NCD 2023-06-13 20:46:38
312 29-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมองค์กรสร้างสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-13 17:12:41
313 28-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมองค์กรสร้างสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-13 17:11:39
314 19-06-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-06-13 11:36:52
315 04-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เฉพาะโรคหรือภัยสุขภาพ HSP / BCP ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-06-13 09:58:30
316 03-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะโรคหรือภัยสุขภาพ HSP / BCP ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-06-13 09:56:17
317 21-07-2566 08:30:00 16:30:00 ผลประโยชน์ทับซ้อน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ บริหารทั่วไป 2023-06-13 09:00:53
318 14-06-2566 13:00:00 16:30:00 เรื่องผู้ตรวจประเมินร้านยา GPP สภาเภสัชกรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-06-12 15:50:33
319 28-06-2566 09:00:00 12:00:00 สัมภาษณ์ ผอ.รพ.สต. 2 ตำแหน่ง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-12 15:32:33
320 23-06-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-06-12 14:45:28
321 29-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-12 14:41:53
322 22-06-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2023-06-09 09:31:33
323 22-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งเชี่ยวชาญ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทนา วังคะออม รอง นพ.สสจ. 2023-06-09 07:46:07
324 20-06-2566 08:30:00 12:30:00 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการดูแลรักษา ผู้ป่วยฝีดาษวานร ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อัญญิกา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2023-06-08 13:42:21
325 20-06-2566 08:30:00 12:30:00 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการดูแลรักษา ผู้ป่วยฝีดาษวานร ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อัญญิกา สว่างวงค์ ควบคุมโรคติดต่อ 2023-06-08 13:34:55
326 07-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-07 10:07:14
327 24-06-2566 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-06-07 08:59:20
328 16-06-2566 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพร้านยา จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-06-07 08:39:32
329 20-06-2566 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-06-06 17:09:40
330 26-06-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมแผนการดำเนิงด้านสุขภาพในแรงงานข้ามชาติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-06-06 16:09:31
331 15-06-2566 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อัญญารัตน์ จันทาพูน บริหารทั่วไป 2023-06-06 15:14:47
332 08-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-06 14:49:26
333 07-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-06-06 13:07:07
334 07-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-06-06 12:58:09
335 07-06-2566 12:30:00 17:00:00 คณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพ 7/2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-06-02 12:03:51
336 04-08-2566 08:30:00 17:00:00 เตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค ncd 2023-06-02 12:03:05
337 27-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุ "มหกรรมสูงวัยชล รักษ์สุขภาพ (Smart Health Ageing Chon)? ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-06-01 15:05:38
338 01-06-2566 01:00:00 16:30:00 Telemed ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-06-01 11:23:28
339 26-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว อารีย์ นวลภักดี พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-06-01 09:46:42
340 22-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว อารีย์ นวลภักดี พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-06-01 08:51:48
341 02-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมหารือกับคลินิกมิตรไมตรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-05-31 15:13:23
342 03-07-2566 08:00:00 12:00:00 ตรวจข้อสอบพนักงานราชการทั่วไป ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-30 13:44:49
343 01-07-2566 08:00:00 16:00:00 สอบพนักงานราชการทั่วไป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-30 13:43:26
344 06-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-05-30 09:49:54
345 06-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-05-30 09:48:11
346 07-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-05-30 09:43:57
347 06-06-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-05-30 09:42:37
348 31-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุม ศพด. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-05-30 09:32:23
349 30-05-2566 10:00:00 12:00:00 นำเสนอผลงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุภมาศ นาคสุทธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2023-05-30 09:27:52
350 21-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อารีย์ นวลภักดี พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-05-29 11:51:42
351 16-06-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มดกษียณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-26 12:45:45
352 07-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-26 10:34:43
353 29-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข 6 ครั้งที่ 3/66 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-05-25 13:40:14
354 03-07-2566 08:30:00 16:30:00 ข้าราชการรายงานตัว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-24 14:55:05
355 25-05-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมชี้เเจงการประเมินการตรวจมาตรฐานปฐมภูมิในโปรเเกรม GISHEALTH ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อารีย์ นวลภักดี พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-05-24 14:30:07
356 15-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-05-24 13:47:00
357 25-05-2566 13:00:00 16:30:00 กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-05-24 09:19:47
358 14-06-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-23 09:59:38
359 16-06-2566 09:00:00 16:30:00 ชี้แจงการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-19 17:00:00
360 20-06-2566 08:30:00 16:30:00 การดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้เกษียณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-19 16:44:25
361 19-06-2566 08:30:00 16:30:00 ความพร้อมก่อนเกษียณ ชี้แจงสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำหลัง เกษียณ ฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-19 12:46:44
362 15-06-2566 08:30:00 16:30:00 เเลกเปลี่ยนเรียบรู้ IMC ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-05-18 17:02:27
363 29-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-05-18 16:06:03
364 22-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-18 14:32:55
365 27-06-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมอนามัยแม่และเด็ก ปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-05-18 13:27:43
366 02-06-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2023-05-16 15:35:49
367 02-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนแนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต (Dead Case Conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-05-16 15:21:25
368 20-06-2566 13:00:00 16:30:00 MCH Board ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-05-16 13:20:49
369 01-06-2566 09:00:00 12:00:00 การจัทำรายงานPMQA 9 เดือน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ พัฒนาคุณภาพ 2023-05-15 13:57:34
370 09-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-05-15 11:22:33
371 27-05-2566 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-05-12 18:50:12
372 02-06-2566 08:30:00 16:30:00 การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินขั้นสูง ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย กันตินันท์ ขุนทอง NCD 2023-05-12 16:23:04
373 09-06-2566 08:30:00 16:30:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินงานโครงการ RAI3E ระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พฤกษชาติ ชูชื่น ควบคุมโรคติดต่อ 2023-05-10 14:15:04
374 08-06-2566 08:30:00 16:30:00 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พฤกษชาติ ชูชื่น ควบคุมโรคติดต่อ 2023-05-10 14:12:53
375 07-06-2566 08:30:00 16:30:00 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไข้มาลาเรีย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พฤกษชาติ ชูชื่น ควบคุมโรคติดต่อ 2023-05-10 14:11:04
376 14-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม CQI ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-05-09 14:01:54
377 23-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม CQI ครั้งที่ 1 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-05-09 13:59:51
378 24-05-2566 08:30:00 12:00:00 เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ม.41 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-05-09 11:46:36
379 24-05-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-09 08:41:54
380 22-06-2566 13:00:00 16:30:00 Mou ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-05-08 17:29:52
381 23-05-2566 08:30:00 12:00:00 คัดเลือกดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-08 16:11:32
382 19-12-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:42:12
383 12-12-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:40:54
384 04-12-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:36:46
385 27-11-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:35:25
386 20-11-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:34:31
387 13-11-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:33:38
388 07-11-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:32:15
389 01-11-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:30:25
390 24-10-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:29:04
391 09-10-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:27:15
392 02-10-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:26:15
393 26-09-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:24:10
394 18-09-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:22:42
395 11-09-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:21:52
396 04-09-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 10:21:07
397 28-08-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:26:34
398 21-08-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:22:30
399 15-08-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:21:32
400 24-07-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:16:44
401 17-07-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:15:47
402 10-07-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:14:38
403 04-07-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:09:01
404 26-06-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:06:11
405 19-06-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:04:45
406 12-06-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 09:03:08
407 08-05-2566 08:30:00 12:00:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-05-08 08:37:23
408 09-05-2566 08:30:00 12:00:00 กรอลอัตรากำลัง ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-07 15:49:06
409 09-05-2566 13:00:00 13:00:00 กรอบอัตรากำลัง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-07 15:11:54
410 30-10-2566 08:30:00 16:30:00 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน (รพ.ชลบุรี) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-03 15:43:35
411 07-08-2566 08:30:00 16:30:00 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน (รพ.ชลบุรี) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-05-03 15:41:36
412 11-05-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการต่างด้าว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภาวิณี ล้ำเลิศ ประกันสุขภาพ 2023-05-03 15:34:18
413 22-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่าย สช. อสม. ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-05-03 12:05:44
414 19-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2023-05-03 10:40:38
415 31-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมครูพี่เลี้ยงเด็ก ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-05-03 09:51:43
416 09-05-2566 09:00:00 10:00:00 การยอมรับวัคซีนโควิด 19 ในระยะหลังการระบาดใหญ่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6 การศึกษาแบบผสมผสาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-05-03 09:19:05
417 08-05-2566 13:00:00 16:00:00 ชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-05-02 11:15:51
418 02-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-05-01 13:41:04
419 02-06-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศตนันท์ ดำริสุ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-05-01 11:46:44
420 26-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศตนันท์ ดำริสุ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-05-01 11:24:06
421 19-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-30 14:58:06
422 19-05-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล ทันตสาธารณสุข 2023-04-28 16:59:57
423 02-05-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-28 15:18:05
424 00-00-543 08:30:00 16:30:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-28 15:14:37
425 00-00-543 08:30:00 16:30:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-28 15:14:35
426 00-00-543 08:30:00 16:30:00 ประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-28 15:14:18
427 26-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศตนันท์ ดำริสุ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-04-28 13:29:07
428 19-05-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-28 09:36:21
429 10-07-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-28 09:34:33
430 13-06-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-28 09:30:53
431 12-06-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-28 09:29:25
432 18-05-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase # บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-28 08:55:59
433 21-06-2566 08:00:00 16:30:00 จัดมหกรรมชมรม TO BE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2023-04-27 16:11:07
434 12-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม ทุก รพ. ที่ขึ้นทะเบียน EMS ในจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย กันตินันท์ ขุนทอง NCD 2023-04-27 15:52:28
435 15-05-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมวิจัย phase#1 บ่มเพาะปัญหา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-27 15:15:43
436 05-07-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ (กลุ่มเสี่ยง) ผู้สูงอายุ อ.เมืองชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-04-27 10:56:49
437 03-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-04-27 10:23:30
438 29-06-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (Strength based counselling) สำหรับกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-04-27 10:12:44
439 03-05-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมข้อมูลประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-25 16:17:19
440 03-05-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมข้อมูลประชุมเปรียบเทียบคดีฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-04-25 16:17:06
441 16-05-2566 09:00:00 16:00:00 รับดูงาน สสจ.นครพนม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2023-04-24 18:22:03
442 27-04-2566 08:30:00 12:00:00 หลักสูตร ผู้ตรวจ GPP ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-04-24 16:03:24
443 24-05-2566 12:30:00 17:00:00 คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 6/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-04-24 12:34:33
444 29-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ปีงบ66 รอบ2 ครั้งที่2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-24 10:14:54
445 23-05-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ปีงบ66 รอบ2 ครั้งที่1 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-24 10:12:16
446 12-05-2566 09:00:00 15:00:00 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่1 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-24 08:41:44
447 24-04-2566 08:30:00 16:30:00 กรอบอัตรากำลัง 2565 - 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-21 19:32:40
448 26-04-2566 12:00:00 17:30:00 คณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 6 5/2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-04-20 11:08:17
449 02-05-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสุขภาพจิตและจิตเวช ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-04-19 10:25:02
450 25-04-2566 08:30:00 16:30:00 กรอบอัตรากำลัง 65-69 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-19 09:36:41
451 26-04-2566 08:30:00 16:30:00 กรอบอัตรากำลัง 65-69 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-19 09:34:03
452 24-04-2566 08:30:00 16:30:00 กรอบอัตรากำลัง 65-69 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-19 09:32:07
453 01-05-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-04-18 14:28:46
454 18-12-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:11:47
455 06-11-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:10:37
456 25-09-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:09:24
457 09-08-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:08:26
458 03-07-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:06:18
459 22-05-2566 08:30:00 16:30:00 บรรยายสรุปงาน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-18 14:04:52
460 19-04-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม (CHPPO) เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-04-18 11:40:33
461 24-04-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินไม่ทำเวชฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส กฎหมาย 2023-04-12 14:50:17
462 12-04-2566 14:00:00 16:00:00 Cyber Security ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย สุพัฒน์ ศรีสรรค์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-12 10:19:16
463 09-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุ " มหกรรมสูงวัยชล รักษ์สุขภาพ (Smart Health Ageing Chon) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-04-10 16:23:33
464 28-04-2566 13:30:00 16:30:00 Sp หลอดเลือดหัวใจ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-04-09 16:26:16
465 10-04-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดชลบุรี การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2023-04-07 17:42:15
466 12-04-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-04-05 14:00:26
467 20-04-2566 08:30:00 16:30:00 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-04-04 16:58:52
468 20-04-2566 08:30:00 16:30:00 SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-04-04 14:33:25
469 28-12-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:37:17
470 30-11-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:35:40
471 31-10-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:34:38
472 29-09-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:33:28
473 31-08-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:32:25
474 31-07-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:31:20
475 30-06-2566 08:30:00 16:30:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:30:10
476 31-05-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-04 11:28:46
477 29-12-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-04-04 11:20:28
478 28-12-2566 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-04-04 11:19:43
479 27-04-2566 08:30:00 12:00:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-04-04 10:00:53
480 07-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 ? พ.ศ.2569) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-03 22:21:57
481 10-04-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Study on Challenge and Opportunities of EV Development ฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-04-03 14:05:01
482 12-04-2566 08:30:00 16:30:00 จับฉลากแพทย์ชดใช้ทุน ปี 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-03 12:50:03
483 12-04-2566 08:30:00 16:30:00 จับฉลากแพทย์ชดใช้ทุน ปี 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-04-03 12:49:14
484 18-04-2566 08:30:00 16:30:00 ขอเชิญประชุมสรุปแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 6 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ภาพรวมการจัดบริการรายสาขา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-03-31 10:05:59
485 03-04-2566 08:30:00 16:30:00 ชี้แจงการบริหารกรองอัตรากำลังฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-30 16:30:17
486 04-04-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ พัฒนาจังหวัดต้นแบบ"ครอบครัวมั่นคง สังคม สุขภาพดี" จังหวัดระยองปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-03-30 13:52:32
487 07-04-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมถอดบทเรียนวิจัย เรื่องวัคซีนโควิด 19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-03-30 08:52:03
488 09-06-2566 09:00:00 12:00:00 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-03-29 16:22:35
489 19-04-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน Planfin และแผน เงินบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-29 16:21:25
490 19-04-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนระบบบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับเขต รายสาขา ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-03-29 16:15:55
491 15-05-2566 08:30:00 16:30:00 ข้าราชการรายงานตัว ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-28 15:20:06
492 04-04-2566 08:30:00 16:30:00 จับฉลากแพทย์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-28 11:52:36
493 05-04-2566 08:30:00 16:30:00 SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-27 16:32:54
494 07-04-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทาง โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ2556 (งบ.สปสช.) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-27 15:12:42
495 28-03-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2023-03-27 12:00:40
496 27-04-2566 08:00:00 18:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนควบคุมโรค สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ประจำปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กิตติมา บุญยืน ควบคุมโรคติดต่อ 2023-03-27 11:23:50
497 26-04-2566 08:00:00 18:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนควบคุมโรค สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ประจำปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กิตติมา บุญยืน ควบคุมโรคติดต่อ 2023-03-27 11:22:35
498 29-03-2566 10:00:00 12:00:00 เรื่อง digital personal health record ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-03-26 15:28:02
499 16-05-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (อบรม 3 วัน) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-03-24 16:01:07
500 15-05-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2023-03-24 15:59:38
501 31-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมยุทธศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-24 11:00:51
502 30-03-2566 12:00:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-24 11:00:06
503 18-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2023-03-24 10:51:25
504 23-03-2566 12:30:00 17:30:00 ประชุม ผู้บริหารเขต ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 6 2023-03-23 11:59:51
505 16-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับรอง รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-23 10:33:30
506 21-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา ด้านการรายงานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรม 506 จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-03-21 16:43:49
507 07-04-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนการจัดบริการสุขภาพ service plan (จังหวัด+SP) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-03-21 16:41:35
508 23-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล เขต6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-21 13:21:41
509 21-03-2566 15:00:00 17:00:00 ทำของกลาง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุทธิดา ประคองสาย คุ้มครองผู้บริโภค 2023-03-21 12:53:54
510 15-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประเมินรับรองตำบลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-21 08:55:44
511 18-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประเมินรับรอง รพ.สต. ตามเกณฑมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-21 08:53:25
512 02-05-2566 08:30:00 16:30:00 โครงการแก้ไขปัญหางานบริการที่มีความเสี่ยของโรงพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-21 08:43:59
513 21-03-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมการประชุม ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-03-20 14:13:20
514 22-03-2566 08:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมการประชุม ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2023-03-20 14:11:22
515 24-03-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุม เจ้าหน้าที่ สนข.6 ครั้งที่ 2/66 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนาวยการ 2023-03-20 10:23:56
516 20-03-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ วันที่ 23 มีค 2566 ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2023-03-17 09:31:38
517 05-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนคู่มือการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-17 08:47:52
518 21-03-2566 08:30:00 16:30:00 นิสิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-16 14:55:20
519 19-03-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญาภัค ประทุมชมภู ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2023-03-16 14:53:47
520 29-03-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมทบทวนคู่มือการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-16 13:38:29
521 26-04-2566 06:00:00 08:00:00 เปิดตัวก้าวท้าใจ Season 5 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว มลฤดี น้อยตำแย ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-16 11:34:23
522 25-04-2566 06:00:00 08:00:00 เปิดตัวก้าวท้าใจ Season 5 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว มลฤดี น้อยตำแย ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-16 11:28:07
523 30-03-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมทบทวนคู่มือการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-16 10:38:54
524 15-03-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมงานสภากาแฟ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน เลขา 2023-03-15 08:47:36
525 11-04-2566 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2023-03-14 14:27:39
526 28-03-2566 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมงานป้องกันอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน อันตราย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2023-03-13 16:12:10
527 13-03-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-03-13 11:10:50
528 13-03-2566 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2023-03-13 11:10:38
529 16-03-2566 08:30:00 16:30:00 SAT ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-10 17:11:05
530 19-04-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน (แผน Planfin และแผนเงินบำรุง) ที่มีประสิทธิภาพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-10 13:36:16
531 19-04-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมแนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน (แผน Planfin และแผนเงินบำรุง) ที่มีประสิทธิภาพ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2023-03-10 13:36:05
532 16-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 6 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-03-09 18:21:20
533 10-03-2566 09:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน เลขา 2023-03-09 16:42:58
534 29-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี 67 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-09 09:24:14
535 09-03-2566 10:00:00 12:00:00 ประชุมของผู้บริหาร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน เลขา 2023-03-09 09:08:29
536 22-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ CRS ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม คร. 2023-03-08 16:03:51
537 09-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม IT Data ระดับอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-03-08 10:16:29
538 09-03-2566 13:00:00 16:30:00 อ่านผลงานวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-08 09:54:16
539 28-04-2566 08:30:00 18:00:00 อบรมหลักสูตร CDCU ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน ควบคุมโรคติดต่อ 2023-03-07 09:35:40
540 14-03-2566 12:30:00 16:30:00 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-03-03 10:37:42
541 09-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปการลงพื้นที่ NCD สัญจร แลกเปลี่ยน Best Practice และผลงานเด่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-03-03 10:08:44
542 08-03-2566 10:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-03-02 16:26:38
543 20-03-2566 08:30:00 16:30:00 การดำเนินงานพัมนาระบบสุขภาพผู้ต้องขัง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละอองทิพย์ โบราณินทร์ พัฒนาคุณภาพ 2023-03-02 15:44:40
544 08-03-2566 13:00:00 16:00:00 นพ.สสจ. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเชี่ยวชาญ (ออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-03-02 09:44:22
545 08-03-2566 08:30:00 12:00:00 ระบบส่งต่อจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-03-01 17:09:51
546 24-03-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบริการ 2023-03-01 15:57:14
547 24-03-2566 08:00:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบริการ 2023-03-01 15:57:12
548 02-03-2566 08:30:00 16:30:00 พิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบุคลากรถ่ายโอนฯ ระหว่าง สสจ.ชลบุรี และ อบจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-01 13:27:06
549 17-03-2566 08:30:00 12:00:00 สอบลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-03-01 11:24:08
550 10-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมทบทงนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-03-01 11:20:13
551 20-03-2566 08:30:00 12:00:00 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละอองทิพยื โบราณินทร์ พัฒนาคุรภาพและรูปแบบบริการ 2023-03-01 11:07:30
552 04-04-2566 08:30:00 16:30:00 อบรมคณะกรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง ดารารัตน์ สัตบุษ บริหารทั่วไป 2023-02-24 09:07:03
553 03-03-2566 09:00:00 12:00:00 ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Self ? sampling ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2023-02-22 16:02:45
554 03-04-2566 08:30:00 16:30:00 นักศึกษามารายงานตัวปฏิบัติงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-22 12:55:05
555 01-03-2566 13:00:00 16:30:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-02-22 11:31:29
556 23-03-2566 08:30:00 17:00:00 ประชุมคณะทำงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด เพื่อทบทวนกลไกคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และพัฒนาความรู้ ทักษะเรื่องเอชไอวี สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-22 11:06:12
557 02-03-2566 12:30:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเครื่อง Kidsize ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-22 11:00:17
558 17-03-2566 08:00:00 17:00:00 ประชุมคณะทำงานกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคในจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-22 10:52:34
559 24-02-2566 13:00:00 16:30:00 ความต้องการเภสัชกร ปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-21 14:54:09
560 24-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ พรก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-21 14:47:57
561 07-03-2566 08:30:00 16:00:00 ระบบส่งต่อ ever hie จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-02-21 11:07:32
562 10-03-2566 13:30:00 16:30:00 Sp หัวใจจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นางเอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-02-21 10:59:54
563 08-03-2566 13:30:00 16:30:00 Sp สาขาหัวใจเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2023-02-21 10:56:22
564 22-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ ขรก. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-21 10:22:10
565 24-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:51:32
566 17-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:50:38
567 10-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:49:41
568 04-04-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:48:36
569 27-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:45:41
570 21-03-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2023-02-21 09:45:09
571 20-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:44:39
572 14-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:43:15
573 07-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:41:53
574 27-02-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม SAT (Situation Awareness Team) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:38:51
575 23-02-2566 12:30:00 16:30:00 สอน SMO ฉะเชิงเทรา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-21 09:33:58
576 28-02-2566 14:00:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงาน รักษ์ไทย และ กองทุนโลก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-20 14:46:33
577 23-02-2566 08:00:00 12:00:00 ประชุมสัมนา "ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค" ผ่าน Webex ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-02-17 13:54:57
578 23-03-2566 08:00:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-02-16 16:38:31
579 24-02-2566 08:30:00 16:30:00 IT Chonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-16 16:32:22
580 13-03-2566 08:30:00 16:30:00 สำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-16 11:16:14
581 17-02-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมเงินประกันสังคม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง เลขานุการ 2023-02-16 10:34:14
582 21-02-2566 14:00:00 16:30:00 พิจารณาบ้านพัก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปุณมณัส ทรัพย์ทวีศิริกุล พัสดุ 2023-02-16 09:18:41
583 22-02-2566 14:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-02-15 10:26:49
584 15-02-2566 12:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว มลฤดี น้อยตำแย ส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-15 08:35:24
585 08-03-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กัญญาภัค ประทุมชมภู ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 2023-02-14 13:44:27
586 03-04-2566 08:30:00 12:00:00 นักศึกษาเข้ารายงานตัวปฏิบัติงาน ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-14 13:35:43
587 02-03-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุม EHA (ระบบออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-02-14 10:22:15
588 10-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) จังหวัดชลบุรี ปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-13 14:39:14
589 15-02-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปิยะ พ้นเคราะห์ กฎหมาย 2023-02-13 13:21:25
590 14-02-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุม TOR รพ.ปลวกแดง 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-02-13 08:53:16
591 24-02-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันภาพแห่งชาต เขต 6 ระยอง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-02-11 11:59:27
592 14-02-2566 13:00:00 16:00:00 ประชุมคกก.คัดเลือกดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง ้เลขานุการ 2023-02-11 11:49:22
593 20-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ พยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-10 16:47:39
594 13-02-2566 09:00:00 11:00:00 เงินประกันสังคม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ เลขา 2023-02-10 13:35:44
595 10-02-2566 13:00:00 16:30:00 จัดสรรแพทย์ ประจำปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-10 10:24:15
596 10-02-2566 13:00:00 16:30:00 จัดสรรแพทย์ ประจำปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-10 10:24:09
597 03-03-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการสำรวจ MSM ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธีรโชติ บุญทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-09 13:56:03
598 10-02-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมปรึกษาหารือ TOR รพ.ปลวกแดง2 จ.ระยอง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-02-09 10:42:27
599 01-03-2566 09:00:00 16:00:00 ประชุมคณะทำงาน CLM ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม คร. 2023-02-09 09:31:48
600 17-02-2566 08:30:00 16:30:00 ตรวจกรอบ รพ.สต. กับ อบจ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-08 10:40:01
601 16-02-2566 08:30:00 12:00:00 ตรวจกรอบ รพสต กับ อบจ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-02-08 10:38:09
602 03-05-2566 08:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-02-08 08:54:57
603 08-02-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมค่าตอบแทน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นวียา นามโพธิ์ เลขานุการ 2023-02-07 13:44:12
604 20-02-2566 08:30:00 16:30:00 อบรม Green and Clean ปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-02-06 15:03:38
605 00-00-543 08:30:00 16:30:00 อบรม Green and Clean ปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2023-02-06 14:58:36
606 22-02-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงาน IT Chonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-02-06 10:54:47
607 10-02-2566 13:30:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนกู้ภัยทางทะเลและการลำเลียงทางอากาศ (EMS) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2023-02-06 10:27:24
608 20-02-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเรียนรู้ ITA ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ บริหารทั่วไป 2023-02-06 08:59:58
609 27-02-2566 08:00:00 16:30:00 แนวทางการดำเนินงานวัณโรค จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2023-02-03 13:08:38
610 09-02-2566 12:00:00 17:30:00 ปช.คกบ.เขต 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-02-02 16:26:22
611 10-02-2566 08:00:00 14:00:00 ปช.เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2023-02-02 16:17:43
612 04-02-2566 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม 1/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-01-31 10:11:41
613 04-02-2566 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม 1/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-01-31 10:11:40
614 04-02-2566 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม 1/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-01-31 10:11:37
615 03-02-2566 13:30:00 16:30:00 ปรชุมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย สิทธิกร จารุการ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2023-01-31 09:48:57
616 15-02-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-31 09:26:15
617 01-02-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-01-30 11:13:22
618 17-02-2566 08:30:00 16:00:00 พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตสาธารณสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง รัตนาภรณ์ แสงมาศ ทันตสาธารณสุข 2023-01-30 09:38:04
619 09-02-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมกรรมการ RDU และ AMR ระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-01-30 09:10:49
620 16-02-2566 12:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมจัดประชุม ร้านยา คกก.ฯ พัฒนาศักยภาพร้านยา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-01-27 10:47:24
621 24-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ พรก. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-27 09:24:41
622 13-03-2566 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ ขรก ตรวจข้อสอบ พรก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-27 09:21:31
623 11-03-2566 08:00:00 16:00:00 สอบ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-27 09:18:34
624 01-02-2566 08:30:00 16:30:00 อ่านประเมินผลงานวิชาการประเภททั่วไป ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-25 16:54:03
625 26-01-2566 09:00:00 12:00:00 Telemedicine ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-01-25 15:34:47
626 24-01-2566 09:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริการฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับนักท่องเที่ยว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-01-23 13:26:56
627 16-02-2566 08:00:00 16:00:00 ประชุมคัการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2023-01-23 10:35:30
628 14-02-2566 08:30:00 16:00:00 ประชุมแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-23 08:49:02
629 31-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมข้อมูลรับตรวจราชการ ครั้ง2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-23 08:47:46
630 30-01-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมจัดสรรเงิน ม.44 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-01-20 18:21:55
631 23-01-2566 08:30:00 16:30:00 SMO. ผู้ตรวจฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-01-20 13:00:59
632 30-01-2566 13:00:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-01-20 11:32:04
633 30-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-20 10:06:13
634 20-01-2566 09:30:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ?โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย? ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-19 16:20:25
635 23-02-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง จัดทำแผนสุขภาพดี wellness plan ของผู้สูงอายุ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-19 15:32:36
636 24-01-2566 14:00:00 16:00:00 ประชุมการพิจารณาคดี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2023-01-18 09:20:43
637 07-02-2566 08:00:00 16:30:00 ตรวจราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-18 08:44:49
638 18-01-2566 09:00:00 12:00:00 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2023-01-17 09:32:34
639 23-01-2566 12:00:00 17:00:00 คกก บริหารเขตสุขภาพที่ 6 2/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2023-01-17 09:02:22
640 27-01-2566 08:30:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมและแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2023-01-16 16:41:12
641 20-01-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามงบลงทุน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2023-01-16 16:18:12
642 20-01-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุม คกก.ติดตามงบลงทุน ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2023-01-16 16:17:47
643 01-02-2566 13:00:00 16:30:00 เปรียบเทียบคดีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กนกอร ตระกูลไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2023-01-16 15:01:08
644 17-01-2566 08:30:00 12:30:00 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเทียบข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งการใช้ส่วนประกอบที่ผสมในเครื่องดื่มกาแฟอีน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2023-01-16 12:28:27
645 09-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 15:55:17
646 09-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 14:38:43
647 08-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 14:37:20
648 07-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 14:36:34
649 08-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 14:30:59
650 07-02-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-13 14:28:56
651 20-01-2566 12:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ สสจ.ชลบุรี ครั้งที่1 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2023-01-13 09:47:30
652 31-01-2566 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-12 14:41:17
653 23-02-2566 12:30:00 16:30:00 โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-12 14:30:25
654 18-01-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผู้บริโภค เขต 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองฯ 2023-01-12 11:34:41
655 12-01-2566 12:00:00 16:30:00 ซ้อมประกวด อสม. สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2023-01-12 08:13:15
656 12-01-2566 09:00:00 12:00:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-11 15:33:45
657 16-01-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2023-01-10 10:15:25
658 30-01-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาจัดสรรเงิน ม.44 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2023-01-10 09:43:22
659 10-01-2566 08:30:00 12:00:00 ประชุมหารือการจัดการข้อมูลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2023-01-09 08:47:11
660 12-01-2566 08:30:00 12:00:00 หารือ การจัดตั้งทีมตรวจ GPP จังหวัดชลบุรี กับสภาเภสัชกรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-01-06 08:48:29
661 10-01-2566 13:30:00 16:30:00 แนวทางการรับรองทีมตรวจ GPP จาก สภาเภสัชกรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2023-01-05 16:17:54
662 13-01-2566 08:30:00 12:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ อำนวยการ 2023-01-05 10:21:05
663 16-01-2566 08:30:00 15:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต6 รอบ1/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2023-01-05 08:52:54
664 10-01-2566 08:00:00 16:30:00 งานวิจัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2023-01-03 13:49:28
665 26-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุม Service Plan สาขาตา ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-12-29 11:51:59
666 19-01-2566 13:00:00 16:00:00 sp transplant ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-12-29 11:42:11
667 19-01-2566 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการกรอบรายการยาจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-12-28 15:38:27
668 26-01-2566 13:00:00 17:00:00 บรรยายให้ความรู้แกนิสิตเภสัชศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ตันหยง ผุยอ่อน เลขานุการ 2022-12-28 11:18:54
669 06-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล บริหารทั่วไป 2022-12-27 15:48:30
670 27-12-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคกก.ติดตามงบลงทุน ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-12-27 09:13:45
671 09-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมทดสอบระบบออนไลน์ การนำเสนอ อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ปี 2566 จำนวน 12 สาขา (เช้า 6 สาขา/บ่าย 6 สาขา) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-12-27 08:42:22
672 09-01-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมผู้ประกอบการพิจารณาการอนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศตนันท์ ดำริสุ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-12-26 13:42:49
673 23-12-2565 13:00:00 16:00:00 ปลัดประชุมมอบนโยบายอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-12-23 08:40:55
674 26-12-2565 12:00:00 16:30:00 นพ.สสจ. ร่วมกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-12-22 16:32:07
675 13-01-2566 13:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานวัยเรียน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-12-21 11:14:30
676 21-12-2565 09:00:00 11:00:00 เตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (มูลนิธิกาญจนบารมี) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-12-20 08:41:43
677 20-01-2566 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการ MCH Board ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2022-12-19 16:01:32
678 20-12-2565 09:30:00 12:00:00 กระทรวงการท่องเที่ยวสัมภาษณ์ นพ.สสจ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-12-19 12:34:31
679 12-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและแพทย์Fammed ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ พัฒนาคุณภาพฯ 2022-12-19 09:56:14
680 12-12-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและแพทย์ Fammed ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ พัฒนาคุณภาพฯ 2022-12-19 09:51:24
681 05-01-2566 09:00:00 15:00:00 ประชุมคณะกรรมการ RDU จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ศรัณยา กล่อมใจขาว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-12-16 15:53:20
682 11-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศศิประภา หอมหวล NCD 2022-12-15 08:59:16
683 16-12-2565 09:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมซ้อมแผนกู้ภัยทางทะเลและการลำเรียงทางอากาศ ณ อำเภอเกาะสีชัง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภารดร ศรีปะโค NCD 2022-12-14 15:59:50
684 17-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 และภาคกลาง ปี 2566 (ประกวดออนไลน์) สาขา 9-12 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-12-14 09:12:42
685 13-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 และภาคกลาง ปี 2566 (ประกวดออนไลน์) สาขา 5-8 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-12-14 09:11:37
686 11-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 6 และภาคกลาง ปี 2566 (ประกวดออนไลน์) สาขา 1-4 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-12-14 09:09:24
687 14-12-2565 08:30:00 13:00:00 อบรมสารบัญออนไลน์ สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-12-13 13:59:32
688 13-12-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2022-12-09 16:27:17
689 22-12-2565 08:30:00 12:00:00 นพ.สสจ. ร่วมเสวนาหัวข้อสานพลังขับเคลื่อนการลดบริโภคโซเดียม ลดโรคร้ายแรงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-12-09 15:57:11
690 19-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-12-09 10:59:28
691 28-12-2565 13:00:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-12-09 10:07:34
692 18-01-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-12-09 10:00:54
693 18-05-2566 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เข้าสู่การรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านประเมินเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-12-09 09:36:37
694 14-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-12-09 08:46:25
695 19-12-2565 08:30:00 12:00:00 เลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-12-08 10:48:30
696 09-12-2565 08:30:00 13:00:00 สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-12-08 09:58:26
697 09-12-2565 09:30:00 16:30:00 ชี้แจงตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-12-07 14:27:42
698 09-12-2565 09:30:00 16:30:00 ชี้แจงตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-12-07 14:27:39
699 08-12-2565 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง ปริยา อัศวเมธาพันธ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-12-07 12:14:50
700 07-12-2565 13:00:00 16:00:00 ประชาสัมพันธ์จ.ชลบุรี เข้าสัมภาษณ์นพ.สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ เลขา 2022-12-07 11:36:48
701 15-12-2565 08:30:00 16:30:00 การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง สสจ. อบจ. และ สป.สธ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-12-07 10:51:55
702 27-12-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2022-12-07 10:47:00
703 27-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมปฏิทินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2566 และ GIS Health ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-12-07 10:46:04
704 16-12-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM2.5 ระดับจังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 2022-12-06 14:09:15
705 08-12-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2022-12-02 15:44:44
706 15-12-2565 09:00:00 11:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-12-02 15:35:19
707 16-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD และงานมะเร็ง ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-12-02 15:23:31
708 24-12-2565 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-12-02 13:37:22
709 29-12-2565 08:30:00 12:00:00 กวป ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-12-02 11:00:53
710 28-12-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุม กวป. ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-12-01 16:37:25
711 06-12-2565 08:30:00 16:30:00 ตรวจเอกสาร อวช. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุธาศินี ธนสงวนพงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-12-01 11:40:58
712 23-12-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-30 15:24:11
713 02-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคกก.ติดตามงบลงทุน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-11-30 09:58:22
714 02-12-2565 09:00:00 13:00:00 ประชุมชี้แจงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พนมธูปล์ โภชนจันทร์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-11-30 09:22:13
715 30-11-2565 13:00:00 16:30:00 ปรึกษางานจริยธรรมวิจัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-30 09:11:15
716 29-11-2565 13:00:00 16:30:00 อนุมัติการขอโฆษณาสถานพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา อุตะมะ คุ้มครอง 2022-11-29 12:18:14
717 01-12-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-29 08:53:45
718 06-12-2565 09:00:00 09:00:00 วางระบบสถานฟื้นฟู ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง พรทิพย์ เอมอ่อน NCD 2022-11-28 18:55:33
719 01-12-2565 13:30:00 16:00:00 นพ.สสจ. ประชุมคกก.สนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-11-28 11:46:27
720 08-12-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข.6 ครั้งที่ 2/65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-11-28 11:40:13
721 02-12-2565 09:30:00 12:00:00 ประชุม จนท.สนข.6 ครั้งที่ 2/65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-11-28 11:08:59
722 02-12-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม สนข.6 ครั้งที่ 2/65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-11-28 10:51:55
723 29-11-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการให้บริการประชาชนในการขอรับอนุญาต สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-11-28 10:17:11
724 02-12-2565 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-25 15:49:16
725 02-12-2565 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-25 15:45:31
726 02-12-2565 08:30:00 12:00:00 คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-25 15:43:18
727 21-12-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการ TO BE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2022-11-25 15:41:47
728 01-12-2565 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบผลงานวิชาการ สสอ.พนัสนิคม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-25 13:31:37
729 19-12-2565 09:00:00 12:00:00 พยาบาลเลือกสถานที่บรรจุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-25 13:04:07
730 19-12-2565 13:00:00 16:30:00 ติวเตอร์ อสม.ดีเด่น 6 สาขา ของอำเภอเมืองชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-11-25 10:25:32
731 13-12-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่าย สช. อสม. ครั้งที่ 1/2566 และติวเตอร์ อสม.ดีเด่น 6 สาขา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-11-25 10:24:20
732 20-12-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุม pmqa 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-11-25 10:11:41
733 25-11-2565 11:00:00 16:00:00 นพ.สสจ. ประชุมออนไลน์เรื่องวัคซีนโควิด19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-11-25 10:01:51
734 01-12-2565 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2022-11-25 09:49:39
735 17-12-2565 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มฯ 12/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-11-21 14:11:06
736 21-11-2565 08:30:00 12:00:00 คัดเลือกพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-21 08:02:22
737 29-11-2565 08:30:00 12:00:00 สัมภาษณ์ พรก. เภสัชกร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-18 13:23:20
738 21-11-2565 08:00:00 09:00:00 เปิดการอบรมแพทย์หลักสูตร basic course of family medicine for primary care doctor (online) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-11-18 09:34:34
739 23-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 11/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-11-15 11:51:17
740 17-11-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-11 15:43:01
741 15-11-2565 09:00:00 16:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-11-11 14:54:02
742 22-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นและแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-11 11:40:20
743 14-11-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยบุคลากรทางสาธารณสุข และอาคารบริการอื่นๆบนที่ดินของรัฐ (กบรส.สป) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-11 10:38:42
744 24-11-2565 14:00:00 16:00:00 ประชุมขั้นพิเศษยาเสพติด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์ NCD 2022-11-10 16:09:12
745 02-12-2565 13:30:00 16:30:00 Sp สาขาหัวใจเขต 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-11-08 13:35:46
746 21-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นและแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-08 09:09:15
747 02-12-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการดำเนินงานการศึกาาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ หัด สุกใส และคอตีบ ในประชากรไทยสำหรับผู้เก็บข้อมูลจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-11-07 14:12:32
748 17-11-2565 08:30:00 12:00:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นวก.สาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-07 13:55:42
749 22-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม 5 กลุ่มวัย งานส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2022-11-07 11:26:33
750 07-11-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-11-03 12:04:52
751 07-11-2565 08:00:00 12:00:00 คัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-03 11:35:49
752 07-11-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-03 10:07:14
753 07-11-2565 08:30:00 12:00:00 หมอพร้อม DID ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-11-02 17:59:03
754 03-11-2565 13:30:00 16:30:00 เสนอแผน Planfin ปี 66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ประกันสุขภาพ 2022-11-02 16:07:18
755 15-11-2565 13:30:00 16:30:00 ชี้แจงแนวทางการขอขยายเวลาเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการแแพทย์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ภราดร ศรีปะโค ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2022-11-02 15:29:23
756 10-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-11-02 14:50:03
757 23-11-2565 08:30:00 16:30:00 คณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่ผลงานวิชาการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-11-02 11:03:23
758 23-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม Trauma network ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-11-02 09:04:36
759 23-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม Trauma network ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-11-02 09:03:28
760 25-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม Trauma network ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-11-02 08:57:21
761 28-02-2566 08:30:00 13:00:00 กวป.28 กพ.66 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2022-11-01 15:18:16
762 29-12-2565 08:30:00 13:00:00 กวป.29 ธค.65 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2022-11-01 15:15:02
763 30-11-2565 08:30:00 13:00:00 กวป 30 พย.65 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2022-11-01 15:12:42
764 02-11-2565 13:00:00 16:30:00 นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนา service plan ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-11-01 14:24:18
765 18-11-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านการรักษาและการคัดกรองมะเร็ง จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-11-01 14:01:13
766 09-11-2565 08:30:00 16:30:00 การทดสอบระบบการพิสูจน์สิทธิและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-01 11:42:22
767 08-11-2565 08:30:00 16:30:00 การทดสอบระบบการพิสูจน์สิทธิและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-11-01 11:41:05
768 28-10-2565 08:30:00 12:00:00 ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-27 18:15:04
769 01-11-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมการดำเนินงาน sentinel surveillance โรคโควิด-19 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กิตติมา บุญยืน ควบคุมโรคติดต่อ 2022-10-27 12:57:32
770 14-12-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง สุขสม พรหมสาลี CHPPO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2022-10-27 12:41:53
771 02-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตามงบลงทุน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-10-27 12:02:52
772 10-11-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม คณะกรรมการ Refer เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-10-27 12:02:44
773 31-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมการใช้งานระบบหมอพร้อม DID ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ปิติภัทร ประทุมพรศิริ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-10-27 09:04:40
774 27-10-2565 10:00:00 16:30:00 คัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-26 12:48:03
775 28-10-2565 12:00:00 16:30:00 การพัฒนาทักษะพื้นฐานสู่การพัฒนางานนวัตกรรมด้านสุขภาพ (preschool Program) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-10-26 12:09:45
776 25-10-2565 15:00:00 16:30:00 ประชุมงานยุทธ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-10-25 14:44:53
777 17-11-2565 09:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-21 16:13:09
778 18-11-2565 08:30:00 16:30:00 นพ.สสจ. เยี่ยมประเมินสถาบันฝึกเพิ่มพูนทักษะ ออนไลน์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขา 2022-10-20 17:58:59
779 15-11-2565 08:00:00 16:30:00 นพ.สสจ ตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกเพิ่มพูนทักษะ ออนไลน์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขา 2022-10-20 17:56:41
780 25-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ มีอาการก้าวร้าวรุงแรง และมีภาวะอันตราย จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-10-20 17:19:18
781 14-11-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วสันต์ และซัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 2022-10-20 16:34:00
782 21-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ มีอาการก้าวร้าวรุงแรง และมีภาวะอันตราย จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-10-20 15:25:01
783 05-11-2565 08:30:00 16:30:00 สอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-20 10:43:06
784 20-10-2565 09:30:00 16:30:00 ประชุมทบทวนรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-10-19 16:27:05
785 25-10-2565 13:00:00 16:30:00 คณะทำงานโครงการแสงนำใจฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-10-19 15:07:45
786 25-10-2565 13:00:00 16:30:00 50 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-10-19 15:05:30
787 21-10-2565 12:00:00 16:30:00 คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 10/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2022-10-19 14:41:24
788 26-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามงบลงทุน ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-10-19 09:59:38
789 21-10-2565 13:30:00 16:30:00 นัดเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-10-18 15:26:32
790 18-10-2565 13:00:00 16:30:00 ประขุมการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2022-10-18 11:27:32
791 12-11-2565 08:30:00 12:00:00 การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มฯ 11/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-10-18 10:36:34
792 20-10-2565 08:30:00 14:00:00 นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต6 online ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-10-18 10:14:09
793 18-10-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินไม่ทำเวชฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส กฎหมาย 2022-10-18 09:01:56
794 16-11-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรค ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2022-10-17 13:44:20
795 17-10-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมทบทวนรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบ 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-10-17 12:42:40
796 19-10-2565 08:30:00 12:00:00 กรมอนามัยมาพบนพ.สสจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-10-17 09:12:30
797 19-10-2565 08:30:00 12:00:00 กรมอนามัยมาพบนพ.สสจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-10-17 09:12:29
798 19-10-2565 08:30:00 12:00:00 กรมอนามัยมาพบนพ.สสจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขานุการ 2022-10-17 09:12:23
799 18-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส กฎหมาย 2022-10-12 10:30:39
800 21-10-2565 08:30:00 16:30:00 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชชี้วัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-10-11 17:11:02
801 24-11-2565 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-10-11 13:53:50
802 24-11-2565 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-10-11 13:50:06
803 24-11-2565 08:30:00 16:30:00 งานประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-10-11 13:48:55
804 19-10-2565 13:30:00 16:30:00 ทบทวนเกณฑ์ ประเมิน GPP คกก พฒนาศักยภาพร้านยาฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครอง 2022-10-11 10:23:06
805 18-10-2565 12:00:00 16:30:00 นัดไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิไล วิริยะรัตนพร พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-10-10 13:53:02
806 18-10-2565 09:00:00 12:00:00 พิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-10-10 11:31:56
807 10-10-2565 13:00:00 16:00:00 แนวทางการเกลี่ยเงิน PP NonUC จ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย มานพ เชื่อมทอง ประกันสุขภาพ 2022-10-09 14:33:37
808 08-12-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 11:56:43
809 07-12-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 11:54:52
810 06-12-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงาน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 11:53:46
811 17-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมเรื่องเงินไม่ทำเวชฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย สมเกียรติ์ สุทธิเสมอ กฎหมาย 2022-10-07 10:18:35
812 25-11-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 09:33:47
813 25-11-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 09:33:46
814 25-11-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 09:33:44
815 25-11-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-07 09:33:00
816 11-11-2565 08:30:00 12:00:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-06 16:35:23
817 10-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ ประกันสุขภาพ (CFO เขต) 2022-10-06 11:34:07
818 26-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมต่อรองตัวชี้วัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-10-06 10:49:25
819 12-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-10-06 10:42:28
820 12-10-2565 13:00:00 16:00:00 ประกันสุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-10-05 15:46:52
821 15-11-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุม ติดตาม รายไตรมาส ของคณะทำงานลดอันตรายระดับจังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2022-10-05 13:48:16
822 11-10-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งว่าง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-10-05 09:27:17
823 08-10-2565 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมน้ำดื่มฯ 9/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-10-05 08:12:27
824 04-10-2565 13:00:00 16:30:00 ขอเชิญบุคลากรของท่านเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของทีมเรียน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-10-03 09:05:05
825 04-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกำดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2022-09-30 15:52:55
826 19-10-2565 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๓,๕๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป 2022-09-30 11:39:00
827 06-10-2565 08:45:00 10:30:00 ประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-09-29 16:54:07
828 06-10-2565 08:45:00 10:30:00 ประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน -4 ปี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-09-29 16:27:04
829 30-09-2565 09:00:00 16:00:00 กองกฎหมายสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน (ออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-29 15:46:26
830 30-09-2565 09:00:00 16:00:00 กองกฎหมายสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน (ออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-29 15:46:23
831 03-10-2565 09:00:00 12:00:00 ระชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-29 15:11:25
832 06-10-2565 09:00:00 14:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนครอบครัวนานาชาติ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-29 12:15:07
833 06-10-2565 09:00:00 14:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนครอบครัวนานาชาติ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-29 12:13:42
834 11-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 19:05:20
835 10-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:49:37
836 07-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:46:23
837 06-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:45:14
838 06-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:45:09
839 06-10-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:45:04
840 05-10-2565 13:00:00 16:30:00 ระบบส่งต่อ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-28 18:40:30
841 07-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-28 16:04:53
842 06-10-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-28 16:03:24
843 10-10-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม งานประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-28 10:02:51
844 05-10-2565 12:00:00 13:00:00 ประชุมเสวนาวิชาการออนไลน์ ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี และการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-09-28 09:39:34
845 05-10-2565 12:00:00 13:00:00 ประชุมเสวนาวิชาการออนไลน์ ข้อมูลวัควีนโควิด 19 สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี และการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-09-28 09:34:38
846 29-09-2565 08:30:00 16:30:00 การประชุมสื่อสารนโยบายมุ้งเน้นกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ผ่าน Cisco Webx และ facebook Live) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-09-27 13:57:32
847 29-09-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:57:57
848 31-08-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:56:30
849 31-07-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:55:33
850 30-06-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:54:30
851 31-05-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:53:03
852 28-04-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:52:06
853 28-02-2566 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:49:11
854 29-12-2565 08:30:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:45:22
855 30-11-2565 08:00:00 13:00:00 กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:42:19
856 31-10-2565 08:30:00 13:00:00 กวป. เดือนกันยายน 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-27 11:37:57
857 30-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมสารบรรณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-26 15:37:25
858 29-09-2565 08:30:00 16:30:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-26 10:34:51
859 30-09-2565 09:00:00 16:30:00 การดำเนินงานการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ หัด สุกใส และคอตีบ ในประชากรไทยสำหรับผู้เก็บข้อมูลจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-09-26 09:23:40
860 22-09-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม 5*5 ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุษวดี คิดถูก กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง 2022-09-22 13:36:35
861 27-09-2565 08:30:00 12:00:00 NSO ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดฺ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-09-22 09:27:59
862 23-09-2565 09:00:00 12:00:00 ทำประเมินการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-21 18:01:36
863 23-09-2565 09:00:00 12:00:00 ทำประเมินการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-21 18:01:35
864 23-09-2565 09:00:00 12:00:00 ทำประเมินการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-21 18:01:29
865 28-09-2565 08:30:00 12:00:00 NSO ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุฯ 2022-09-21 11:59:05
866 26-09-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมงานสารบรรณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-21 10:30:35
867 23-09-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุมงานระบบสารบรรณดิจิทัล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-21 09:49:17
868 20-09-2565 13:00:00 15:00:00 ประชุมสัมมานายแพทย์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-19 18:02:47
869 23-09-2565 12:00:00 16:30:00 คณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 6 ครั้งที่ 8/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2022-09-19 15:31:23
870 28-09-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-09-19 11:17:45
871 19-09-2565 08:00:00 12:00:00 รับรอมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-09-17 11:46:18
872 25-09-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-09-15 18:12:03
873 05-10-2565 09:00:00 15:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-09-15 15:16:53
874 05-10-2565 09:00:00 15:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-09-15 15:16:47
875 19-10-2565 09:00:00 13:00:00 สสจ.นครปฐม ดูงานการขออนุญาต กำกับ ดูแล ร้านยาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-09-14 14:47:45
876 21-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม Service Plan สาขา Stroke บูรณาการร่วมกับ NCD ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-09-14 09:18:59
877 21-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม Service Plan สาขา Stroke บูรณาการร่วมกับ NCD ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-09-14 09:18:52
878 13-09-2565 09:30:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การส่งออก ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-09-13 09:27:43
879 23-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมงานยาเสพติด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-09-09 09:14:41
880 22-09-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-08 10:38:12
881 15-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมงานระบบสารบรรณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-08 10:02:44
882 14-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมงานสารบรรณ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-08 10:01:31
883 09-09-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมคัดเลือกฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-07 09:06:25
884 12-09-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-09-06 10:15:47
885 23-09-2565 08:30:00 12:10:00 ประชุมถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นและแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-09-06 08:52:50
886 08-09-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนบุคลากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-09-05 11:20:29
887 06-09-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-02 15:25:29
888 02-09-2565 12:00:00 16:30:00 ติดตามงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-09-02 09:49:59
889 19-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุพิชชา ตรีเนตร NCD 2022-09-01 18:25:05
890 05-09-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-01 15:25:31
891 05-09-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-09-01 14:32:39
892 07-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กสธ. ปี 65 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ประกันสุขภาพ 2022-09-01 09:11:36
893 07-09-2565 08:30:00 16:30:00 ถอดบทเรียน ผับเมาเท่นบี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว รัตนา นับงาม NCD 2022-09-01 05:37:56
894 22-09-2565 09:00:00 16:30:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สสจ.ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-31 16:40:08
895 01-09-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-08-31 12:20:28
896 31-08-2565 08:30:00 16:30:00 ยุทธศาสตร์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-08-31 08:48:45
897 15-09-2565 13:30:00 16:30:00 SP Stroke ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดฺ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-08-30 16:16:43
898 31-08-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุม กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-08-30 15:48:21
899 01-10-2565 08:00:00 15:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศิราภรณ์ ประสพชัยชนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-08-30 15:04:08
900 20-09-2565 08:30:00 16:30:00 การจัดทำคำของบลงทุน ปี 2567 (งบปิด Gap SP+งบ Basic+งบค่าเสื่อมเขต 10% ปี 66) เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-08-29 15:07:52
901 20-09-2565 08:30:00 16:30:00 การจัดทำคำของบลงทุน ปี 2567 (งบปิด Gap SP+งบ Basic+งบค่าเสื่อมเขต 10% ปี 66) เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักดิ์ CSO 2022-08-29 15:07:48
902 02-09-2565 09:00:00 12:00:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-08-29 09:43:20
903 13-09-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานประสิทธิภาพการเงินการคลัง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว บุษวดี คิดถูก CFO 2022-08-26 16:59:12
904 19-09-2565 09:00:00 16:30:00 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุกันยา ศรีบุษย์ ยุทธศาสตร์ 2022-08-25 09:50:17
905 25-08-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมงานวิ่ง โครงการแสงนำใจฯ ครั้งที่ 8 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-25 09:43:33
906 20-09-2565 13:30:00 16:00:00 ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย งานอนามัยแม่และเด็ก และงาน NDC ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ละอียด ไชยวัฒน์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-08-25 08:45:23
907 16-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิศรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-08-24 13:24:20
908 02-09-2565 13:30:00 16:00:00 ติดตาใความก้าวหน้างานประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล สงเสริมฯ 2022-08-24 09:52:46
909 26-08-2565 12:00:00 16:30:00 คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 8/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2022-08-24 09:29:49
910 26-08-2565 10:00:00 15:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-08-22 11:35:04
911 21-09-2565 08:30:00 12:30:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรี ตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-08-19 15:18:09
912 27-08-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพ To Be ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-19 14:20:58
913 15-09-2565 16:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-19 10:30:36
914 14-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-19 10:29:51
915 13-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-19 10:26:53
916 12-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-19 10:26:07
917 15-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพ To Be ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-18 16:41:59
918 19-08-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวิ่งนำใจ ครั้งที่ 8 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จุฑามาส มีกุล ncd 2022-08-18 15:28:03
919 25-08-2565 08:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อม โครงการเเสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ 2022-08-17 17:02:12
920 26-08-2565 08:00:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อำเภอ และขยายเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-16 14:44:57
921 22-08-2565 08:00:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อำเภอ และขยายเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-16 14:44:07
922 22-08-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-16 14:10:55
923 22-08-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-16 14:10:54
924 22-08-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งที่มีชื่อทางการบริหาร) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิโรจน์ น้อยทิพย์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-16 14:10:38
925 29-08-2565 08:30:00 12:00:00 พิจารณาแผนงบงบลงทุนจังหวัด ปี 2567 และแผนงบค่าเสื่อมปี 66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-08-16 11:45:19
926 17-08-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวิ่งปันนำใจ 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ncd 2022-08-15 16:44:31
927 19-08-2565 08:00:00 17:00:00 การประชุมผู้จัดทำรายงานทางการเงินบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2022-08-15 14:04:48
928 12-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำในระดับจังหวัด/อำเภอ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-15 11:01:59
929 12-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำในระดับจังหวัด/อำเภอ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-15 11:01:58
930 06-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำในระดับจังหวัด/อำเภอ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-08-15 11:01:03
931 15-08-2565 11:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมการประชุม trauma ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี cso 2022-08-15 10:24:02
932 24-08-2565 13:00:00 17:30:00 เตรียมพิธีรับมอบ AED ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว รัตนา นับงาม NCD 2022-08-12 16:40:54
933 05-09-2565 08:30:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-08-10 15:41:45
934 29-08-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ประกันสุขภาพ 2022-08-10 15:39:19
935 05-09-2565 08:30:00 16:30:00 มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-08-10 15:36:28
936 22-08-2565 08:30:00 12:00:00 การนำเสนอระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-10 11:15:46
937 30-08-2565 08:30:00 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-10 10:28:51
938 18-08-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมงานวิชาการสาสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-08-09 16:42:49
939 10-08-2565 11:00:00 13:00:00 ประชุมเฉพาะกิจ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชุติมาส พุ่มโพธิ์ทอง บริหารทั่วไป 2022-08-09 16:40:19
940 17-08-2565 08:00:00 12:00:00 สัมภาษณ์ ขรก. นักกายภาพบำบัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-09 16:13:47
941 10-09-2565 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ครั้งที่ 9/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-08-09 08:54:06
942 09-08-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมงานวิชาการสาสุขจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2022-08-08 15:22:32
943 09-08-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมบริหารตำแหน่งว่างและสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จตุพร พรมมะทา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2022-08-08 15:21:27
944 25-08-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กนกอร ตระกูลไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-08-05 15:22:03
945 19-08-2565 13:30:00 16:30:00 SP ยาเสพติด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-08-05 15:20:47
946 23-08-2565 08:00:00 17:00:00 ลงพื้นที่เยี่ยม การดำเนินงาน โครงการ Stroke ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว รัตนา นับงาม NCD 2022-08-05 13:48:46
947 08-08-2565 13:00:00 16:30:00 ใบอนุญาตศึกษาวิจัย จำหน่าย แปรรูป ส่วออกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-05 11:08:00
948 08-09-2565 08:30:00 16:00:00 ประชุมประกวดคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-05 09:53:47
949 07-09-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมประกวดคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-05 09:52:42
950 01-09-2565 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพำนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2022-08-05 09:27:59
951 11-08-2565 13:00:00 16:30:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-08-04 15:43:08
952 25-08-2565 08:30:00 16:30:00 พิธีรับมอบเครื่องอุปกรณ์ AED ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-08-04 14:12:34
953 30-08-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-08-04 09:05:05
954 24-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประกวดคัดเลือกหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-03 16:55:56
955 23-08-2565 08:30:00 16:30:00 ขอประกวดคัดเลือกหน่วยบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-08-03 16:51:54
956 15-08-2565 08:30:00 16:30:00 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-08-03 14:56:37
957 09-08-2565 09:00:00 12:00:00 สรุปประชุมตรวจราชการ (รอบ2) ปี 2565 จังหวัดจันทบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อักษร เชษฐขุนทด พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-08-03 12:04:52
958 03-08-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นพรัตน์ นงลักษณ์ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-08-02 10:33:24
959 05-08-2565 14:00:00 16:30:00 ขอเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-08-02 10:20:33
960 19-08-2565 09:00:00 14:30:00 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็ง ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-08-01 16:13:47
961 11-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่นครั้งที่ 8 ป้องกันอัมพาต ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-08-01 13:20:41
962 11-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่นครั้งที่ 8 ป้องกันอัมพาต ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-08-01 13:19:28
963 24-08-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมการจัดทำ QR Code ตัวชี้วัดงานแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2022-08-01 12:07:20
964 08-08-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง เลขา 2022-08-01 11:22:23
965 02-08-2565 13:30:00 16:00:00 SP หลอดเลือดสมอง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-08-01 08:50:11
966 01-08-2565 09:00:00 16:30:00 ติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ์Nathipha Siripen ยุทธศาสตร์ 2022-07-27 15:36:02
967 17-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อ Trauma & ECS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-27 15:02:37
968 16-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อ Trauma & ECS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-27 15:01:45
969 09-08-2565 13:00:00 16:30:00 คัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน 2/66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2022-07-27 10:49:02
970 27-07-2565 13:00:00 16:30:00 ซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-07-27 08:54:59
971 27-07-2565 08:30:00 12:00:00 จัดทำแผน ยศ. ECS ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม NCD 2022-07-26 17:54:05
972 01-08-2565 13:00:00 16:30:00 พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเพื่อการอนุญาตด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2022-07-26 09:06:38
973 02-08-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปี66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-07-25 16:24:46
974 18-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อ Trauma & ECS ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-25 13:42:46
975 19-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาเครือข่าย Trauma & ECS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-25 13:40:59
976 18-08-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนาเครือข่าย Trauma & ECS ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-25 13:39:32
977 26-08-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๕ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภาวิณี ล้ำเลิศ ประกันสุขภาพ 2022-07-22 15:47:18
978 08-08-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชงและกัญชา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองฯ 2022-07-22 14:01:27
979 26-07-2565 08:30:00 16:30:00 ให้ผู้บริหารรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-07-22 10:52:48
980 25-07-2565 13:00:00 16:30:00 การติดตามการดำเนินการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6-12 ปี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-07-22 10:27:10
981 23-08-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ปี 65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภาวิณี ล้ำเลิศ ประกันสุขภาพ 2022-07-21 13:53:56
982 10-08-2565 13:00:00 16:30:00 การพัฒนาศักยภาพร้านยา ในปี 2565-2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร คุ้มครองฯ 2022-07-21 08:24:05
983 22-09-2565 13:00:00 16:30:00 VDO conference by ITchonburi ครั้งที่ 6/65 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-07-20 23:37:45
984 03-08-2565 09:00:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-07-20 16:10:13
985 04-08-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-07-20 14:58:38
986 22-07-2565 09:30:00 12:00:00 ประชุมพิจารณาจัดลำดับรายการคำของบลงทุน ปิด Gap ปี 2567 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-20 11:06:06
987 25-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมรับตรวจราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-07-19 15:15:56
988 04-08-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชงและกัญชา ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองผู้บริโภค 2022-07-19 11:00:37
989 18-07-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม คบส. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ณัฐกฤตา อุตะมะ คุ้มครอง 2022-07-18 12:11:14
990 22-07-2565 12:30:00 17:00:00 ประชุม คกก.เขตฯ ครั้งที่ 7/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-07-18 09:26:03
991 22-07-2565 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกบรรจุพยาบาล ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-07-18 09:06:39
992 20-07-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามงบลงทุน ครั้งที่ 26 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-07-12 14:59:15
993 25-07-2565 09:00:00 12:00:00 การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อพัฒนาระบบการรายงานบัญชีสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2022-07-12 11:31:37
994 16-08-2565 08:30:00 16:00:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-07-12 09:54:50
995 21-07-2565 08:30:00 16:30:00 Dead case Conference ไข้เลือดออก ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กัญญพัฒน์ ฝั่งนที ควบคุมโรคติดต่อ 2022-07-11 10:55:51
996 05-08-2565 08:00:00 12:00:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-07-05 16:34:32
997 08-08-2565 08:00:00 12:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-07-05 16:31:47
998 18-07-2565 08:30:00 12:00:00 เชิญประชุม Digital Tranformation จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-07-05 09:37:27
999 18-08-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-07-05 09:02:49
1000 22-07-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลเกี่ยวกับภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัชชา ศรีวิรัญ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-07-04 16:11:07
1001 06-07-2565 10:00:00 12:00:00 รับตรวจ สตง. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป งานพัสดุและซ่อมบำรุง 2022-07-04 15:50:32
1002 06-07-2565 13:00:00 16:30:00 คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-07-04 14:44:09
1003 08-07-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมตรวจราชการ รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ชินนันทน์ บุญสนอง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-07-04 13:12:42
1004 20-07-2565 08:00:00 16:30:00 รับการตรวจเยี่ยม สรพ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี ์NCD 2022-07-04 02:54:07
1005 19-07-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สรินยา จันทรเสนา ประกันสุขภาพ 2022-07-01 15:18:22
1006 21-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม สสอ./ผช.สสอ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-30 16:21:15
1007 22-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม สสอ. ผช.สสอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-30 16:09:36
1008 01-07-2565 08:00:00 15:30:00 ประชุมวางแผนครอบครัว ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-06-30 15:56:50
1009 12-07-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ชินนันทน์ บุญสนอง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-06-29 15:44:24
1010 05-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมทีมวิจัยถอดบทเรียนโควิด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-28 13:44:07
1011 04-07-2565 13:00:00 15:00:00 ก้าวท้าใจ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-06-27 16:25:11
1012 19-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมแนวทางการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-06-23 10:11:14
1013 20-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนาระบบการบำบัดรักษายาเสพติด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-06-21 14:07:52
1014 27-06-2565 13:00:00 16:30:00 3 หมอรู้จักคุณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-06-21 10:59:06
1015 29-06-2565 08:30:00 16:30:00 สรุปคะแนนติดดาว 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-06-21 10:37:41
1016 21-06-2565 14:00:00 16:00:00 อบรม อสม.ใหม่ 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-06-20 15:32:22
1017 11-07-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-06-20 15:12:00
1018 22-06-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (กบรส.ลงพื้นที่) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-06-17 16:11:54
1019 04-07-2565 08:30:00 16:30:00 เลือกสถานที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2022-06-17 12:09:53
1020 22-06-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพ ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง NCD 2022-06-17 09:52:19
1021 16-06-2565 14:00:00 16:30:00 ประชุมประเมิน PR ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-06-16 12:26:08
1022 17-08-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-06-16 09:02:54
1023 16-06-2565 09:00:00 12:00:00 ติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อมปี 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ บริหารทั่วไป 2022-06-16 08:36:51
1024 20-07-2565 13:30:00 16:30:00 การประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565เรื่อง มาตรฐานการให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-06-15 16:36:31
1025 18-07-2565 09:00:00 12:00:00 การประชุมคณะทำงานตรวจมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเรื่อง มาตรฐานการให้บริการในสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-06-15 16:34:24
1026 25-08-2565 08:30:00 16:30:00 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กานดา ดีปาน โรงพยาบาลชลบุรี 2022-06-15 16:34:00
1027 17-06-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม Service Plan สาขา Transplant ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-06-15 12:00:08
1028 21-06-2565 09:00:00 12:00:00 ระบบการส่งต่อและ Digital Transformation ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย เดชา รักจรรยาบรรณ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-06-15 09:22:47
1029 16-06-2565 08:30:00 12:00:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-06-15 08:19:48
1030 16-06-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม API ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2022-06-14 18:09:43
1031 15-06-2565 14:00:00 16:30:00 พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชนก.พิเศษ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-14 16:26:27
1032 17-06-2565 13:00:00 16:30:00 สัมภาษณ์บรรจุข้าราชการ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม ่บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-14 11:27:35
1033 22-06-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมสัมภาษณ์กับสตง. เรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-06-14 10:23:52
1034 09-07-2565 08:30:00 13:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านการกรอง ครั้ว 7/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-06-13 16:32:42
1035 17-06-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-06-13 16:20:19
1036 15-06-2565 11:00:00 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน S TOP ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-06-13 15:57:33
1037 13-06-2565 14:45:00 16:30:00 ประชุมวางแผนการดำเนินงานใน สนง. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-06-13 14:35:28
1038 22-06-2565 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้านปี 66 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา ม่วงวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-13 14:19:01
1039 25-07-2565 08:30:00 16:30:00 กวป.เดือนกรกฎาคม 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2022-06-13 13:32:00
1040 14-12-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-10 17:10:52
1041 20-09-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-10 17:09:25
1042 28-06-2565 08:30:00 12:00:00 นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุุคคล 2022-06-10 17:07:40
1043 05-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมสรุปงานวิจัย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-10 17:04:26
1044 17-06-2565 09:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาผลงาน ตำแหน่งเภสัชกร ชนก ขอรับเงิน ครั้งที่ 2/65 เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-10 10:38:40
1045 26-07-2565 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 2-65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-06-10 10:32:07
1046 26-07-2565 08:30:00 16:30:00 รับตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 2-65 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-06-10 10:30:39
1047 25-08-2565 08:30:00 16:30:00 พัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กห่างไกลการถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ncd 2022-06-09 16:59:18
1048 29-08-2565 08:30:00 16:30:00 เรื่องพัฒนาศักยภาพคุณครูเรื่องการดูแลเด็กให้ห่างไกลถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จุฑามาส มีกุล ncd 2022-06-09 16:56:57
1049 13-06-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2022-06-09 15:59:11
1050 23-06-2565 08:30:00 12:30:00 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว/หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ/ตำบล (SRRT/CDCU) ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศิรินทรา สกุลจุ้ย ควบคุมโรคติดต่อ 2022-06-09 15:19:02
1051 12-07-2565 08:30:00 16:30:00 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-06-09 13:45:56
1052 22-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนาระบบการบำบัดรักษายาเสพติด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-06-09 13:38:54
1053 21-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมการพัฒนาระบบการบำบัดรักษายาเสพติด ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-06-09 13:37:47
1054 29-06-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมคณะทำงานมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-06-09 11:14:39
1055 16-06-2565 10:00:00 16:30:00 ติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อมปี 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2022-06-08 17:04:31
1056 20-06-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ข้าราชการบรรจุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-08 11:36:20
1057 13-06-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมเตรียมพร้อมตรวจราชการเขต 6 รอบที่ 2-65 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-06-07 16:37:53
1058 07-07-2565 08:30:00 16:30:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-07 11:10:04
1059 11-07-2565 08:00:00 16:30:00 จัดงานพิธีรับเครื่องราชฯ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-06-07 11:03:01
1060 14-06-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-06-07 09:36:12
1061 15-06-2565 08:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อม To Be ระดับประเทศ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธมลลักษณ์ สิบมาขันธ์ NCD 2022-06-06 11:10:42
1062 20-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายหัวใจ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2022-06-02 17:07:19
1063 19-07-2565 08:00:00 16:30:00 ประชุมเครือข่ายหัวใจ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพ 2022-06-02 17:05:54
1064 11-06-2565 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่มฯ ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-06-02 15:42:53
1065 01-06-2565 08:30:00 12:00:00 เตรียมตรวจรับ สตง. งบ พรก.เงินกู้ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-05-31 16:15:20
1066 06-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคัดเลือก พชอ.ดีเด่น ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นภกานต์ ประสาททอง พัฒนาคุณภาพ 2022-05-31 10:20:45
1067 07-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-05-30 14:57:05
1068 08-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-05-30 14:10:33
1069 24-06-2565 08:00:00 12:00:00 ศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ ฯ 2022-05-30 10:31:47
1070 10-06-2565 10:00:00 12:00:00 ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ท้าโรงเรียน ก้าวไปด้วยกัน" ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว มลฤดี น้อยตำแย ส่งเสริมสุขภาพ 2022-05-30 09:43:08
1071 07-06-2565 13:00:00 16:30:00 การประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-30 08:49:37
1072 31-05-2565 12:00:00 16:30:00 เตรียมรับตรวจราชการเงินกู้โควิด - 19 (สตง.) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-05-29 19:55:41
1073 30-05-2565 10:00:00 14:00:00 ประชุมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกันเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์ CFO เขต 6 2022-05-29 18:06:05
1074 27-06-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมปรึกษาหารือตัวแทนคณะกรรมการฯ จัดทำแผนและขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-05-27 17:38:51
1075 31-05-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเรื่องระบบข้อมูล HDC ด้านงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-05-27 15:04:12
1076 08-07-2565 08:30:00 16:30:00 ถิดบทเรียนรูปแบบการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-27 11:38:20
1077 10-06-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม จนท.สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-05-27 11:33:03
1078 02-06-2565 10:00:00 12:00:00 ุประชุมเรื่องงบเงินกู้ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-05-27 11:32:57
1079 09-06-2565 08:00:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-05-27 10:15:31
1080 07-06-2565 08:30:00 16:30:00 FTE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-27 09:16:10
1081 02-06-2565 08:30:00 16:30:00 FTE ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-27 09:13:53
1082 27-05-2565 10:00:00 12:00:00 ติดตามความก้าวหน้าวัคซีน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทแง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-27 08:57:18
1083 05-07-2565 08:30:00 12:00:00 สัมภาษณ์ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-25 12:09:10
1084 27-07-2565 08:30:00 13:00:00 ประชุม กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง จรรยา สันติมัค ยุทธศาสตร์ 2022-05-25 08:41:31
1085 27-06-2565 08:30:00 12:30:00 การประชุมให้ความรู้การดำเนินงานด้านการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ผ่านระบบ VDO Conference) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-05-25 07:43:59
1086 07-06-2565 08:30:00 16:30:00 CQI ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-05-24 14:27:11
1087 06-07-2565 08:00:00 16:30:00 ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างความผูกพันในองค์กร ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-24 13:50:58
1088 02-06-2565 13:00:00 16:30:00 จัดทำแผน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-05-24 11:18:57
1089 21-06-2565 08:00:00 16:30:00 องค์กรสร้างสุข ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-24 09:55:42
1090 27-05-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม กวป ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล ยุทธศาสตร์ 2022-05-23 16:50:22
1091 27-05-2565 13:00:00 16:30:00 จัดทำแผนฯปี 2566 ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยพาล พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2022-05-23 16:25:36
1092 13-06-2565 09:00:00 16:00:00 ประชุมจัดซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-23 15:50:33
1093 26-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-23 09:53:47
1094 06-06-2565 09:00:00 16:00:00 ประชมเรื่องจัดซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ธารญา สิงหสุริยะ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-23 09:46:35
1095 17-06-2565 08:00:00 12:00:00 ศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ 2022-05-23 09:20:58
1096 01-06-2565 08:30:00 13:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการบ้านพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-05-20 16:24:11
1097 09-06-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุม service plan stroke ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-05-20 16:18:51
1098 30-05-2565 13:30:00 17:00:00 ประชุม จนท.สนข.6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว วรรณภรณ์ พุฒิพิรุฬห์วงศ์ อำนวยการ 2022-05-20 15:40:35
1099 25-05-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุม pmqa 4.0 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-05-20 11:22:03
1100 25-05-2565 09:00:00 16:30:00 คกก เขต 5/65 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สนข.6 2022-05-20 09:32:29
1101 20-05-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม รับการตรวจติดตามจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง วิชุดา เฟื่องพูนทรัพย์ บริหารทั่วไป งานพัสดุ 2022-05-20 08:19:11
1102 20-05-2565 10:00:00 12:00:00 ติดตามความก้าวหน้าวัคซีน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-19 15:49:37
1103 24-05-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุม PMQA 4.0 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-05-19 15:07:10
1104 26-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมชี้แจงการขออนุญาตผลิตและนำเข้าอาหาร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-05-19 08:57:10
1105 27-06-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะทำงานคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นพรัตน์ นงลักษณ์ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-18 17:29:42
1106 02-06-2565 13:00:00 16:30:00 สตง. สัมภาษณ์ กรณีค่าเยียวยา อสม. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจมาศ กล้าหาญ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-05-18 17:20:08
1107 01-06-2565 07:30:00 16:30:00 การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินและรับรองระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน TEMSA ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง NCD 2022-05-18 14:00:13
1108 19-05-2565 08:30:00 12:00:00 ประสิทธิภาพวัคซีน COVOVAX ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วทอง ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-18 10:49:20
1109 18-05-2565 09:30:00 12:30:00 ประสิทธิภาพวัคซีน COVOVAX เข็มกระตุ้น ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-17 16:48:33
1110 06-07-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคัดเลือก พชอ.ดีเด่น ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นภกานต์ ประสาททอง พัฒนาคุณภาพ 2022-05-17 13:50:34
1111 25-05-2565 14:00:00 16:30:00 พิจารณาคดี เปรียบเทียบปรับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2022-05-17 09:54:29
1112 20-05-2565 08:30:00 16:30:00 คกก เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 2022-05-12 14:59:50
1113 27-05-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ธันย์ชนก พันธุ์ประเสริฐ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-05-12 14:22:49
1114 12-05-2565 13:00:00 16:30:00 การเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรกำลัง ปี 65-69 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-12 12:16:18
1115 18-05-2565 12:30:00 16:30:00 นำเสนอผลงาน best practice จัดโดย กพร. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-12 12:04:07
1116 07-06-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-12 11:44:32
1117 19-05-2565 13:30:00 16:30:00 พิจรณาคดีเปรียบเทียบปรับ พรบ.แอลกอฮอล์ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ืncd 2022-05-12 08:48:53
1118 02-06-2565 08:30:00 12:00:00 เตรียมตรวจประเมินตามคำรับรองฯ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-05-11 10:18:07
1119 31-05-2565 08:30:00 12:00:00 กวป. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-05-11 09:22:42
1120 27-05-2565 08:30:00 13:00:00 จัดทำแผนฯ ปี 2566 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง วิลาวัลย์ พ้นภัยภาล พัฒนายุทธศาสตร์ 2022-05-11 09:07:22
1121 11-05-2565 12:00:00 16:30:00 ยกร่างภารกิจเขตสุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2022-05-10 15:39:44
1122 19-05-2565 13:00:00 16:30:00 การประชุม คณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 4/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองฯ 2022-05-10 10:02:39
1123 27-05-2565 13:00:00 16:30:00 sp หัวใจ จังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นางเอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-05-10 09:18:28
1124 20-05-2565 13:30:00 16:30:00 SP หัวใจ Work shop โปรแกรม DISCORD ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณํฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-05-10 09:04:36
1125 17-05-2565 10:00:00 12:00:00 คร. หารือการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-09 16:03:59
1126 10-05-2565 09:30:00 12:00:00 ประชุมการคัดเลือกข้าราชการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-05-09 13:53:21
1127 21-06-2565 08:30:00 16:30:00 ถอดบทเรียนองค์กรแห่งความสุขคุณภาพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคล 2022-05-09 09:50:40
1128 09-05-2565 08:30:00 12:00:00 คัดเลือกบรรจุ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-06 14:55:09
1129 17-05-2565 09:30:00 14:30:00 สรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/65 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-05-06 14:11:57
1130 06-05-2565 08:00:00 12:00:00 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กนกอร ตระกูลไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-05-05 15:05:41
1131 24-06-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล(HDC | Core Team IT chonburi) - หลักสูตร Service Plan (โรคหัวใจและหลอดเลือด | มะเร็ง | สุขภาพจิตและจิตเวช) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-05-05 14:14:33
1132 23-06-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูล(HDC | Core Team IT chonburi) - หลักสูตร แพทย์แผนไทย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-05-05 14:11:51
1133 30-05-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการสุขภาพ (หลักสูตร HOSxP) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-05-05 14:07:54
1134 06-05-2565 13:00:00 16:30:00 ติตดามผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย จักรพล บุญกิตติ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-05-05 12:03:33
1135 23-05-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการสุขภาพ (หลักสูตร JHCIS) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-05-05 10:58:50
1136 23-05-2565 08:30:00 16:30:00 พิจารณาผู้สมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-03 15:58:25
1137 18-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมราชการสาธารณสุขอำเภอ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-05-03 11:53:44
1138 05-05-2565 08:00:00 16:30:00 การอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย ธนวัต เลี้ยงพรรัตนะ คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2022-04-29 14:33:07
1139 12-05-2565 08:30:00 12:00:00 ม.41 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-04-29 14:25:57
1140 29-04-2565 13:00:00 16:30:00 ชี้แจงเรื่องร้องเรียน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองฯ 2022-04-28 14:09:09
1141 09-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-28 09:18:53
1142 26-05-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นภาพร ดวงฤทัย คุ้มครอง 2022-04-27 10:11:26
1143 24-05-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กนกอร ตระกูลไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-04-27 09:21:48
1144 27-04-2565 08:30:00 12:00:00 พิจารณารายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2/65 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว บุศรินทร์ ถิ่นสูง พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-04-26 13:57:52
1145 26-04-2565 13:00:00 15:00:00 ประชุม eoc ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-04-26 08:51:49
1146 20-12-2565 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:58:30
1147 11-11-2565 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:57:05
1148 27-09-2565 08:30:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:55:40
1149 16-08-2565 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:54:14
1150 04-07-2565 09:00:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:52:43
1151 24-05-2565 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วราภรณ์ นาคฤทธิ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-25 14:50:46
1152 03-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมการบริหารจัดการชุดป้องกันโควิด 19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นพรัตน์ นงลักษณ์ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-04-25 14:30:09
1153 25-04-2565 13:00:00 16:30:00 UHPR Review: Chonburi Experience ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิลดา ควบคุมโรคติดต่อ 2022-04-25 12:49:44
1154 28-04-2565 13:00:00 16:30:00 ปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ชญาภา อินทร์นอก ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-25 11:44:41
1155 26-04-2565 14:00:00 16:30:00 ประชุมติดตามงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ และ งานปรับปรุงอาคารอันทรงคุณค่าฯ รพ.เกาะสีชัง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป พัสดุปละซ่อมบำรุง 2022-04-21 16:25:49
1156 26-04-2565 10:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) ณ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล บริหารทั่วไป พัสดุปละซ่อมบำรุง 2022-04-20 16:40:20
1157 20-06-2565 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้สมัครข้าราชการพยาบาล ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว เบญจรัตน์ สกุลจันทร์หอม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-20 16:22:00
1158 18-05-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-20 16:17:24
1159 27-04-2565 12:30:00 16:30:00 จับสลากเลือกพื้นที่แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) กรณีเกินโควตาจังหวัด ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-20 10:42:02
1160 25-04-2565 08:30:00 12:00:00 ขออนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาในโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุนิสา นิล ควบคุมโรคติดต่อ 2022-04-20 10:20:38
1161 23-06-2565 08:30:00 16:30:00 โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-19 15:18:01
1162 19-05-2565 08:00:00 16:00:00 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ศุภิสรา ใจผ่อง พัฒนาคุณภาพเเละรูปเเบบบริการ 2022-04-18 17:05:07
1163 19-04-2565 08:30:00 16:30:00 คกก เขต 4/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ สำนักงานเขต 2022-04-18 12:33:15
1164 22-04-2565 08:00:00 12:00:00 ประชุมกบ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ทรงพจน์ พูลสิน บริหารทั่วไป 2022-04-18 09:08:39
1165 22-04-2565 08:30:00 12:30:00 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-04-12 15:29:04
1166 18-04-2565 10:00:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-12 12:07:25
1167 18-04-2565 10:00:00 10:00:00 ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-12 12:01:58
1168 28-04-2565 13:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้่อมและอาชีวอนามัย 2022-04-11 16:27:25
1169 16-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง ดุสดี สุวรรณนุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี 2022-04-11 14:51:54
1170 05-07-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม MCH Board จังหวัด ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-08 13:19:37
1171 08-04-2565 13:00:00 16:30:00 โรงพยาบาลอุดรธานีมาศึกษาดูงานสสจ.ชลบุรี ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวระยับ เลขา 2022-04-08 09:10:19
1172 22-04-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุม sp สาขาหัวใจจังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศกดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-04-07 16:19:25
1173 10-06-2565 13:00:00 16:00:00 ประชุม SP สาขาหัวใจเขต 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง เอมอรณัฐ เกียรติศักดิ์วณิช พัฒนาคุณภาพฯ 2022-04-07 16:15:55
1174 08-04-2565 09:00:00 12:00:00 ศึกษาดูงาน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-04-07 16:15:04
1175 18-04-2565 08:30:00 16:30:00 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว สุธาศินี ธนสงวนพงศ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-07 14:01:45
1176 25-05-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการHIS Gateway ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-04-07 11:02:59
1177 24-05-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการHIS Gateway ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ณธิภา ศิริเพ็ญ ยุทธศาสตร์ 2022-04-07 11:02:25
1178 19-04-2565 12:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการกำลังคน เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 5/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-07 08:41:44
1179 05-04-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดกำลังคน ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-04 13:14:01
1180 28-06-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เข้าสู่การรับรองตำบล/ชุมชน ที่ขับ เคลื่อนงานบูรณาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-04 11:08:44
1181 05-04-2565 14:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ "Season 4" ครั้งที่ 15/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว มลฤดี น้อยตำแย ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-04 08:53:47
1182 12-04-2565 08:45:00 16:30:00 สรุปผลตัวชี้วัดและการปรับแผน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-04-01 16:12:35
1183 19-04-2565 08:00:00 16:30:00 การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันและการกระทำผิดวินัย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว คัทคนา บำรุงสุข บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-04-01 16:04:33
1184 25-04-2565 08:30:00 16:30:00 ผลประโยชน์ทับซ้อน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ บริหารทั่วไป (ตรวจสอบ) 2022-04-01 15:52:28
1185 04-04-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-01 14:11:01
1186 04-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม CCC ชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว นวียา นามโพธิ์ พัฒนาคุณภาพ 2022-04-01 12:20:11
1187 20-04-2565 08:00:00 12:00:00 ประชุมติดตามงานดำเนินงานการจัดบริการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว วิยะดา ศรีสุข ส่งเสริมสุขภาพ 2022-04-01 10:23:47
1188 12-04-2565 08:45:00 12:00:00 สรุปผลตัวชี้วัดและการปรับแผน ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-04-01 09:10:43
1189 11-03-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้า Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-03-31 15:07:04
1190 01-04-2565 08:30:00 16:30:00 ซ่อมแซมหลอดไฟ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2022-03-31 14:19:15
1191 01-04-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุม 5*5 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-03-31 14:04:58
1192 01-04-2565 10:00:00 16:30:00 ประชุม การดำเนินงาน COVID Care Chonburi ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ปทิตตา จำนงค์ผล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 2022-03-31 14:04:56
1193 08-04-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-03-31 13:07:57
1194 05-04-2565 10:00:00 12:00:00 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภราดร ศรีปะโค ์NCD 2022-03-31 09:41:47
1195 30-03-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมผู้บริหารระดับกลาง ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ยุวดี ผิวอ่อนดี บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-30 09:03:53
1196 30-03-2565 08:00:00 16:30:00 อบรมผู้บริหารระดับกลาง ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ยุวดี ผิวอ่อนดี บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-30 09:02:33
1197 07-05-2565 08:30:00 16:30:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-03-29 14:23:35
1198 02-04-2565 08:30:00 12:00:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำดื่ม ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-03-29 14:21:45
1199 30-03-2565 08:30:00 14:00:00 ประชุมสัมมนารูปแบบการจัดการและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย Stroke ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-03-29 09:57:41
1200 31-03-2565 08:30:00 16:30:00 ซ่อมแซมหลอดไฟ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นาย พัชรณัฏฐ์ คารวัฒนาวรกุล พัสดุและซ่อมบำรุง 2022-03-29 09:10:41
1201 22-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อมสู่การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว กิตติมา บุญยืน NCD 2022-03-28 11:20:34
1202 21-04-2565 08:30:00 16:30:00 การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว นางสาวกิตติมา บุญยืน NCD 2022-03-28 11:10:46
1203 07-04-2565 08:30:00 16:30:00 การป้องกันเด็กและครอบครัวจากการติดเชื้อโคโรน่า 2019 และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-03-28 10:20:29
1204 06-05-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมงานผู้สูงอายุ (งานวัดส่งเสริม) ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ขนิษฐา บุนกาลกุล ส่งเสริมสุขภาพ 2022-03-28 09:39:43
1205 03-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมเครื่อข่ายงานอนามัยโรงเรียน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริมสุขภาพ 2022-03-28 09:20:57
1206 28-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายโรงเรียน ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ ส่งเสริม 2022-03-28 09:09:36
1207 30-03-2565 08:30:00 16:30:00 คกก เขต 3/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ อน. สนข.6 2022-03-25 15:56:23
1208 20-04-2565 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 6 เครื่อง งบลงทุนปี 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2022-03-25 15:28:02
1209 05-04-2565 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลประกวดราคา e-bidding เครื่องช่วยหายใจ งบลงทุนปี 2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2022-03-25 15:25:42
1210 01-04-2565 08:30:00 16:30:00 คกก PR เขต 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ภาณุกร จุฬาเจริญเลิศ เขต6 2022-03-25 10:52:02
1211 08-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Audit) ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง ์NCD 2022-03-25 09:18:35
1212 25-03-2565 08:30:00 12:00:00 ขอเชิญประชุมการเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 และการดำเนินงานสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย จักรพล บุญกิตติ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-03-24 15:51:10
1213 28-04-2565 08:30:00 12:30:00 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-03-24 09:31:52
1214 22-04-2565 13:00:00 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-03-24 09:29:29
1215 21-04-2565 08:30:00 12:00:00 การประชุมคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นพมณี สงวนพงศ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2022-03-24 09:27:29
1216 24-03-2565 13:00:00 16:00:00 อบรมโปรแกรมทางระบาดวิทยา ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-03-23 16:54:36
1217 04-04-2565 09:00:00 12:00:00 พิจารณาอ่าน อวช นักจัดการงานทั่วไป ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชมพูวันทน์ คาระวะ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-23 15:33:46
1218 24-03-2565 12:45:00 16:30:00 การฉีดวีดซีน กลุ่มเป้าหมาย 608 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย อธิคม สัตยขจร พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 2022-03-23 14:54:08
1219 25-03-2565 08:30:00 16:30:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายในหน่วยบริการปฐมภูมิ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2022-03-23 11:30:18
1220 23-03-2565 13:30:00 16:30:00 หารือการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดูแลผู้ป่วยฯ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-03-23 09:51:24
1221 28-03-2565 13:00:00 16:30:00 ระบบโปรแกรม Cash GL รพ.สต. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกะนสุขภาพ 2022-03-22 16:40:22
1222 29-03-2565 13:30:00 16:30:00 พิจารณาผลครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2022-03-19 13:26:39
1223 29-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนเขตสุขภาพที่ 6) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-18 09:14:29
1224 01-04-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม คกก พิจารณาผลงานเภสัชกร ชนก รับเงิน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-17 13:52:41
1225 29-03-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนเขตสุขภาพที่ 6) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยกรบุคคล 2022-03-17 13:51:42
1226 29-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการด้านเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จตุพร พรมมะทา บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-17 10:41:32
1227 16-03-2565 08:30:00 12:00:00 อบรมคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย ชยกร สุวรรณจรัส บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-15 16:06:04
1228 24-03-2565 08:30:00 16:30:00 เลือกสถานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำในปีที่ 2 ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง จันทณา วังคะออม บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-15 11:05:04
1229 14-03-2565 12:30:00 14:30:00 mobile Stroke Unit ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว จีรนันท์ ช่วยจันทร์ดี NCD 2022-03-14 10:57:12
1230 28-03-2565 08:00:00 16:00:00 สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ภัคค์ศรัณ ร่วมวงษ์ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-11 16:20:14
1231 14-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมความคณะทำงานดำเนินการจัดประชุม ณ สวนนงนุช ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง พรทิพย์ เอมอ่อน ส่งเสริมสุขภาพ 2022-03-11 15:33:32
1232 16-03-2565 12:30:00 16:30:00 เตรียมพร้อม สป.สัญจร ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-03-10 16:09:48
1233 30-03-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-10 15:51:11
1234 16-03-2565 12:30:00 16:30:00 เตรียม สป.สัญจร ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-03-10 15:47:56
1235 05-04-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2022-03-10 10:14:17
1236 11-05-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:26:51
1237 05-05-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:25:27
1238 27-04-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง นักทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:22:33
1239 20-04-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:20:58
1240 07-04-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:19:23
1241 23-03-2565 08:30:00 16:30:00 อบรมหลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการบริหาร EP.2 ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย นพดล บุญเปล่ง บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-09 17:14:00
1242 29-03-2565 09:00:00 13:00:00 ประชุม ม.41 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-03-09 11:56:25
1243 15-03-2565 09:00:00 12:00:00 ประชุม กบ. ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว นางสาวปาริชาติ บัวระยับ บริหาร 2022-03-09 11:27:05
1244 09-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุม EOc เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปาริชาติ บัวรยะบั บริหาร 2022-03-09 08:48:41
1245 10-03-2565 10:00:00 12:00:00 zoom การป้องกันควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กรกมล ธีรทิฐ บริหารทั่วไป 2022-03-07 15:44:42
1246 08-03-2565 09:00:00 12:00:00 EOC จังหวัดชลบุรี ห้องประชุมวิริยกิจจา นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-03-07 12:58:09
1247 07-03-2565 13:30:00 16:30:00 ประชุม hospitel ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พัชรี เกตุเฉลียว คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 2022-03-07 10:04:41
1248 08-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมรายงานการเตรียมความพร้อม สป.สัญจร ร่วมกับ กยผ. ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-03-07 09:27:45
1249 12-03-2565 08:30:00 16:30:00 สอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สมฤทัย แสงใส คุ้มครองฯ 2022-03-04 19:11:43
1250 30-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมข้อเสนอ "Value Base Health Care ปี 2566" ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-03-04 09:14:43
1251 24-03-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุม คกก พิจารณาผลงานเภสัชกร ชนก รับเงิน ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ปฑันทิญา จินดาเสวก บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-03 11:30:25
1252 24-03-2565 09:00:00 13:00:00 ม.41 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-03-03 11:15:45
1253 15-03-2565 13:00:00 16:30:00 ปัญหาสุถานะและสิทธิ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-03-03 11:10:18
1254 04-03-2565 13:00:00 16:30:00 แรงงานนอกระบบ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว พลอยนภัส สกุลศักดิ์ทอง ประกันสุขภาพ 2022-03-03 11:08:54
1255 16-03-2565 08:00:00 16:30:00 รายงานตัว เขียน กพ.7 พนักงานราชการ ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว ทิฆัมพร อุ้มบุญ บริหารทรัพยากรบุคคล 2022-03-02 16:18:07
1256 09-03-2565 08:30:00 16:30:00 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร การแพทย์แผนไทยฯ 2022-03-02 16:09:18
1257 09-03-2565 08:30:00 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว ชลากร บุญญาณประภาส กฎหมาย 2022-03-02 14:50:26
1258 20-05-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมพัฒนา NCD Clinic และ CKD Clinic (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดชลบุรี ปี 2565) ห้องประชุมวิริยกิจจา นาง นันทนา ทวีชัยศุภพงษ์ NCD 2022-03-02 09:32:07
1259 02-03-2565 10:00:00 12:00:00 ติดตามสป.สัญจร คณะทำงานดำเนินการจัดประชุม ณ สวนนงนุช (ประธาน รองสุมนรัตน์) ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาง สุภัทรา ชลพนารักษ์ คณะทำงาน 2022-03-01 17:24:55
1260 11-03-2565 09:00:00 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาร่วม เขตสุขภาพที่ 6 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุลวรรณ สุขเจริญบุญดี CSO 2022-02-28 15:11:35
1261 17-03-2565 08:00:00 16:30:00 ประเมิณจังหวัดปลอดมาลาเรีย ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคติดต่อ 2022-02-28 11:48:58
1262 17-03-2565 08:00:00 16:30:00 ประเมิณจังหวัดปลอดมาลาเรีย ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว สุดารัตน์ พรหมศาสตร์ ควบคุมโรคตืดเต่อ 2022-02-28 09:31:56
1263 28-02-2565 11:00:00 12:00:00 หารือการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นาย วิทักษ์ วิทักษบุตร ควบคุมโรคติดต่อ 2022-02-26 20:20:47
1264 28-02-2565 13:00:00 16:30:00 กำหนดตรวจราชการหัวข้อการเงินการคลังสุขภาพ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว กุหลาบ เตชะแก้ว ประกันสุขภาพ 2022-02-25 15:14:22
1265 01-03-2565 08:30:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการงบลงทุน ปี 2565 ห้องประชุมวิริยกิจจา นางสาว อรอุมา สายสุด บริหารทั่วไป 2022-02-25 15:09:12
1266 02-03-2565 13:00:00 16:30:00 ประชุมเตรียมพร้อม สป.สัญจร ครั้งที่ 3 ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ นางสาว รัตนา นับงาม ยศ. 2022-02-24 16:20:06
1267 03-03-2565