เบอร์โทรศัพ์ติดต่อภายใน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สถานที่ / กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรสาร
โอเปอเรเตอร์ 0 3893 2450 , 0 3827 6631 , 0 3827 6636 0 3827 4932
งานสารบรรณ 0 3893 2455 -
งานพัสดุ 0 3893 2457 , 0 3893 2465 -
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 0 3893 2458 -
งานเลขานุการ 0 3893 2459 - 60 0 3827 4845
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 3893 2461 -
งานตรวจสอบภายใน 0 3893 2462 -
งานการเงิน 0 3893 2463 - 64 -
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 0 3893 2466 , 0 3893 2476 -
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 3893 2467 , 0 3827 6635 -
ห้องประชุมวิริยกิจจา 0 3893 2469 -
กลุ่มนิติการ 0 3893 2470 -
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 0 3893 2475 , 0 3893 2496 -
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 0 3893 2477 -
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 3893 2478 - 79 , 0 3827 6633 -
ห้องประชุมสุดสุข 0 3893 2480 -
งานบริการยานพาหนะ 0 3893 2481 -
ห้องประชุมวชิรปราการ 0 3893 2483 -
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 0 3893 2484 , 0 3893 2486 0 3827 9464
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 3893 2485 -
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 3893 2487 - 88 0 3828 2739
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 3893 2490 -
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 0 3893 2491 - 92 0 3827 6634
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 0 3893 2493 - 94 0 3827 6632
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 0 3893 2497 -